Numara : 20
Tarih : 18.4.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/20
 
KONU

01/01/2006 –  08/04/2006 Döneminde ücretler için Eski Gelir Vergisi Tarifesine Göre Beyan Edilen Stopajlarda Düzeltme İşlemine İlişkin 50 Seri No’lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır

 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan 18.04.2006 tarih ve 50  sıra no’lu Gelir Vergisi Sirkülerinde, 01/01/2006- 08/04/2006 tarihleri arasında ücret ödemeleri için eski gelir vergisi tarifesine göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesildiği tespit edilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceği konusunda açıklamalar yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere, 5479 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesi 01.01.2006 tarihinde geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
2006 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (GVK. M. 103)
Dilim
Vergi Oranı
  7.000 YTL ye kadar
%15
18.000 YTL nin   7.000 YTL’si için   1.050 YTL, fazlası
%20
40.000 YTL nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası
%27
40.000 YTL den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlası
%35
 
Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’na, 2006 yılında beyan edilen tevkifatlara ilişkin yapılması gereken işlemleri düzenleyen Geçici 70. madde eklenmiştir. Geçici 70. Maddeyi açıklayıcı düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
 
1.      Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Tarifeye Göre Hesaplanan Vergiden Fazla Olması Hali
 
-           Muhtasar Beyannameyi Henüz Vermemiş Olan Mükellefler
Bu durumda olup da muhtasar beyannamesini henüz vermemiş olan mükellefler, yeni tarifeye göre 1/1/2006 tarihinden itibaren kendi hesapları üzerinde gerekli düzeltmeyi yaparak beyanname ekinde toplam çalışan bazındaki tevkifat ve fazla yapılan tevkifat tutarları ile aradaki farkı gösteren bir listeyi ekleyecek, mahsup etmek suretiyle beyannameleri düzeltilmiş tutarlara


göre vereceklerdir. Fazla yapılan tevkifat tutarlarının ödenmemiş olması halinde ise mahsup söz konusu olmayacak; muhtasar beyanname ekinde verilecek olan, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren listeye dayanılarak vergi dairelerince ilgili dönem tahakkuklarında gerekli düzeltme yapılacaktır.
 
-           Muhtasar Beyannameyi Vermiş Ancak Tahakkuk Eden Vergiyi Henüz Ödememiş   Olan Mükellefler 

Bu durumda mükelleflerin, beyanname verme süresinin (24 Nisan 2006; 50 Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile uzatılmış tarih) sonuna kadar düzeltme beyannamesi vermesi halinde; bu beyannameye Ocak, Şubat ve Mart 2006 aylarına ilişkin beyannamelerdeki tutarları, üç aylık beyanlarda ise bu dönemde yapılan üç aylık tevkifat tutarlarını ayrıntılı gösteren bir liste eklenecektir.Vergi dairesine verilen, düzeltme beyannamesi ve ekinde yer alacak olan her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren liste üzerine, daha önce verilen beyannameye göre tahakkuk ettirilen vergi tutarları terkin edilecektir.
 
-           Muhtasar Beyannameyi Vermiş ve Tahakkuk Eden Vergiyi Ödemiş  Olan Mükellefler
 
Bu durumda, fazladan ödenmiş olan vergi tutarları, mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilecektir. İlgili döneme ilişkin verilecek muhtasar beyannamelerde, çalışanlara ait ücret matrahları beyan edilerek bunlara ilişkin yeni tarife üzerinden hesaplanan vergilerin tahakkuk ettirilmesi sağlanacaktır. Her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren bir liste muhtasar beyanname ekinde verilecektir.
 
-           Beyannamelerini Elektronik Ortamda Veren Mükellefler

Beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler fazla ödedikleri tutarları e-beyannamede bu işleme münhasır olmak üzere açılmış bulunan "Mahsup Edilen Vergiler" kısmının " G.V.K. Geçici 70. maddeye göre yapılan mahsuplar " satırında göstereceklerdir.

Ayrıca, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren bir liste elektronik ortamda muhtasar beyanname ekinde verilecektir.
 
2.      Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Tarifeye Göre Hesaplanan Vergiden Az Olması Hali
 
Bu durumda oluşan fark tutarlar, vergi sorumluları tarafından 8 Nisan 2006 tarihinden sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilecek ve ödenecektir.Söz konusu beyanname elektronik ortamda da verilebilecektir.
 
Bu düzeltme beyannamelerinde de mevcut muhtasar beyanname kullanılacak ve söz konusu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmayacaktır. Süresinde düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmayıp, eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde ise bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olacaktır.
3.        Emeklilik, İşten Ayrılma, İşyerinin Kapanması, Ölüm vb. Durumlarda Fazla Kesilen Vergi Tutarlarının İadesi
 
Bu durumda olan mükelleflere ilişkin işlemler vergi dairelerince yerine getirilecektir. Söz konusu mükellefler, işverenden alacakları ve kendilerinden yapılan tevkifat tutarlarını ayrıntılı gösteren bir yazı ile en son çalıştıkları işverenin muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak olup, gerekli düzeltme işlemleri ilgili vergi dairesince yerine getirilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.