YMM’ler tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporları Vergi Dairelerinde çeşitli safhalarda işlem görürler. Her kademedeki görevli kendi sorumlulukları çerçevesinde raporları değerlendirerek usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder.
 
YMM tarafından tanzim edilen KDV iadesi tasdik raporları, bizzat raporu düzenleyen YMM tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında, Vergi Dairesi Müdürü veya Müdür Yardımcıları tarafından teslim alınır.
 
-          Teslim alınan bu raporun bilgisayar ortamında kayıt defterine kaydı sağlanır.
 
-          Raporu teslim alan Müdür veya Müdür Yardımcısı raporu düzenleyen YMM hakkında Maliye  Bakanlığınca kısıtlama getirilip getirilmediğini öncelikli olarak kontrol eder.
 
      Böyle bir kısıtlama var ise ;
 
Tasdik raporu işleme konulmadan önce Bakanlığa iletilmek üzere Defterdarlığa gönderilir. Bu raporlara Bakanlıktan alınacak talimata göre işlem yapılır.
 
Diğer taraftan haklarında kısıtlama bulunan YMM’lerin KDV iadesi tasdik raporu düzenlediği mükelleflerin; başka YMM’ler ile sözleşme düzenleyerek yeniden KDV iadesi tasdik raporu düzenlettirmeleri ve  bu raporda tereddüt edilecek husus olmaması şartıyla yeni raporlara istinaden işlem yapılacak, önceki rapor ise dosyasında hıfz edilecektir.
 
Raporu yazan YMM hakkında herhangi bir kısıtlama mevcut değil ise rapor işlem yapılmak üzere tahakkuk memuruna gönderilir.
 
Tahakkuk Memuru;
 
-          Mükkelfin YMM ile KDV iadesi tasdik sözleşmesi bulunup bulunmadığını,
 
-          Mükellef hakkında SMİYB düzenlediği veya kullandığı konusunda inceleme raporu veya olumsuz tespit bulunup bulunmadığını,
 
-          Mükellefin ortakları ve kanuni temsilcileri ile kurduğu veya ortak olduğu şirketler hakkında SMİYB düzenlediğine dair inceleme raporu bulunup bulunmadığını,
 
-          Mükellefin borcunun bulunup bulunmadığını, varsa mahsup talebinin bulunup bulunmadığını,
 
-          Tasdik raporunun düzenlendiği istisna türüne göre 84 seri No’lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen rapora eklenmesi gereken listeler ve belgelerin rapora eklenip eklenmediği,
 
-          İlgili dönem KDV beyannamesnin verilip verilmediği ve verilmiş ise iade talebiyle uyumlu olup olmadığını,
 
-          20,27,29,34 ve 84 seri no’lu tebliğler çerçevesinde yapılması gereken karşıt incelemelerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise tutanak ve YMM bilgi/teyit yazılarında bulunması gereken asgari bilgilerin bulunup bulunmadığını, kontrol eder.  İlgili tebliğlere göre Yeminli Mali Müşavirlerce katma değer vergisi iadesi tasdik işlemlerinde mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak yapılan karşıt incelemelerin (karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımları toplamı dahil) %80 oranına ulaşılması yeterli olacaktır. Bu durumda, kalan %20' lik kısım içerisinde belli miktarı aşması nedeniyle karşıt inceleme yapılması zorunluluğu bulunan belgeler mevcut olsa bile, sorumluluk yeminli mali müşavire ait olmak üzere, %80 oranı ile yetinilmesi mümkün bulunmaktadır
 
-          Tasdik raporunu düzenleyen YMM ile rapor eki bilgi/teyit yazılarında adı geçen YMM’ler hakkında Bakanlıkça kısıtlama getirilip getirilmediğini,
 
-          Tasdik raporu ihracata ilişkin ise, raporda ihraç edilen malların imalatçısına kadar (Özellikle ana hammadde alınan ve fason hizmeti yaptırılan mükellefler nezdinde) inceleme yapılıp yapılmadığını,
 
-          Tasdik raporu ihracata ilişkin ise ihracata ait gümrük beyannamelerinin VEDOP sorgulaması sonucunda İhracat faturaları/Gümrük beyannameleri ile uyumlu olup olmadığını,
 
-          84 seri no’lu tebliğler çerçevesinde hazırlanan indirilecek KDV listelerinde yer alan firmaların, mükellefiyetlerinin bulunup bulunmadığını ve VEDOP sorgulaması sonucunda Maliye Bakanlığınca tespit edilen SMYB düzenleme, kullanma veya organizasyonlarında bulunup bulunmadığını,
 
-          İadesi talep edilen KDV’nin söz konusu  istisnalara ait miktar ve tutarlarla uyumlu olup olmadığını,
 
-          37 No.lu YMMM Tebliği gereği talep edilen iade tutarının 249,000,00 YTL’nin (İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde 498.000,00 YTL’nin Yolcu beraberi ihracatlara 65.000,00 YTL’nin) üzerinde olması halinde YMM’nin mükellef ile tam tasdik sözleşmesi düzenleyip düzenlemediği, düzenlemiş ise süresinde vergi dairesine bildirimde bulunup bulunmadığını, (Rapor eki bilgi/teyitlerde de aynı husus araştırılır.)
 
kontrol eder.
 
Daha sonra YMM KDV iadesi tasdik raporunun ;
      
-          Genel Bilgiler,
-          Usul İncelemeleri,
-          Hesap İmcelemeleri,
-          Sonuç,
 
bölümlerinin, iadenin türüne göre istenilen dispozisyona uygun olup olmadığını araştırır.
 
Rapor dizpozisyonu ve şekle mütealik hususlarda bir eksiklik tespit edilmesi halinde, vergi dairesince bu eksikliklerin YMM’ye tamamlatılması sağlanacaktır.
 
Tasdik raporlarının; rapor dispozisyonu, içeriği ve eklerine ilişkin eksikliklerin veya tereddüt uyandıran husuların ilgili YMM ile irtibat kurularak giderilmesi mümkündür.
 
YMM tarafından raporda yapılan düzeltmelerin ve açıklamaların ilgili tebliğlerde belirtilen çerçevede tereddütleri gidermemesi halinde vergi dairesince  YMM KDV İadesi Tasdik raporu işleme konulmayarak mükellefin iade talebi incelemeye sevk edilecektir.
 
Vergi Daireleri YMM  KDV iadesi tasdik raporlarını işleme koymaktan imtina edemezler. Zira bu raporlar, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde, katma değer vergisinin iadesi ile ilgili olarak düzenlenecek tasdik raporlarının vergi inceleme raporları sayılacağı açık olarak ifade edilmiştir.
 
Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporları vergi dairelerince Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde tanımlanan fonksiyona uygun olarak kabul edilecek ve katma değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükellef ya da mükellefe mal ve hizmet tesliminde bulunan alt mükelleflerin;
 
-          Kayıtlarının ve işlemlerin gerçeği yansıtmadığı,
-          Adreslerinde bulunamadığı,
-          Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemesi veya kullanılması organizasyonunda yer aldıkları
-          ve benzeri hususların
 
tespitinin dışındaki bir nedenle işleme konulmaktan imtina edilmeyecektir. (3568 sayılı Kanuna ait GT/20/10)
 
Ancak KDV iadesi talebinde bulunan mükellef  ya da mükellefe mal ve hizmet tesliminde bulunan alt mükelleflerle ilgili bu hususların varlığının tespiti halinde YMM KDV iadesi tasdik raporunun işleme konulması söz konusu olmayacaktır. (3568 sayılı Kanuna ait GT/20/10)
 
Tereddüt edilecek bir husus bulunmaması halinde tanzim deceği düzeltme fişini paraf ederek dosya ile birlikte servis şefine sunar.
 
Servis Şefi kendisine  sunulan YMM raporu ve mükellef dosyasını ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceler, belge ve bilgilerin doğruluguna kanaat getirirse düzeltme fişini paraf ederek Müdür Yardımcısına imzaya sunar.
 
Eksik bilgi ve belge olması halinde eksikliklerin tamamlanması için dosyayı memura iade eder.
 
Müdür Yardımcısı kendisine  sunulan YMM raporu ve mükellef dosyasını ilgili mevzuatlar çerçevesinde inceleyerek ;
 
-          Rapor eki ve belgelerin tam ve eksiksiz olup olmadığını,
 
-          Mükellef hakkında SMİYB düzenlediği veya kullandığı konusunda inceleme raporu veya olumsuz tespit bulunup bulunmadığını,
 
kontrol eder.
 
-          Gerekli görülen hallerde yazışmaların yapılmasını, gerekirse iade yapılmadan incelemeye sevk edilmesini sağlar.
 
-          Mal ve hizmet alışları ve ihracatın (istisnaların) gerçek olmadığı yolunda bir tespit bulunmaması halinde düzeltme fişini paraf ederek müdüre imzaya sunar.
 
Müdür kendisine  sunulan düzeltme fişini ve dosyayı inceleyerek ilgili mevzuat yönünden doğruluğunu tespit etmesi halinde düzeltme fişini imzalar ve gereği yapılmak üzere dosyayı servise gönderir.
 
Müdür tarafından imzalanan düzeltme fişi ilgili dosya memuru tarafından bilgisayar ortamında giriş kaydı yapılarak  mükellef nüshası mükellefe tebliğ edilir. Muhasebe kayıt servisi nüshası ise gereği yapılmak üzere zimmetle muhasebe kayıt servisine intikal ettirilir.
 
Düzeltme fişi tebliğ edilen mükellefin müracatı halinde, tahakkuk servisinden zimmetle alınan düzeltme fişi ve ekleri üzerine,  Muhasebe Memuru;
 
-          İade talep tutarı ile YMM raporunda iadesi uygun görülen tutarın doğruluğunu,
 
-          Mükellefin mahsup talebinin olup olmadığını,
 
-          Mükellefin vadesi geçmiş burcunun bulunup bulunmadığnı,
 
-          Mükellefin mahsup talebi varsa mahsup alındısının düzenlenmesini,
 
-          Üçüncü şahıslar tarafından mükellefin hak ve alacakları üzerinde haciz şerhi bulunup bulunmadığını,
 
-          KDV iadesi yapılacak kişinin;mükellefin kendisi olup olmadığını, vekil olması halinde düzenlenmiş vekaletnamede vekilin, KDV iadesini almaya yetkili olduğu, azil edilmesi halinde azil tarihinin ilgili Vergi Dairesine yazı ile bildirileceği, azil tarihi ile bildirim tarihi arasında geçen süre için vergi dairesince yapılan işlemlerden vergi dairesinin sorumlu tutulmayacağının yazılı olup olmadığı, imza sirkülerinin bulunup bulunmadığını
 
kontrol eder.
 
Bu belge ve bilgilerin tamam olması halinde Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emrini düzenleyip paraf ederek servis şefine sunar.
 
Servis Şefi, kendisine  sunulan düzeltme fişi ve eklerinin, ilgili mevzuat açısından doğru ve tam olduğuna kanaat getirirse Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emrini tahakkuk memuru olan Müdür Yardımcısına imzaya sunar.
 
Müdür Yardımcısı, tahakkuk memuru olarak belge ve bilgilerin ilgili mevzuat açısından doğruluğuna kanaat getirirse, Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emrini imzalar ve Müdür’e sunar.
 
Müdür, kendisine  sunulan düzeltme fişine ekli Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri’ni Sayman olarak imzalar ve İta Amirine imzalamak üzere gönderir.
 
Vergi Dairesi Başkanlıklarında Vergi Dairesi başkanı, Diğer Vergi Dairelerinde Kaymakam İta Amiri olarak Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri’ni imzalayarak iade talebi onaylanır.
 
Tahakkuk Memuru, Sayman ve İta Amiri tarafından imzalanan Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri üzerine iade tutarına ilişkin çeki düzenler. Saymana (Müdür) imzaya sunar. Sayman tarafından imzalanan çek hak sahibine imza karşılığında teslim edilir.
 
Ayrıca verilen çekin doğruluna ilişkin müdür tarafından imzalanan teyit yazısı,  ilgili banka şubesine faksla gönderilir.
 
Vergi daireleri, rapor dispozisyonuna uygun olarak düzenlenmiş katma değer vergisi iadesi tasdik raporları üzerindeki işlemleri 7 iş günü içinde tamamlamak durumundadırlar.
 
Ancak, işlemlerin yoğunluğu nedeniyle 7 günlük süre içerisinde katma değer vergisi iadesi işlemlerini tamamlamakta güçlükle karşılaşan vergi daireleri bağlı bulundukları Defterdarlıklar kanalıyla Bakanlığımızdan (Gelirler Genel Müdürlüğü) izin talep edebilirler. (3568 sayılı Kanuna ait GT/20/10)
 
 
 
 
 
 
Kaynaklar:
 
Katma Değer Vergisi İadesi Rehberleri
3568 Sayılı SM.SMM.YMM Kanunu Tebliğler

3065 Sayılı KDV Tebliğleri