Barış Demirel, Gümrük Müşaviri | Deloitte Türkiye Gümrük Direktörü

Hatırlanacağı üzere, 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)' de değişiklik yayımlanmış ve bu çerçevede bazı değişiklikler yapılmıştı. 

 
Yapılacak değişiklikleri hatırlayacak olursak:

 • İhracat bedellerinin en az %80'inin bir bankaya satılması (Türk Lirasına çevrilmesi) zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • DAB ve DSB uygulaması kaldırılarak yerine İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) getirilmiş ve ihracatta kambiyo takibi kalıcı hale getirilmiştir.
 • Terkin uygulaması tekrar düzenlenerek, her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

 - 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

 - 30.000 ABD dolarından yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD doları veya eşitini aşmayan, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,

 - 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,

terkin edilmek suretiyle kapatılacağı düzenlenmiştir.

İhracat Genelgesi de güncellendi!

16 Ocak 2020 tarihinde, yukarıda özetlenen Tebliğ değişiklilerine uygun olarak, İhracat Genelgesi de güncellenmiştir.

İhracat Genelgesinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

 • Tebliğdeki değişikliğe uygun olarak, getirilen dövizin %80'inin satılması (TL'ye çevrilmesi) ilişkin hükümler çıkarılmıştır.
   
 • Kambiyo takibine dahil olmayan ülkelere (halihazırda İran ve Suriye) Lübnan eklenmiştir.
   
 • DAB ve DSB hükümleri kaldırılmış, ihracat bedelinin kabulüne ilişkin İBKB'ye ilişkin hükümler eklenmiştir.
   
 • Önceki Genelge hükmüne göre, 5000 ABD doları ve altındaki ihracatlar kambiyo takibine konu edilmiyordu. Ancak yapılan değişiklikle bu istisna kaldırılmış, sadece serbest bölgelere ihracat beyannamesi düzenlenmeden yapılan (SBİF ile yapılan) azami 5000 ABD dolar ihracatlar kambiyo takibinde istisna tutulmuştur. Diğer taraftan, 30.000 ABD dolarına kadar olan noksanlığın beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın terkini mümkün hale getirildiğinden, daha önce 5.000 ABD dolarına kadar yapılmayan kambiyo takibi alt limitinin 30.000 ABD dolarına çıktığını söyleyebiliriz.
   
 • Kapatmalarda aracı bankaya gümrük beyannamesinin örneğinin veya gümrük beyanname bilgilerinin verilmesine imkan getirilmiştir.
   
 • İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün olması koşulu eklenmiştir.
   
 • Mal ihraç ve ithalinde tarafların aynı veya farklı kişiler olması ayrımı kaldırılmış olup, mahsup sonrası kalan tutarın yurda getirilmesi hükme bağlanmıştır.
   
 • İhracatçılar tarafından yurt dışındaki iştiraklerine gerçekleştirilen ihracatın söz konusu iştirake sermaye olarak eklenmesi halinde eklenen bedelin mahsup imkanı getirilmiştir.
   
 • Uluslararası yaptırımlar çerçevesinde bankaların kabul etmediği ihracat bedellerine ilişkin İBKB düzenlememesi sebebiyle açık kalan ihracat hesaplarının ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Müdürlüğünce doğrudan kapatılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
   
 • Tebliğ değişikliğine uygun olarak, 30.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın kapatılacaktır.