Elvan Uçar | Deloitte Vergi Hizmetleri Müdürü
  

1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu oranı değiştirilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararından öncesinde bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz kredilerinde,

  • Ortalama vadenin 1 yılı aşması durumunda % 0
  • Ortalama vadenin 1 yıldan kısa olması durumunda % 3

oranında KKDF uygulanmaktaydı.

02 Ocak 2013 tarihinden itibaren kullanılan krediler için geçerli olmak üzere, yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu oranı, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda

%3

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda

%1

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda

%0,5

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda

%0

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bankalar ve finansman şirketleri dışında, yurt dışından sağladıkları Türk Lirası cinsinden kredilerde ise KKDF oranı, vadeye bağlı olmaksızın, faiz tutarı üzerinden %3 oranında uygulanmaya devam edecektir.

Yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararından sonra, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı vermiş olduğu 13 Şubat 2014 tarih ve 17483 sayılı mukteza ile söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihinden önce kullanılmış kredilerde kredi vadelerinin yenilenmesi (temdit edilmesi) durumunda Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulamasının nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerini açıklamıştır.

Bu muktezaya göre Merkez Bankasının 22 Aralık 2000 tarihli ve 2000/8 sayılı Genelgesinde, banka ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin kesinti oranı değişikliğinin yapıldığı 25 Kasım 2000 tarihinden önce yurt dışından sağlanan döviz kredilerinin, bu tarihten sonra temdit edilmesi halinde, temdit edilen tutarların yeni oranlarda fon kesintisine tabi tutulması gerektiği açıklamasına yer vermiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde,

  • Kredinin her bir temdidinin yeni bir kredi olarak değerlendirilmesi ve her temdit edilen kredinin üzerinden temdit tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinin yapılması,
     
  • Yurtdışından kullanılan döviz kredisinin 02 Ocak 2013 tarihinden önceki bir tarihte temdit edilmesi halinde, söz konusu kredinin 02 Ocak 2013 tarihinden önce kullanılan bir kredi olarak değerlendirilmesi ve ortalama vadesinin 1 yıldan uzun olması halinde bu kredini üzerinden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi yapılmaması,
     
  • Yurtdışından kullanılan döviz kredisinin 02 Ocak 2013 tarihinden sonraki bir tarihte temdit edilmesi durumunda, temdit edilen kredi üzerinden 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu karar hükümleri çerçevesinde ortalama vadeye göre Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinin yapılması,

gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç olarak, Gelir İdaresi geçmiş yıllarda verdiği muktezalarda, ortalama vadesi 1 yılın altına inmeyen kredilerde, faiz oranı değişikliğini yeni bir kredi olarak değerlendirmemiş ve KKDF kesintisinin yapılmasına gerek görmemişti. Yeni verilen mukteza ile idaresinin bu görüşünü değiştirdiği görülmektedir.

Gelir idaresi 2014 yılında vermiş olduğu bu mukteza ile 02 Ocak 2013 tarihinden sonra Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinin (fiduciary işlemler hariç) temdit edilmesi durumunda her bir temditi yeni bir kredi olarak değerlendirmiş ve kredi vadesine göre KKDF uygulanması gerektiğini konusunda oldukça net bir görüş ortaya koymuştur.

Ancak konu ile ilgili temdit şartlarının neler olduğu, temditin hangi durumlarda geçerli sayılacağı ve sözleşmeye gerek olup olmadığı gibi belirsizliklerin idarece giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz.