Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinin e) ve f) alt bendlerinde açıklanan taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satısından doğan kazançların %75’i kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
 
Bununla birlikte bu istisnanın uygulanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin e) bendine göre,  istisna uygulaması yapacak olan kurumun aktifinde yer alan taşınmazların en az iki yıl aktifinde yer almış olması ve yine en az iki yıldır sahip olduğu iştirak hisseleri ile aynı süre ile sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satısı sonucu kazanç oluşmuş olması gerekmektedir. Ancak, yeni düzenlemede eski düzenlenlemeden farklı olarak, sözkonusu kazancın sadece %75’i kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. Bu durumda, sözkonusu madde paralelinde düşündüğümüzde, satış sonucu lehe kalan paranın bsmv karşısındaki durumu ne olacaktır? İstisna uygulamasında olduğu gibi lehe kalan paranın %75’mi banka ve sigorta muamelesinden istisna olacaktır?
 
5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasında “Diğer kanunlarla 5422 sayılı Kanuna yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler itibarıyla bu Kanuna yapılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır. Bu açıklamaya göre, eski Kurumlar Vergisi Kanunu’na atıfta bulunan tüm diğer kanun hükümleri yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na da atıfta bulunmuş sayılacaktır.
 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29/v maddesinde “5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta muamele vergisinden istisnadır hükmü yer almaktadır. Sözkonusu hükümde, eski kurumlar vergisine atıfta bulunulmuş ancak, atıfta bulunduğu kurumlar vergisi istisnası kapsamındaki işlem sonucu lehe kalan paranın belirli bir yüzdesinin banka ve sigorta muamele vergisinden istisna olacağına dair bir hüküm belirtmemiştir. Bu nedenle, sözkonusu kurumlar vergisi istisnası kapsamındaki işlem sonucu lehe kalan paranın tamamının banka ve sigorta muamele vergisi istisnasına konu olacaktır.
 
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinin e) ve f) alt bendlerinde açıklanan taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satısından doğan kazançlar dolayısı ile lehe kalan paraların %75’inin değil %100’ünün banka ve sigorta muamele vergisi istisnasına konu edilmesi gerekmektedir.