1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
 
2. Teslim
 
3. Teslim Sayılan Haller
 
4. Hizmet
 
5. Hizmet Sayılan Haller
 
6. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması
 
7. Uluslararası Taşıma İşleri
 
8. Mükellef
 
9. Vergi Sorumlusu
 
10. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
 
11. Mal ve Hizmet İhracatı
 
12. İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler
 
13. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna (1)
 
14. Transit Taşımacılık
 
15. Diplomatik İstisnalar
 
16. İthalat İstisnası
 
17. Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
 
18. İstisnadan Vazgeçme
 
19. İstisnaların Sınırı
 
20. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah
 
21. İthalatta Matrah
 
22. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah
 
23. Özel Matrah Şekilleri
 
24. Matraha Dahil Olan Unsurlar
 
25. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar
 
26. Döviz İle Yapılan İşlemler
 
27. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti
 
28. Oran
 
29. Vergi İndirimi
 
30. İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
 
31. Amortismana Tabi İktisadî Kıymetlere Ait İndirim
 
32. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim
 
33. Kısmî Vergi İndirimi
 
34. İndirimin Belgelendirilmesi
 
35. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi
 
36. Yetki
 
37. Gerçek Usulde Vergilendirme
 
38. Götürü Usulde Vergilendirme
 
39. Vergilendirme Dönemi
 
40. Beyan Esası
 
41. Beyanname Verme Zamanı
 
42. Beyannamelerin Şekil ve Muhtevası
 
43. Tarh Yeri
 
44. Tarhiyatın Muhatabı
 
45. Tarh Zamanı
 
46. Verginin Ödenmesi
 
47. Gümrük Makbuzu
 
48. Düzeltme İşlemleri
 
49. Teminatlı işlemler
 
50. Muhatap
 
51. Matrah Farklarına Uygulanacak İşlemler
 
52. Maktu Vergi
 
53. Fatura ve Benzeri Vesika Düzenlenmesi
 
54. Kayıt Düzeni
 
55. Vergi Teminatı
 
56. Asgarî Randıman Oranları ve Birim Satış Bedelleri
 
57. Verginin Etikette Gösterilme Mecburiyeti
 
58. Verginin Gider Kaydedilemeyeceği
 
59. Kanunların Uygulama Alanı
 
60. Ek Vergi
 
61. Kaldırılan Hükümler
 
Geçici Madde 1. Geçiş Hükümleri
 
Geçici Madde 2
 
Geçici Madde 3
 
Geçici Madde 4
 
Geçici Madde 5
 
Geçici Madde 6
 
Geçici Madde 7
 
Geçici Madde 8
 
Geçici Madde 9
 
Geçici Madde 10
 
Geçici Madde 11
 
Geçici Madde 12
 
Geçici Madde 13
 
Geçici Madde 14
 
Geçici Madde 15
 
Geçici Madde 16
 
Geçici Madde 17
 
Geçici Madde 18
 
Geçici Madde 19
 
Geçici Madde 20
 
Geçici Madde 21
 
Geçici Madde 22
 
Geçici Madde 23
 
Geçici Madde 24
 
Geçici Madde 25
 
Gecici Madde 26
 
Gecici Madde 27
 
Gecici Madde 28
 
Gecici Madde 29
 
Gecici Madde 30
 
Geçici Madde 31
 
62. Yürürlük
 
63. Yürütme