1. Mevzu
 
2. Gelirin unsurları
 
3. Mükellefler
 
4. Türkiye'de yerleşme
 
5. Türkiye'de Yerleşme Sayılmayan Haller
 
6. Mükellefler ve Mevzu
 
7. Kazanç Veya İradın Türkiye'de Elde Edilmesi
 
8. İşyeri ve Daimi Temsilci
 
9. Esnaf Muaflığı Vergiden Muaf Esnaf
 
10. Vergiden Muaf Çiftçiler
 
11. Vergiden Muaf Çiftçiler
 
12. Vergiden Muaf Çiftçiler
 
13. Vergiden Muaf Çiftçiler
 
14. Vergiden Muaf Çiftçiler
 
15. Diplomat Muaflığı
 
16. Ücret İstisnası
 
17. Ücret İstisnası
 
Mükerrer Madde 17. Ücret İstisnası
 
18. Serbest Meslek Kazançlarında
 
Mükerrer Madde 18. PTT Acentalarında Kazanç İstisnası
 
19. Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası
 
20. Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası
 
Mükerrer Madde 20
 
21. Gayrimenkuller ve Haklarda
 
Mükerrer Madde 21
 
22. Menkul sermaye iratlarında
 
23. Ücretlerde
 
24. Gider Karşılıklarında
 
25. Tazminat ve Yardımlarda
 
26. Vatan Hizmetleri Yardımlarında
 
27. Teçhizat ve Tayın Bedellerinde
 
28. Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde
 
29. Teşvik İkramiye ve Mükafatları
 
30. Sergi ve Panayır İstisnası
 
31. Sakatlık indirimi
 
32. Asgari geçim indirimi
 
33. İndirim Hadleri
 
34. İndirim Hadleri
 
35. Vergi Karnesi Esası
 
36. İndirimin Uygulanmayacağı Gelirler
 
Ek Madde 1. Yatırım İndiriminin Mahiyeti
 
Ek Madde 2. Yatırım İndirimin Şartları
 
Ek Madde 3. Yatırım İndiriminin Konusu ve Nispeti
 
Ek Madde 4. Yatırım İndiriminin Başlangıcı ve Uygulama Süresi
 
Ek Madde 5. Yatırım İndirimine Mevzu Aktif Değerlerin Satış ve Devri
 
Ek Madde 6. Muhasebe Usulü
 
37. Ticari Kazancın Tarifi
 
38. Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti
 
39. İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti
 
40. İndirilecek Giderler
 
41. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
 
42. Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri
 
43. Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtılması
 
44. İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi
 
45. Ulaştırma İşlerinde Matrah
 
46. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti
 
47. Basit usule tabi olmanın genel şartları
 
48. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
 
49. sayılı Kanunun 32'inci maddesiyle değişen başlık)
 
50. Sayılı Kanunun 32'inci maddesiyle değişen başlık)
 
51. Basit Usulün Hududu
 
52. Zirai Kazanç, Zirai Faaliyet, Zirai İşletme, Çiftçi ve Mahsulün Tarifi
 
53. Zirai Kazançta Vergileme
 
54. İşletme Büyüklüğü Ölçüleri
 
55. Kazancın Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Tespiti
 
56. Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Hasılat
 
57. Zirai İşletme Hesabı Esasında Giderler
 
58. Hasılattan İndirilemiyecek Giderler
 
59. Kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti
 
60. Kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti
 
61. Ücretin Tarifi
 
62. İşverenin Tarifi
 
63. Gerçek Ücretler
 
64. Diğer Ücretler
 
65. Serbest Meslek Kazancının Tarifi
 
66. Serbest Meslek Erbabı
 
67. Serbest Meslek Kazancının Tespiti
 
68. Mesleki Giderler
 
69. Mesleki Giderler
 
70. Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi
 
71. Safi İrat
 
72. Gayrisafi Hasılat
 
73. Emsal Kira Bedeli Esası
 
74. Giderler
 
75. Tarifi
 
Mükerrer Madde 75. Vergi Alacağı
 
76. İrat Sayılmayan Haller
 
77. İrat Sayılmayan Haller
 
78. Safi İrat
 
79. Yabancı Parası İle Ödenen Faiz ve Temettüler
 
80. Gelire Giren Diğer Kazanç ve İratlar
 
Mükerrer Madde 80. Değer Artışı Kazançları
 
81. Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları
 
Mükerrer Madde 81. Safi Değer Artışı
 
82. Arızi Kazançlar
 
83. Beyan Esası
 
84. Beyanname Çeşitleri
 
85. Gelirin Toplanması ve Beyan
 
86. Toplama yapılmayan haller
 
87. Gelirin Toplanması ve Beyan
 
88. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu
 
89. Diğer indirimler
 
90. Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilmeyecek Giderler
 
91. Yıllık Beyannamenin Şekil ve Muhtevası
 
92. Yıllık Beyannamenin Verilmesi
 
93. Aile Reisi Beyanı
 
94. Vergi Tevkifatı
 
95. Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler
 
96. Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar
 
97. Vergi Tevkifatının Gösterilmesi
 
98. Muhtasar Beyannamenin Verilme Zamanı
 
99. Muhtasar Beyannamenin Muhteviyatı
 
100. Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller
 
101. Münferit Beyannamenin Verilmesi
 
102. Münferit Beyannamenin Muhteviyatı
 
103. Esas Tarife
 
104. Verginin Hesaplanması
 
105. Verginin Hesaplanması
 
106. Tarh Yeri
 
107. Tarhiyatın Muhatabı
 
108. Vergilendirme Dönemi
 
109. Tarh Zamanı
 
110. Vergilendirme Dönemi İçinde İşe Başlayan Diğer Ücret Sahiplerinin Vergi Matrahı ve Vergileri
 
111. Ortalama Kar Haddi ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası
 
Mükerrer Madde 111. Talih Oyunları Salonlarından Elde Edilen Kazançlarda Asgari Vergi
 
112. Asgari Zirai Kazanç Esası
 
Mükerrer Madde 112. Asgarî Ziraî Vergi
 
113.
 
114.
 
115.
 
116.
 
Mükerrer Madde 116. Hayat Standardı Esası
 
117. Yıllık Beyana Tabi Gelirler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme
 
Mükerrer Madde 117
 
118. Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme
 
119. Vergi Tevkifatının Yatırılması
 
120. Münferit Beyanname İle Bildirilen Kazançların Vergisi
 
Mükerrer Madde 120. Geçici Vergi
 
121. Vergi Tevkifatının Mahsubu
 
Mükerrer Madde 121. Ücretlilerde vergi indirimi
 
122. Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu
 
Mükerrer Madde 122
 
123. Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu
 
Mükerrer Madde 123. Yetki
 
124. Kaldırılan Hükümler
 
Geçici Madde 1
 
Geçici Madde 1. Geçmiş Yıllara Ait Vergiler
 
Geçici Madde 2. Esnaf Muaflığının Kaybedilmesi
 
Geçici Madde 3. Götürülüğün Kaybedilmesi
 
Geçici Madde 4. Sakatlık İndirimi
 
Geçici Madde 5. Yatırım İndirimi
 
Geçici Madde 6. Senelere Sari İnşaat ve Onarma İşleri
 
Geçici Madde 7. Zirai Kazançlarda Götürü Gider Emsal Nispetinin Uygulanması
 
Geçici Madde 7
 
Geçici Madde 8. Emlak Vergisinin Gider Yazılması
 
Geçici Madde 9. Menkul Sermaye İradı
 
Geçici Madde 10. Ortalama Kar Haddi ve Asgari Gayri Safi Hasılat Esası
 
Geçici Madde 11. Ortalama Kar Haddi ve Asgari Gayri Safi Hasılat Esası
 
Geçici Madde 12. 1982, 1983 ve 1984 Yılları Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifeleri
 
Geçici Madde 13. Hizmet Erbabının Ücretlerindeki Artışın Ödenmesi
 
Geçici Madde 14. Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Devam Etmekte Olan Toplu İş Sözleşmelerine Tabi Hizmet Erbabının Ücret Farklarının Ödeme Şekil ve Zamanı
 
Geçici Madde 15. Vergi Karnesi
 
Geçici Madde 16. Genel İndirim
 
Geçici Madde 17. Götürü Gider Esasından Faydalanma
 
Geçici Madde 18. İştirak Kazançlarında Tevkifat
 
Geçici Madde 19
 
Geçici Madde 20
 
Geçici Madde 21
 
Geçici Madde 22
 
Geçici Madde 23
 
Geçici Madde 24
 
Geçici Madde 25
 
Geçici Madde 26
 
Geçici Madde 28
 
Geçici Madde 29
 
Geçici Madde 30
 
Geçici Madde 31
 
Geçici Madde 32
 
Geçici Madde 33
 
Geçici Madde 34
 
Geçici Madde 35
 
Geçici Madde 36
 
Geçici Madde 37
 
Geçici Madde 38
 
Geçici Madde 39
 
Geçici Madde 40
 
Geçici Madde 41
 
Geçici Madde 42
 
Geçici Madde 43
 
Geçici Madde 45
 
Geçici Madde 46
 
Geçici Madde 47
 
Geçici Madde 48
 
Geçici Madde 49
 
Geçici Madde 50
 
Geçici Madde 51
 
Geçici Madde 52
 
Geçici Madde 53
 
Geçici Madde 54
 
Geçici Madde 55
 
Geçici Madde 56
 
Geçici Madde 57
 
Geçici Madde 58
 
Geçici Madde 59
 
Geçici Madde 60
 
Geçici Madde 61
 
Geçici Madde 62
 
Geçici Madde 63
 
Geçici Madde 64
 
Geçici Madde 65
 
Geçici Madde 66
 
Geçici Madde 67
 
Gecici Madde 68
 
Geçici Madde 69
 
126. Yürürlük Maddeleri
 
125. Yürürlük Maddeleri
 
Geçici Madde 70
 
Gecici Madde 71
 
Gecici Madde 72
 
Gecici Madde 73
 
Gecici Madde 74
 
Gecici Madde 75
 
Gecici Madde 76
 
Gecici Madde 77
 
Gecici Madde 78
 
Gecici Madde 79
 
Gecici Madde 80
 
Gecici Madde 81
 
Gecici Madde 82