TAHSİLAT İÇGENELGESİ SERİ NO: 2010/1

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.06.36-110[3676-314]-89506

Konu:

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO:2010/1

......... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

......... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesinde düzenlenmiş olan yurt dışı çıkış tahdidine ilişkin hükümlerin kaynağını oluşturan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası 13.05.2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile "Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması 12.09.2010 tarihinde yapılmış ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kesin sonuçlara göre 5982 sayılı Kanun halk oylaması ile kabul edilmiştir. Söz konusu Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının Resmi Gazetede ilan edildiği 23.09.2010 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Anayasanın "Yerleşme ve seyahat hürriyeti" başlıklı 23 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, vergi borcu nedeniyle mükelleflerin yurt dışına çıkışını engelleyen yasal düzenlemeye mesnet teşkil eden "vatandaşlık ödevi" ibaresi, yurt dışına çıkma hürriyetini sınırlandıran sebepler arasından çıkarılmış ve suç soruşturması veya kovuşturması sebepleriyle yurt dışına çıkma hürriyetinin hâkim kararıyla sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi hükmü Anayasanın 23 üncü maddesinin yeni beşinci fıkrası ile zımnen ilga olduğundan, maddenin uygulama alanı kalmamıştır.

Bu itibarla, alacaklı tahsil dairelerince 5982 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.09.2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi tatbik edilmeyecektir.

Diğer taraftan 23.09.2010 tarihinden önce amme borçluları hakkında alacaklı tahsil dairelerinin talepleri üzerine 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince uygulanmış olan yurt dışı çıkış tahditlerinin ise borçluların ayrıca müracaatları aranmaksızın kaldırılması uygun görülmüş ve bu hususta İçişleri Bakanlığı'na yazılan bugünkü tarihli yazımızla 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi uyarınca uygulanmış tahditlerin Bakanlık kayıtlarından kaldırılması istenmiştir.

Bu nedenle, anılan madde hükmü uyarınca uygulanmış olan yurt dışı çıkış tahditleri ile ilgili olarak alacaklı tahsil dairelerince ayrıca bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, haklarında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi uygulananlarca söz konusu işlemin iptaline yönelik olarak açılmış olan davalar, yurt dışı çıkış tahditlerinin mevcut hükmün zımnen ilga olması nedeniyle kaldırılması ile birlikte konusuz kalacaktır. Dolayısıyla, konusuz kalan söz konusu iptal davalarının reddi ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesi talebini içeren beyan dilekçelerinin ilgili mahkemelere gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı