51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 27089
Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008
Kapsam

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(3) 1 inci maddesiyle Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye istinaden, 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibareleri kaldırılmıştır.

Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (oniki) olarak tespit edilmiş ve 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 50 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(5) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2009 tarihinden itibaren 1.136.904,10 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 7,5)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,5)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

(25,40 TL)

2. Sulhnameler

(25,40 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(142,- TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(25,40 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,5)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(9.- TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(5,40 TL)

ac) İyda senedi

(1,10 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,50 TL)

b) Konşimentolar

(5,40 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(9.- TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar

(19,60 TL)

bb) Gelir tabloları

(9,60 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(9,60 TL)

c) Barnameler

(1,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4.- TL)

e) Ordinolar

(0,50 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4.- TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 7,5)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,50 TL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(25,40 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(33,90 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(16,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(16,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(16,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(33,90 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(12,50 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(12,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
3 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
4 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
5 26/12/2007 tarihli ve 26783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.