ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 98/10746 - 6.2.1998

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 193 - 31.12.1960 / 2022 - 1.7.1976 / 3359 - 7.5.1987 / Khk/181 - 13.12.1983

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Mart 1998 - Sayı: 23290


Ekli "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı'nın 26/11/1997 tarihli ve 22480 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanun, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanun ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/2/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

Mesut YILMAZ
Başbakan

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından özürlülere sağlanacak haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı yataklı tedavi kurumları ve sağlık kuruluşları ile aynı Bakanlığa bağlı olarak çalışan muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman onbaşılar ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek sağlık kurulu raporları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelik'te geçen deyimlerden;

a) Özürlü: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan bireyi,

b) Sağlık kurulu: Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen organları,

c) Balthazard Formülü: Çalışma gücü hesabında birden fazla özürü olanlar için kullanılan hesaplama şeklini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetkili Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Kurulları ve Rapor Düzenleme Usul ve Esasları

Sağlık kurulunun teşkili

Madde 4- Sağlık kurullarının teşkili için; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun -boğaz, nöroloji ve/veya psikiyatri uzmanının bulunması zorunludur. Görüşülecek özür, bu uzmanlık dalları dışında kalan bir dal ise, ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır.

Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

Eğitim hastanelerinde sağlık kurullarına şefler, bulunmadıkları zaman şef yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler.

Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hastanelerin baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını baştabibin görevlendireceği bir üye yapar.

Yetkili sağlık kuruluşları

Madde 5- Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye Ek-3 sayılı listede belirlenen sağlık kuruluşları yetkilidir. Ek-3 sayılı listede yer alan yetkili sağlık kuruluşlarında ilgili kurum ve kuruluşlar ile Maliye Bakanlığı'ndan uygun görüş alınarak Sağlık Bakanlığı'nca değişiklik yapılabilir ve değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak tebliğ ile duyurulur.

Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 4 üncü maddede belirtilen şekilde sağlık kurulu teşkil etmeyen sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

Raporların düzenlenmesi

Madde 6- Sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile gönderilmesi veya doğrudan raporu verecek olan hastanenin baştabipliğine müracaat etmeleri gerekir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların kontrol süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerden daha önce sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyan istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce rapor verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez.

Özürlüler için düzenlenecek sağlık kurulu raporu EK-1'de yer alan rapor formuna göre poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan tetkiklere dair bilgiler bu forma eklenir. Kurul, buna göre özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve özür oranını 7 nci maddede belirtilen esaslara göre belirler.

İstihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranının yazılmasıyla birlikte, özürlünün çalışıp çalışamayacağı ile kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin niteliği belirtilir.

Özel eğitim okullarına kabul için verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve çalışma gücü kaybı oranı yazılır. Herhangi bir yorum yapılmaz.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine alınacak özürlüler için, ayrıntılı teşhise yer veren rapor düzenlenir.

Özür oranın belirlenmesi

Madde 7- Özür oranı, sağlık kurulunca Ek-2 sayılı Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetvelinde yer alan özür durumuna göre yüzde (%) olarak belirlenir. Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler, fonksiyon kayıplarına göre değerlendirilir.

Hastalığın kendisine ait belirti ve bulgular için, ayrıca çalışma gücü kayıp oranı puanı verilmez.

Birden fazla özür bulunması

Madde 8- Birden fazla hastalık veya özürü bulunanların çalışma gücü kayıplarından en fazla kayıba neden olan hastalık esas alınır, diğerleri Balthazard Formülü ile belirlenir.

60 (altmış) yaşın üzerindekilere Balthazard Formülü ile %10 eklenir.

Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Çalışma gücü kayıp oranları ayrı ayrı tespit edilir.

b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.

c) En yüksek oran özürlünün çalışma gücünün tümünü gösteren %100'den çıkarılır.

d) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen çalışma gücü kayıp oranı ile çarpılır. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek çalışma gücü kayıp oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci arızaların çalışma gücü kayıp oranı bulunmuş olur.

e) Arıza ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.

Kurul kararlarının kaydı

Madde 9- Kurul kararlarının kaydı için sağlık kurulu raporu verebilecek her hastanede ayrı bir sağlık kurulu defteri kullanılır. Kurul üyeleri deftere kaydedilen rapor suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler raporun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere gerekçeli olarak muhalefet şerhini yazarak imza ederler. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. Kararın oy birliği veya çoğunlukla verildiği, raporların karar bölümüne mutlaka yazılır.

Sağlık kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde, kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Raporun geçerlilik süresi

Madde 10- Kalıcı hastalık veya özürler için raporun bir defa verilmesi yeterlidir. Ancak, özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı çalışma gücü kaybı oranı yeniden belirlenir.

Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki sağlık kurulu raporu da kurula sunularak sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.

Raporun tasdiki ve verilişi

Madde 11- Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra, rapor üç nüsha olarak düzenlenir ve baştabip tarafından tasdik edilir.

Müracaat şekline göre raporun aslı ilgili kişiye veya raporu isteyen kuruma verilir. İkinci nüshası raporu tanzim eden hastane tarafından bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü nüshası da raporu veren sağlık kurulunda saklanır.

Vergi indirimine esas raporlar

Madde 12- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda 11 inci maddeye göre kişiye verilmesi gereken nüsha, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilir.

Rapora itiraz

Madde 13- Bir sağlık kurulu raporuna özürlü veya veli veyahut vasileri tarafından itiraz edildiği takdirde, itiraz dilekçesi raporu isteyen kurum veya o yerin en büyük mülki amirliğince ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın yetkili sağlık kuruluşuna gönderilir.

İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı ise rapor kesinleşir. Farklılık halinde, özürlü, yeniden muayene edilmek üzere rapor tanzim edilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.

Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 6 ncı maddesi ile düzenlenen itiraz usulü saklıdır.

Tahrifat, sahtelik ve müeyyide

Madde 14- Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizdir.

Gerçeğe uygun olmayan raporları kasti olarak düzenleyenler ve kullananlar ile raporlar üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullanmak isteyenler hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır.

Sakat ve malüllere verilecek raporlar

Madde 15- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince verilecek sağlık kurulu raporlarında da bu Yönetmeliğin özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değişik ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 16- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun değişik 31 inci maddesine göre 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmeliğe bağlı sakatlık grupları ve arıza çeşitlerini belirleyen cetvel,

yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,

b) 1/6/1987 tarihli ve 19474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 Sayılı Kanun Gereğince Alınacak Sağlık Raporları ve Bunların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,

c) 1475 sayılı İş Kanunu'nun 25 inci maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları, geçerlidir.

Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor alınması halinde, çalışma gücü kayıp oranları bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan sağlık kurulu raporu işlemlerinden;

a) Sağlık kurulu muayeneleri tamamlanmış olanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine,

b) Sağlık kurulu muayeneleri tamamlanmamış olanlar, bu Yönetmelik hükümlerine, göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 17- Sayıştay'ın görüşü de alınarak hazırlanmış olan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  EK 1: SAĞLIK KURULU RAPORU FORMU
SAĞLIK KURULU RAPORU
(Özürlüler için)
.................... HASTANESİ
+-------------------------------------------------------------------------+
|Adı, Soyadı   :         Müracaat Tarihi  :     +--------+|
|Baba Adı    :         Muayeneye Gönderen :     |    ||
|Doğum yeri, Yılı:                       |FOTOĞRAF||
|Rapor Tarihi  :         A- Çalıştığı Kurum : +--+  |    ||
|                            +--+  |    ||
|Rapor Numarası :         B- Kişisel Müracaat: +--+  |    ||
|                            +--+  +--------+|
+-------------------------------------------------------------------------+
ÖZÜRLÜLÜĞE NEDEN OLAN HASTALIK GRUBU
+----------------------------------+---+-------------------------+
|1- NÖROLOJİK HASTALIKLAR     |  |  BULGULAR       |
+----------------------------------+---+             |
|2- RUH HASTALIKLARI        |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|3- GÖZ HASTALIKLARI        |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|4- KBB HASTALIKLARI        |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|5- BATINI İLGİLENDİREN HASTALIKLAR|  |             |
+----------------------------------+---+             |
|6- ÜROLOJİK HASTALIKLAR      |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|7- İÇ HASTALIKLARI        |  |             |
|(ENDOKRİN VE METABOLİZMA DAHİL)  |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|8- SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|9- HEMATOLOJİK HASTALIKLAR    |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|10- ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ   |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|11- DERİ HASTALIKLARI       |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|12- GÖĞÜS VE DAMAR HASTALIKLARI  |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|13- ONKOLOJİK HASTALIKLAR     |  |             |
+----------------------------------+---+             |
|14- YANIKLAR           |  |             |
+----------------------------------+---+-------------------------+
+-------------------------------------+--------------------------+
|ÇALIŞABİLİR +--+    ÇALIŞAMAZ +--+|TANI:           |
|      +--+         +--+|             |
+-------------------------------------+--------------------------+
|ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI         |ÖZÜR DURUMUNA GÖRE ÇALIŞMA|
|İŞ ALANLARI:             |GÜCÜ KAYBI ORANI: %    |
+-------------------------------------+--------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
|RAPORUN                             |
|KULLANIM                            |
|AMACI:                             |
+----------------------------------------------------------------+
SÜREKLİDİR: +--+              KONTROL SÜRESİ:+-----+
+--+                     +-----+
Kurul Başkanı     Üye    Üye    Üye
AÇIKLAMALAR:
1- Rapor formu daktilo ile eksiksiz olarak doldurulur.
2- Muayene, tetkik ve laboratuvar bulguları rapora iliştirilir.
3- Özür durumuna göre çalıştırılamayacağı iş alanı bölümüne sadece özür
durumuna göre iş alanları genel olarak belirtilmelidir.
Ör: %100 görme özürlü için "görmesini gerektiren iş alanlarında
çalıştırılamaz" v.b.
4- Özel eğitim okullarına başvuruda, bulgular ve tanı ayrıntılı olarak
yazılır ve çalışma gücü kaybı oranı belirlenir. Hangi okula girebileceği
konusunda herhangi bir yorum yapılmaz.
5- Raporun süreli olup olmadığı ile süreli raporlarda kontrol süresi
mutlaka belirtilir.
6- Raporlar ilgili kişilerce mutlaka imzalanmalı, kaşe ve mühürler
eksiksiz olmalıdır.
7- Raporun kullanım amacı bölümüne, bireyin özür grubuna uygun hakları
yazılır.
Bu haklar:
- özel tertibatlı araç kullanabilir
- tekerlekli sandalye kullanmalıdır
- akülü araç kullanabilir
- işitme cihazı kullanmalıdır
- H sınıfı ehliyet alabilir
- özürlü kimliği alabilir
- özel eğitim alması gereklidir
- kurum bakımı alması uygundur
- vergi indirminden faydalanma
- .......... ortezi/protezi kullanması gereklidir
- .......... yardımcı cihazı kullanması gereklidir
- Diğer (Açıklayınız)
EK 2: ÖZÜR DURUMUNA GÖRE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI ORANLARI CETVELİ
NÖROLOJİK HASTALIKLAR
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
PAREZİLER
Monoparezi Üst Ekstremite
Hafif                                                15
Orta                                                 20
Pleji                                                55
Monoparezi Alt Ekstremite
Hafif                                                15
Orta                                                 20
Pleji                                                50
Hemiparezi
Hafif                                                35
Orta                                                 40
Hemipleji                                              80
Paraparezi veya diparezi
Hafif                                                35
Orta                                                 45
Parapleji veya dipleji                                        80
Parapleji + İncontinans                                       95
Kuadriparezi                                             60
Kuadropleji                                             100
Afaziler Motor
Hafif                                                10
Orta                                                 25
Ağır                                                 45
Sensoriel
Hafif                                                15
Orta                                                 30
Ağır                                                 50
Mikst tip afazilerde ağır olana göre puanlama yapılır.
Parkinson Hastalığı
Hafif                                                30
Orta                                                 45
Ağır (Yürüyemeyen, yaşamsal aktiviteyi tamamen engelleyen)                      90
Distonik bozukluklar ve diğer hareket bozuklukları
Fonksiyon kaybeden ekstremiteye göre parezi ile eşdeğer puan verilir.
Kas hastalıkları
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
Hafif (Hafif fonksiyon kaybı)                                    40
Orta (Destekle yürüyebilen)                                     50
Ağır (Yürüyemeyen)                                          90
Multiple Skleroz
Fonksiyon kaybı dikkate alınarak parezi derecesine göre
puanlama yapılır.
EPİLEPSİ
Fokal nöbetler
Ayda 2 den az                                            20
Ayda 2  den fazla                                          40
Jeneralize motor hareketler
Yılda 1-2                                              40
Yılda 2 den fazla                                          65
Petit mal epilepsi
. Ayda 2 den az                                           20
. Ayda 2 den fazla                                          40
Serebellar bozukluklar
. Yalnızca Dismetri                                         10
. Ataksi
Hafif                                                15
Orta                                                 20
Ağır                                                 40
TREMOR
Her iki elde ve iş görmeyi engellemeyen tremor                            10
Her iki elde ve iş görmeyi engelleyen tremor                             40
Polinöropati
Motor defisit yapmayan                                        10
Motor defisit varsa Ekstremite parezi derecesi ile eşdeğer puan verilir.
BAŞ KEMİKLERİNİN AÇIKLIKLARI
9-25 cm2 (kapatılmamışsa)                                      10
9-25 cm2 (kapatılmışsa)                                        5
25 cm2 den geniş (kapatılmamışsa)                                  20
25 cm2 den geniş (kapatılmışsa)                                   15
Cerebral Palsi fonksiyon kayıplarına göre değerlendirilir.
RUH HASTALIKLARI
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Sürekli iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar
A- Zeka Geriliği
a- Hafif (IQ 50-69)                                         40
b- Orta (IQ 35-49)                                          60
c- Ağır (IQ 20-34)                                          80
d- Çok ağır (IQ 20'nin altında)                                   100
B- Demans                                                80
C- Şizofreni (Paranoid, hebefrenik, katatonik, ayrışmamış, basit tip şizofreni
ile post-şizofrenik depresyon ve kalıntı depresyonu içerir)
a- Tedaviyle çalışma olanağı veren                                  45
b- Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen                                80
D- Şizoaffektif bozukluk (manik, depresif ve karışık tip)
a- Tedaviyle çalışma olanağı veren                                  45
b- Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen                                80
E- Sanrısal bozukluklar (paranoya,paranoid psikoz,parafreni tanılarını içerir)              60
F- Psikoaktif madde kullanımına bağlı bozukluklar
a- Psikotik bozukluk (alkol halüsinozisi, alkol paranoyasını içerir)                 60
b- Amnezik sendrom (Korsakof psikozu ve alkol demansını içerir)                   80
G- Otizm                                                 70
II- Geçici iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar:
(Bu gruptaki hastalıklar 1 yıl sonra kontrol gerektirir.)
A- Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı
ruhsal bozukluklar
Organik hallusinozis
Organik duygulanım bozukluğu
Organik sanrılı bozukluk
Organik bunaltı bozukluğu
a- Tedavi edilebilen                                         30
b- Tedavi edilemeyen                                         60
B- Beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları
Organik kişilik bozukluğu (Frontal lob sendromunu içerir)
Beyin sarsılması sonrası (postcontussional) sendromu
a- Tedavi edilebilen                                         30
b- Tedavi edilemeyen                                         60
C- Duygudurum bozuklukları
Manik nöbet
Bipolar duygulanım bozukluğu
Yineleyici depresif bozukluk
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
İnatçı duygudurum bozukluğu
Siklotimi
Distimi
a- Tedaviyle çalışma olanağı veren                                  40
b- Tedavi edilemeyen                                         65
D- Nevrotik, stresle ilgili ve somatoform bozukluklar
fobik bunaltı bozukluğu
obsesif kompulsif bozukluk
panik bozukluğu
dissosiyatif bozukluk (konversiyon bozukluğu)
ağır stres tepkisi ve uyum bozukluğu
nevrasteni
depersonalizasyon derealizasyon sendromu
a- Tedavi edilebilen                                         25
b- Tedavi edilemeyen                                         60
E- Psikoaktif madde kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar
Duygulanım bozukluğu
Bağımlılık sendromu
a- Tedavi edilebilen                                         25
b- Tedavi edilemeyen                                         60
(işe girmelerde ve vergi indiriminde bu derecelendirme dikkate alınmaz.)
F- Kişilik bozuklukları                                         30
Paranoid kişilik bozukluğu
Şizoid kişilik bozukluğu
Antisosyal kişilik bozukluğu
Duygusal yönden dengesiz kişilik bozukluğu (sınır kişilik
bozukluğunu da içerir)
Histriyonik kişilik bozukluğu
Anankastik kişilik bozukluğu
Kaçınan kişilik bozukluğu
Bağımlı kişilik bozukluğu
G- Cinsel kimlik bozuklukları
Cinsel seçim bozuklukları
(Transeksüalizm, fetişizm, gösterimcilik, çocuğa cinsel sevi,
sadomazoizmi içerir)
a- Tedavi edilebilen                                         15
b- Tedavi edilemeyen                                         60
(işe girmelerde ve vergi indiriminde bu derecelendirme dikkate alınmaz)
Geçici iş gücü kaybına neden olan ruhsal hastalıklar bir yıl sonra
değerlendirilip kesin karara varılacaktır.
GÖZ ARIZALARI
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1-) Görme Bozuklukları
Bir gözün 1.0, diğerinin 0  görmesi                                    32
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.1 görmesi                                    30
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.2 görmesi                                    25
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.3 görmesi                                    20
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.4 görmesi                                    15
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.5 görmesi                                    10
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.6 görmesi                                    4
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.7 görmesi                                    3
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.8 görmesi                                    2
Bir gözün 1.0, diğerinin 0.9 görmesi                                    1
Bir gözün 0.9, diğerinin 0  görmesi                                    35
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.1 görmesi                                    30
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.2 görmesi                                    25
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.3 görmesi                                    20
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.4 görmesi                                    15
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.5 görmesi                                    10
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.6 görmesi                                    5
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.7 görmesi                                    4
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.8 görmesi                                    3
Bir gözün 0.9, diğerinin 0.9 görmesi                                    2
Bir gözün 0.8, diğerinin 0  görmesi                                    40
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.1 görmesi                                    35
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.2 görmesi                                    30
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.3 görmesi                                    25
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.4 görmesi                                    20
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.5 görmesi                                    15
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.6 görmesi                                    10
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.7 görmesi                                    5
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.8 görmesi                                    4
Bir gözün 0.8, diğerinin 0.9 görmesi                                    3
Bir gözün 0.7, diğerinin 0  görmesi                                    45
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.1 görmesi                                    40
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.2 görmesi                                    35
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.3 görmesi                                    30
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.4 görmesi                                    25
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.5 görmesi                                    20
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.6 görmesi                                    15
Bir gözün 0.7, diğerinin 0.7 görmesi                                    10
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
Bir gözün 0.6, diğerinin 0  görmesi                                    50
Bir gözün 0.6, diğerinin 0.1 görmesi                                    45
Bir gözün 0.6, diğerinin 0.2 görmesi                                    40
Bir gözün 0.6, diğerinin 0.3 görmesi                                    35
Bir gözün 0.6, diğerinin 0.4 görmesi                                    30
Bir gözün 0.6, diğerinin 0.5 görmesi                                    25
Bir gözün 0.6, diğerinin 0.6 görmesi                                    20
Bir gözün 0.5, diğerinin 0  görmesi                                    55
Bir gözün 0.5, diğerinin 0.1 görmesi                                    50
Bir gözün 0.5, diğerinin 0.2 görmesi                                    45
Bir gözün 0.5, diğerinin 0.3 görmesi                                    40
Bir gözün 0.5, diğerinin 0.4 görmesi                                    35
Bir gözün 0.5, diğerinin 0.5 görmesi                                    30
Bir gözün 0.4, diğerinin 0  görmesi                                    60
Bir gözün 0.4, diğerinin 0.1 görmesi                                    55
Bir gözün 0.4, diğerinin 0.2 görmesi                                    50
Bir gözün 0.4, diğerinin 0.3 görmesi                                    45
Bir gözün 0.4, diğerinin 0.4 görmesi                                    40
Bir gözün 0.3, diğerinin 0  görmesi                                    70
Bir gözün 0.3, diğerinin 0.1 görmesi                                    65
Bir gözün 0.3, diğerinin 0.2 görmesi                                    60
Bir gözün 0.3, diğerinin 0.3 görmesi                                    55
Bir gözün 0.2, diğerinin 0  görmesi                                    85
Bir gözün 0.2, diğerinin 0.1 görmesi                                    80
Bir gözün 0.2, diğerinin 0.2 görmesi                                    75
Bir gözün 0.1, diğerinin 0  görmesi                                    95
Bir gözün 0.1, diğerinin 0.1 görmesi                                    90
Bir gözün 0,  diğerinin 0  görmesi                                   100
60 yaşın üzerindekilere Balthazard formülü ile %10 eklenir.
2-) Çift görmeye neden olan kalıcı göz kası paralizisi                           20
(Tek bir bakış yönündeyse)
3-) Çift görmeye neden olan kalıcı göz kası paralizisi                           40
(Birden fazla bakış yönündeyse)
4-) Lagoftalmi
a- Tek gözde 1/2 ve fazlası tarsorafi gerektiren                            10
b- Çift gözde 1/2 ve fazlası tarsorafi gerektiren                           35
5-) Entropion, Ektropion (sekel haldeki)
a- Tek gözde                                              5
b- Çift gözde                                             10
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
6-) Lakrimal kanal tıkanmaları ve travmaları (sekel haldeki)
a- Tek gözde                                              5
b- Çift gözde                                             10
7-) Sekel halinde yarım ptozis
a- Tek gözde                                              5
b- Çift gözde                                             15
8-) Görme alanında daralma (görme alanı 40ø)
a- Periferik düzensiz daralma
- Tek gözde                                              10
- Çift gözde                                              15
b- Görme alanı 30ø
- Tek gözde                                              15
- Çift gözde                                              45
c- Görme alanı 20ø
- Tek gözde                                              25
- Çift gözde                                              60
d- Hemianopsiler                                            60
9-) Bilateral afak nedeniyle binoküler görmesi olanlarda çalışma
gücü kaybı oranına Balthazard formülü ile %10, psödofaklarda %5
eklenir. Anizometropi varsa çalışma gücü
10-) Tek taraflı afak olgularında binoküler görme yoksa, çalışma
gücü kaybı oranına, Balthazard formülü ile %12 eklenir,
psödofaklarda %7 eklenir.
11-) Retina dekolman ameliyatlı olgularda görme bozukluğuna bağlı çalışma
gücü kaybı, görme ve görme alanı kaybına göre değerlendirilir. Eklemeler
Balthazard formülü ile yapılır.
12-) Glokomda görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı, görme
ve görme alanı kaybına göre değerlendirilir. Eklemeler Balthazard formülü ile
yapılır.
13-) Şaşılıkta görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı oranına binoküler
görme varsa Balthazard formülü ile %10 eklenir.
14-) Şaşılıkta görme bozukluğuna bağlı çalışma gücü kaybı oranına binokuler
görme yoksa Balthazard formülü ile %15 eklenir.
15-) Optik sinir hastalıklarında görme bozukluğuna bağlı çalışma
gücü kaybı oranına Balthazard formülü ile görme alanı kaybı eklenir.
16-) Edinsel kataraktların görme fonksiyonunu kazanmasına engel ilave patoloji
yoksa, operasyon sonrası görme derecesi miktarına göre değerlendirilir.
KULAK, BURUN, BOĞAZ ARIZALARI
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Kulak arızaları
1- Doğuştan (Konjenital) tam işitme ve konuşma özürlüsü                          55
2- Her iki kulakta tedavi ve işitme cihazı ile giderilemeyen tam işitme kaybı               50
3- Denge bozuklukları ile birlikte olan iki taraflı işitme kaybı                      55
İşitme kaybının arıza ağırlık ölçüsü şu şekilde hesaplanır;
Her iki kulaktaki hava yolu işitme kaybının odyometrik ortalaması bulunur.
Bu sayı kişinin tam sağırlık halinde uğrayacağı arıza ağırlık ölçüsü (%50)
ile çarpılır.
Örnek
Bir kulakta, işitme kaybı  : 50 dB
Diğer kulaktaki işitme kaybı: 80 dB
Ortalama          : 80+50=130/2=65
Arıza ağırlık ölçüsü    : 65x0.5=%32,5
Not: 35 dB'den az işitme kayıpları değerlendirmeye alınmaz.
II- Yüz Arızaları
1- Burunda tam kayıp                                            40
2- Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksillanın
parsiyel kaybı                                               50
3- Fonksiyon kaybı ile birlikte alveoler çıkıntıda %50'den fazla
damak kaybı (protezle düzeltilemeyecek)                                  40
4- Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin fonksiyon kaybı:
a- Hafif                                                30
b- Ağır                                                 40
5- Katı gıda alımını engelleyen çene eklemi ankilozu                            40
6- Gevşek bir pseudoartrozla ile birlikte alt çenenin bir kısmının kaybı:
a- Çiğneme fonksiyonunda kısıtlanma yoksa                                20
b- Çiğneme fonksiyonu kısıtlanıyorsa                                  40
7- Tükrük bezleri kanallarının yaralanması veya hastalıkları sonucu
sürekli ve tedavi edilemeyen fistül                                     7
8- Kalıcı veya tekrarlayan, sekel mahiyette periferik fasyal sinir paralizisi               10
9- Tam fonksiyon bozukluğu yapan dudak arızaları                              35
III- Boyun Arızaları
1- Larenks kaybı
a- Kısmi                                                30
b- Tam                                                 70
2- Devamlı trakeostomi kanülü kullanılması gereken durumlar                        70
3- Ses organlarının tedavi edilemeyen arızaları
a- Tek taraflı (Disfoni)                                        10
b- İki taraflı (afoni)                                         25
c- Dispne ile birlikte afoni                                      55
KARIN HASTALIK VE ARIZALARI
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Ameliyat edilemeyen, ameliyatla düzeltilemeyen evantrasyonlar;
a) Hafif (çapı 5 cm.)                                         10
b) Orta (çapı 10 cm.ye kadar)                                     10
c) Ağır (çapı 10 cm.den yukarı)                                    20
2- Billroth II veya I Mide rezeksiyonu                                   30
3- Total mide rezeksiyonu                                         80
4- Özofagusun korozif darlıkları, akalazya, kronik peptik ülserler,
hiatus hernileri, postgastrektomik, postvagotomik sendromlar                        20
5- Tedavi edilemeyen anal inkontinans                                   60
6- Daimi anüs kontrnaturalis                                        80
7- 1 metreden az kalan barsak rezeksiyonları                                70
8- Hemikolektomi (tümör dışı nedenlerle)                                  25
9- Totalkolektomi (tümör dışı nedenlerle)                                 50
10- Safra kesesi yokluğu                                          5
11- Splenektomi (kan hastalıkları dışında)                                 15
12- Over yokluğu (iki taraflı ve 50 yaşından küçüklerde)                          40
13- Ameliyat edilemeyen Prolapsus Uteri                                  40
14- Tedavi edilemeyen rektovaginal fistüller                                80
ÜROLOJİ
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Nefrektomi
a) Diğer böbrek sağlam                                         30
b) Diğer böbrek arızalı
ba) Bir böbrek kaybı ile birlikte diğerinde fonksiyon bozukluğu
olmadan hastalanma                                             50
bb) Bir böbrek kaybı ile birlikte diğerinde fonksiyon kaybı                      80
2- Nefropatiler
Böbrek fonksiyon testlerinin sonucuna ve tedaviyi gerektirip
gerektirmediğine göre;
a) %10'a kadar arızalı (tedavi ve takibi gerektirmeyen)                        20
b) %10-%30 arızalı (sık tedavi ve devamlı takip gerektiren)                      40
c) %30-%60 arızalı (cerrahi veya devamlı tıbbi tedavilerde tam
kontrol altına alınamayan)                                         60
d) %60-%90 arızalı (tedaviye rağmen arızaları aynen devam eden)                    80
3- Böbrek transplantasyonu                                         80
4- Böbrek düşüklüğü
Böbrek fonksiyonlarını bozmuşsa (Arıza ağırlık ölçüsü, nefropatiler
için öngörülen esaslara göre bulunur)
5- Ürolojik Hastalıklar
a) İşgücünü orta dereceye kadar bozacak şekilde fonksiyonel
düzensizlikler yapmış ürogenital sistem anomalileri ve
hastalık sekelleri, devamlı idiyopatik enürezis, ameliyatla tedavi
ile giderilemeyen penis, üretra ve prostat hastalıkları,
arasıra dilatasyon ve sonda kullanmayı gerektiren üretra darlıkları,
geçici üriner diversiyonlar, anterior-posterior hipospadyas                        35
b) Laboratuar bulguları ile saptanan ve koruyucu tedavi ile
iyileşmeyen üriner sistem tüberkülozu, üreterosigmoidostomi,
üreterokutanostomi ve çeşitli kalıcı diversiyonlar, postopertif
oluşan üriner fistüller, inkontinanslar, ekstrofiya vezika,
total epispedyas, devamlı sistostomi veya sonda kullanmayı
gerektiren ileri derecede üretra darlıkları                                80
6- Penis yokluğu (doğuştan, kaza veya hastalıkta)                             40
7- Testis yokluğu
a) Tek taraflı testis yokluğu                                     10
b) İki taraflı testik yokluğu veya her iki testisin atrofisi                      40
8- Penis ve testisin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması                      80
İÇ HASTALIKLARI, ENDOKRİN VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Endokrin Hastalıkları
A- Hipotalamik hastalıklar
Devamlı replasman tedavisini gerektirir. Primer ve sekonder
Diabetes insipidus (Sekonder olanlarda primer olay da göz önüne
alınır.                                                30
B- Hipofizer hastalıklar
a- Gelişim salgı (STH) fazlalığı
aa- Gigantizm                                             20
ab- Komplikasyonsuz akromegali                                     20
b- Adrenokortikotrop hormon (ACTH) fazlalığına bağlı Cushing
sendromu (kalıcı formu)                                        45
c- Hipofizer nanismus                                         10
d- Hipofizin hormon yetersizlikleri
da- Hipopitiutarizm                                          50
db- Panhipopitiutarizm (simmond kaşeksisi)                               70
C- Tiroid hastalıkları
a- Nodüler, diffüz, multinodüler, toksik guatriler, subakut tiroiditler
aa- İyileşmiş                                              0
ab- Kalıcı hipotiroidi (replasman tedavisi uygulanır)                         15
ac- Kalıcı hipotiroidi (replasman tedavisine dirençli)
(Günlük 400 mikrogram ve daha fazla Tiroksin gerektirenler)                      50
ad- Kretinizm                                             20
ae- Graves-Basedow Hastalığı (komplikasyonsuz)                             10
D- Paratiroid Hastalıkları
a. Hiperparatiroidi
aa- Primer Hiperparatiroidi                                      20
ab- Sekonder Hiperparatiroidi                                     40
b- Hipoparatiroidi
ba- İdiopatik Primer Hipoparatiroidi (Replasmanla Kompanse)                      20
bb- İdiopatik Primer Hipoparatiroidi (Replasmana dirençli)                       50
bc- Sekonder Hipoparatiroidi (Replasmana Kompanse)                           20
bd- Sekonder Hipoparatiroidi (Replasmana dirençli)                           50
E- Adrenal hastalıkları
a- İki taraflı hiperplazi (Hipofizer Adenoma bağlı)                          45
b- Adrenal korteks yetersizliği (Addison hastalığı)
ba- Replasmanla Kompanse                                        25
bb- Replasmana dirençli                                        60
(Günlük 60mg ve daha fazla Hidrokortizon gerektirenler)
c- Pirimer hiperaldosteronizm
ca- İyileşmiş                                              0
cb- Kan basıncı normalin üstünde                                    30
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
cc- Cerrahi tedaviden yaralanamayanlar veya inoperabl olanlar                     80
d- Feokromasitomalar
da- Postoperatif kontrol altında                                    30
db- Cerrahi tedaviden yararlanamayanlar veya inoperabl olanlar                     80
F- Gonad hastalıkları                                           20
G- İnterseksualite sendromları                                       20
H- Diabetes mellitus
a- Diyet ve oral antidiabetiklerle kontrol altına alınan,
fonksiyon bozukluğu yapmamış Tip II Diabates mellitus                         20
b- Komplikasyon yapmamış olan, açlık kan şekeri 200 mg'ın
altında tutulabilen, ketoz ve hipoglisemi göstermeyen Tip I
diabetes mellitus                                           30
c- Açlık kan şekeri sürekli olarak 200 mg'ın altında tutulamayan,
ketoz gösteren Tip I diabetes mellitus                                 40
Komplikasyonlar Balthazard formülü ile eklenir.
II- Metabolizma Hastalıkları
A- Diffüz primer osteoporoz                                        50
(radyolojik dekalsifikasyonla birlikte spontan kırıklar, şekil
bozuklukları yapan)
B- Osteomalazi
Tıbbi tedaviye cevap vermeyen                                     50
C- Gut hastalığı
a- Komplikasyonsuz                                           10
b- Kronik gut artiriti                                         30
D- Osteogenezis interfekta                                         40
E- Porfiria (Doğuştan eritropoetik porfiri)                                70
F- Lipid Metabolizması Bozuklukları
a- Konjenital Formlar                                         25
(Organ komplikasyonları ayrıca göz önüne alınmalıdır.)
b- Akkiz Formlar
ba- Diyetle Regüle                                           0
bb- Diyet ve ilaç tedavisi gerektirenler                                10
bc- Diyet ve ilaç tedavisine dirençli olanlar                             25
III- Kalp ve Dolaşım Hastalıkları
A- Ağır eforda fonksiyon kısıtlaması olan                                 20
B- Hafif eforda fonksiyon kısıtlaması olan (dekompanse)                          55
C- Dinlenme halinde fonksiyon kısıtlaması olan (tam dekompanse)                      70
IV- İskemik Kalp Hastalıkları
A- Kronik stabil anjina pektoris                                      10
B- Anstabil anjina pektoris (akut koroner yetersizliği, intermedier
koroner sendromu, variant anjina vb.)                                   30
C- Romatizmal kalp hastalığı (bir veya birkaç kapak afeti)                         55
D- Endokardit, miyokardit, perikardit, primer miyokardiopati vb.                      70
V- Kalp Ameliyatları
A- Kapalı komissürotomi                                          35
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
B- Kalp kapağı protezi                                           40
C- Kalıcı pacemaker (kardiak efor kapasitesine göre)
a- Hafif (1,2)                                             40
b- Ağır (3,4)                                             70
D- Koroner revaskülarizasyonu
a- Hafif (1,2)                                             40
b- Ağır (3,4)                                             70
E- Eforu kısıtlayan perikardioektomi                                    40
Geçirilmiş stabil miyokart infarktüsü                                   55
VI- Sistemik hipertansiyonlar
A- Komplikasyonu olmayan, labil dönemde olan esansiyel
hipertansiyonlar                                              10
B- Gunn belirtileri (Stad II), koroner sklerozu, sol ventrikül
hipertrofisi ile birlikte esansiyel hipertansiyonlar                            45
C- Tedavi edilemeyen kötü tabiatlı hipertansiyonlar                            50
VII- Romatoloji
A- Eklem hareketlerinde hafif kısıtlanmaya ve ağrıya rağmen günlük
aktivitelerin tümüyle yapılabildiği haller                                 0
B- Günlük aktivitelerin hastaların ancak kendi bakımını yapabilecek
kadar sınırlanması hali
a- Orta (ileri derecede hareket kısıtlanmasına neden olan)                       35
b- Ağır (ileri derecede ankiloz ve hareket kısıtlanmasına neden olan                  65
c- Hastanın yatağa veya tekerlekli iskemleye bağımlı kalması hali                   80
VIII- Kollagen Doku Hastalıkları
A- Wegener granülomatozisi (tedaviye cevap vermeyen)                            80
B- Periartiritis nodose (poliartiritis)                                  80
C- Sistemik lupus eritematozis                                       60
D- Komplikasyonlu ve ağır sistemik lupus eritematozis                           80
E- Progresif sistemik sklerozis                                      50
F- Dermatomyozitis (1 yıllık kontrolü gerektirir)                             40
SİNDİRİM SİSTEMİ ARIZALARI
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Pankreas hastalıkları (Kronik Pankreatitler)
a- Orta derece                                             45
b- Ağır derece                                             75
2- Kronik hepatitler (cinsine, aktivitesine ve fonksiyon bozukluğuna göre)
a- Hafif derece                                            30
b- Orta derece                                             50
c- Ağır derece                                            100
3- Aktivitesi ve Fonksiyon bozukluğuna göre Karaciğer Sirozu:
a- Hafif derecede                                           40
b- Ağır derecede                                            80
c- Portalstaz veya Shunt ameliyatlarından sonra                            100
4- Colitis Ülseroza, regional enteritis
a- Hafif derece                                            30
b- Orta derece                                             50
c- Ağır derece                                             70
HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
I- ANEMİLER
a- Myelodisplazik Sendromlar (kontrolu gerektiren)                           40
Ağır veya terminal olgular                                       80
b- Aplastik Anemi
1- Orta (kontrolu gerekir)                                       40
2- Ağır                                                80
c- Hemolitik Anemiler
1- Eritrosit enzim defektleri, membran defektleri                           10
Ağır veya terminal olgular                                       80
2- Paroksismel Nokturnal Hemoglobinüri                                 40
Ağır veya terminal vakalar                                       80
3- Oto-immün hemolitik anemiler                                    20
Ağır veya terminal vakalar                                       80
d- Hemoglobinopatiler
1- Orak hücreli anemi                                         30
- Ağır veya terminal safha                                       80
2- Thalassemi
- Minor                                                10
- İntermedia                                              20
- Major                                                40
- Ağır veya terminal safha                                       80
3- Diğerleri (methemoglobinlere vs.)                                  10
- Ağır veya terminal safha                                       80
II- POLİSTEMİA VERA
- Sekonder                                               20
- Primer                                                40
- Ağır veya terminal safha                                       80
III- MYELOFİBROZİS                                             40
Ağır veya terminal safha                                        80
IV- LÖSEMİLER
a- Akut Lösemiler
1- Tam remisyonda                                           40
2- Remisyona girmeyen                                         80
3- Kemik iliği transplantasyonlu (Remisyonda)                             40
b- Kronik Lösemiler
1- Kronik myelositik lösemi
- Kronik faz                                              40
- Blastik faz                                             80
2- Kronik lenfositik lösemi
- Evre I-II (Remisyonda)                                        20
- Evre III-IV Remisyonda oluşan                                    40
- Ağır veya terminal vakalar                                      80
c- Monoklonal Gamapatiler
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
- Benign gamapatiler                                          10
- Malign gamapatiler (Remisyonda)                                   40
- Ağır veya Remisyona girmeyen                                     80
V- KOAGÜLASYON VE HEMOSTAZ BOZUKLUKLARI
a- Hemorajik diatezler
1- Allerjik purpura                                           5
2- Diğer vaskülitler                                          5
b- Trombosit hastalıkları
1- İmmün trombositopenik purpura
- Akut (kontrolü gerekir)                                       10
- Kronik                                                40
- Refrakter                                              80
2- Kalitatif trombosit hastalıkları                                  40
- Kalitatif trombosit hastalıkların tedaviye cevap vermeyenleri                    80
c- Koagulopatiler (Hemofili, von willebrand hastalığı vs.)
- Faktör aktivitesi %20'nin üstü                                    30
- Faktör aktivitesi %20'nin altı                                    80
d- Doğal antikoagülan eksikliği (Herediter)                              30
e- Dissemine intravaskuler koagulopati (Kronik)                            40
VI- LENFOMALAR
a- Hodkgin Lenfoma
- Evre I-II Remisyonda                                         30
Remisyona girmeyen                                           40
- Evre III-IV Remisyonda                                        40
Remisyona girmeyen                                           80
b- Non-Hodkgin Lenfoma
- Düşük grade-Remisyonda                                        30
Remisyona girmeyen                                           40
- İntermediate veya yüksek grade
Remisyonda                                               40
Remisyona girmeyen                                           80
ORTOPEDİK VE TRAVMATOLOJİK ARIZALAR
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Osteomiyelit (aktivitesine, genişliğine, fonksiyon bozukluğuna
göre Balthazard formülü ile ekleme yapılır)                                10
2- Omuz eklemi ankilozu (fonksiyonel pozisyonda)                              20
İki taraflı olursa (fonksiyonel pozisyonda)                                40
Omuz eklemi ankilozu (fonksiyonel pozisyonda değil)                            40
İki taraflı olursa (fonksiyonel pozisyonda değil)                             50
3- Her iki kolun veya her iki elin kaybı                                  95
4- Bir kolun torasik, kürek kemiği hizasından veya çok kısa üst kol
stumpfu ile amputasyonu                                          60
5- Üst koldan veya dirsek ekleminden amputasyon                              50
6- Ön koldan amputasyon                                          50
7- Humerus psödoartrozu (tedavi edilemeyen)                                40
8- Ön kol rotasyon hareketleri dahil dirsek eklem ankilozu                         20
9- Dirsek ekleminde hareket kısıtlılığı (fonksiyon bozukluğu yapan)                    30
10- Dirseğin sarsak eklemi                                         30
11- Ön kol psödoartrozu (tedavi edilemeyen)                                40
12- Komşu eklemlerde fonksiyon bozukluğu yapan, eğriliği olan
iyileşmemiş radius veya ulna kırığı                                    20
13- El bileği hareketlerinde kısıtlılık                                  10
14- El bileği ankilozu
a- Uygun pozisyonda                                          10
b- Uygun olmayan pozisyonda                                      20
15- Baş parmak hariç bir parmak hareketini sekonder olarak kısıtlayan
kötü, iyileşmemiş bir veya birkaç metakarpal kemiğin kırığı                        10
16- Redükte edilemeyen omuz çıkığı (Fonksiyon bozukluğu varsa)                       25
17- Habituel omuz çıkığı (tedaviye cevap vermeyen)                             20
18- Kol ve ön kol paralizileri
a- Bir kolun total paralizisi                                     40
b- Yukarı tip radikuler paralizi (Erb)                                 30
c- Aşağı tip radikuler paralizi (Klumpke)                               35
d- N.Aksillaris paralizisi (Deltoid)                                  10
e- N.Radialis paralizisi                                        20
f- N.Medianus paralizisi                                        20
g- N.Ulnaris paralizisi                                        20
* Birden fazla sinirin paralizisi halinde Balthazard formülü uygulanır.
* İkiden fazla sinir hasarında monopleji sayılır.
19- El Parmak arızaları
I-A-Baş parmak Ampütasyonu
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                            24
ab- İki taraflı                                            30
b- Meta-Karpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            20
bb- İki taraflı                                            26
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                            16
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
cb- İki taraflı                                            22
B- Başparmak sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                            13
ab- İki taraflı                                            16
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            10
bb- İki taraflı                                            13
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             7
cb- İki taraflı                                            10
II- A- İşaret parmağı ampütasyonu
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                             7
ab- İki taraflı                                            10
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             7
bb- İki taraflı                                            10
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             6
cb- İki taraflı                                             9
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı                                             2
db- İki taraflı                                             5
B- İşaret parmağı sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                             4
ab- İki taraflı                                             7
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             4
bb- İki taraflı                                             7
c- Falango-Falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             2
cb- İki taraflı                                             5
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı                                             2
db- İki taraflı                                             5
III- A- Orta parmak amputasyonu
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                             5
ab- İki taraflı                                             8
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             5
bb- İki taraflı                                             8
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             3
cb- İki taraflı                                             6
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı                                             1
db- İki taraflı                                             3
B- Orta parmak sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                             5
ab- İki taraflı                                             8
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             5
bb- İki taraflı                                             8
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             1
cb- İki taraflı                                             4
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı                                             1
db- İki taraflı                                             2
IV- A- Yüzük parmağı amputasyonu
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                             3
ab- İki taraflı                                             6
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             3
bb- İki taraflı                                             6
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             1
cb- İki taraflı                                             4
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı                                             1
db- İki taraflı                                             2
B- Yüzük parmağı sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                             1
ab- İki taraflı                                             4
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             1
bb- İki taraflı                                             4
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             1
cb- İki taraflı                                             3
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı                                             1
db- İki taraflı                                             2
V- A- Küçük parmak amputasyonu
a- Karpo-metakarpal eklemden
aa- Tek taraflı                                             2
ab- İki taraflı                                             5
b- Metakarpo-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             2
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
bb- İki taraflı                                             5
c- Falango-falangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             1
cb- İki taraflı                                             4
d- Distal İnterfalangeal eklemden
da- Tek taraflı                                             1
db- İki taraflı                                             2
B- Küçük parmak sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal eklemde
aa- Tek taraflı                                             1
ab- İki taraflı                                             4
b- Metakarpo-falangeal eklemde
ba- Tek taraflı                                             1
bb- İki taraflı                                             4
c- Falango-falangeal eklemde
ca- Tek taraflı                                             1
cb- İki taraflı                                             3
d- Distal İnterfalangeal eklemde
da- Tek taraflı                                             1
db- İki taraflı                                             2
VI- A- Başparmak ve işaret parmağının birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpofalangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            30
ab- İki taraflı                                            45
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            20
bb- İki taraflı                                            30
B- Başparmak ve işaret parmağının birlikte sertlikler, ankilozları
a- Metakarpo-falangeal eklemde
aa- Tek taraflı                                            23
ab- İki taraflı                                            28
b- Falango-falangeal eklemde
ba- Tek taraflı                                            13
bb- İki taraflı                                            18
VII- A- Başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpol veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            35
ab- İki taraflı                                            50
b- Falango-falangeal eklemde
ba- Tek taraflı                                            22
bb- İki taraflı                                            32
B- Başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın birlikte sertlikleri,
ankilozları
a- Metakarpo-falangeal eklemde
aa- Tek taraflı                                            30
ab- İki taraflı                                            35
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
ba- Tek taraflı                                            15
bb- İki taraflı                                            20
VIII- A- Başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının
birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            40
ab- İki taraflı                                            60
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            30
bb- İki taraflı                                            35
B- Başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının
birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Metakarpo-falangeal eklemde
aa- Tek taraflı                                            35
ab- İki taraflı                                            40
b- Falango-falangeal eklemde
ba- Tek taraflı                                            27
bb- İki taraflı                                            32
IX- A- Başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve
küçük parmağın birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            43
ab- İki taraflı                                            60
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            33
bb- İki taraflı                                            38
B- Başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve
küçük parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Metakarpo-falangeal eklemde
aa- Tek taraflı                                            40
ab- İki taraflı                                            46
b- Falango-falangeal eklemde
ba- Tek taraflı                                            23
bb- İki taraflı                                            28
X- A- İşaret parmağı ve orta parmağın birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            20
ab- İki taraflı                                            30
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             6
bb- İki taraflı                                            10
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             3
cb- İki taraflı                                             5
B- İşaret parmağı ve orta parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            13
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
ab- İki taraflı                                            18
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             4
bb- İki taraflı                                             9
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             3
cb- İki taraflı                                             5
XI- A- İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının birlikte
amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            28
ab- İki taraflı                                            35
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            16
bb- İki taraflı                                            20
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             4
cb- İki taraflı                                             9
B- İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının birlikte
sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            23
ab- İki taraflı                                            30
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            10
bb- İki taraflı                                            15
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             4
cb- İki taraflı                                             6
XII- A- İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın
birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            35
ab- İki taraflı                                            57
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            18
bb- İki taraflı                                            25
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             5
cb- İki taraflı                                            11
B- İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın
birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            25
ab- İki taraflı                                            31
b- Falango-falangeal eklemden
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
ba- Tek taraflı                                            11
bb- İki taraflı                                            16
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             5
cb- İki taraflı                                             8
XIII- A- Orta parmak ve yüzük parmağının birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            15
ab- İki taraflı                                            20
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             5
bb- İki taraflı                                             9
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             3
cb- İki taraflı                                             5
B- Orta parmak ve yüzük parmağının birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemde
aa- Tek taraflı                                            11
ab- İki taraflı                                            16
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             4
bb- İki taraflı                                             9
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             3
cb- İki taraflı                                             5
XIV- A- Orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın
birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            25
ab- İki taraflı                                            40
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                            13
bb- İki taraflı                                            20
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             3
cb- İki taraflı                                             7
B- Orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın
birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            14
ab- İki taraflı                                            31
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             7
bb- İki taraflı                                            13
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             3
cb- İki taraflı                                             5
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
XV- A- Yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                            13
ab- İki taraflı                                            20
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             9
bb- İki taraflı                                            16
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             2
cb- İki taraflı                                             4
B- Yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları
a- Karpo-metakarpal veya metakarpo-falangeal eklemden
aa- Tek taraflı                                             9
ab- İki taraflı                                             13
b- Falango-falangeal eklemden
ba- Tek taraflı                                             3
bb- İki taraflı                                             9
c- Distal İnterfalangeal eklemden
ca- Tek taraflı                                             1
cb- İki taraflı
XVI- Şekil bozukluğu yapan metakarp kırıkları
A- 1-2 metakarp kırığı
a- Tek taraflı                                             5
b- İki taraflı                                             10
B- 2'den fazla metakarp kırığı
a- Tek taraflı                                             10
b- İki taraflı                                             18
20- Bir elin tam kaybı                                           50
21- İki elin tam kaybı                                           80
22- Wolkman kontraktörü
a) Hafif derecede                                           10
b) Orta derecede                                            20
c) Ağır derecede                                            40
23- Uyluktan her iki bacağın kaybı                                     80
24- Bir bacağın uyluktan diğerinin tibiadan kaybı                             80
25- Bir alt extremite ve bir üst extremitenin kaybı                            80
26- Bir bacağın kalçadan veya çok kısa stumpflu kaybı                           60
27- Stumpfun ve eklemlerin yeterli fonksiyonları koşuluyla tibiadan
amputasyon                                                 40
28- Stumpfun ve eklemlerin yetersiz fonksiyonda tibiadan bacak kaybı                    45
29- Tibiadan her iki bacağın kaybı
a) Fonksiyonel güdüklü                                         70
b) Yetersiz güdüklü                                          80
30- Ayağın kısmi kaybı
a) Talus kalkaneusun korunduğu amputasyon
1- Tek taraflı, stumpf iyi                                         30
2- İki taraflı                                               40
b) Tarsometatarsal eklemden amputasyon
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Tek taraflı                                             25
2- İki taraflı                                             40
31- Ayağın Lisfrano veya Sharp'a göre amputasyonu
a) Tek taraflı, stumpf iyi                                       20
b) İki taraflı                                             35
32- Bir ayak parmağı kaybı
a) Başparmağın kaybı                                          5
Not: Her parmak kaybı için Balthazard ile %1 eklenir.
b) Bir ayağın tüm parmaklarının kaybı                                 10
c) İki ayağın tüm parmaklarının kaybı                                 20
33- Pozisyonuna göre her iki kalçanın ankilozu                               70
34- Tek kalça ekleminin ankilozu                                      40
35- Endoprotezlerde                                            30
36- Sarsak kalça                                              40
37- Uyluk Psödoartrozu (tedaviye cevap vermeyen)                              40
38- Kısalıkla iyileşmiş femur kırığı:
a) Kısalık 3-6 cm.ye kadar                                       10
b) Kısalık 6-10 cm.                                          20
c) Kısalık 10 cm.den fazla                                       40
39- Bir diz ekleminde ankiloz
a) Uygun pozisyonda
1- Tek taraflı                                             20
2- İki taraflı                                             40
b) Uygun olmayan pozisyonda
1- Tek taraflı                                             40
2- İki taraflı                                             60
40- Patella kırığı
a) Ekstansiyon yapabilen psödoartroz                                  10
b) Ekstansiyona engel psödoartroz                                   20
41- X-bein, O-bein, genu recurvatum (eklemde fonksiyon bozukluğu yapan)                  20
42- Diz ekleminde hareket kısıtlılığı
a) Fonksiyon bozukluğu yapmayan                                     0
b) Fonksiyon bozukluğu yapan                                      20
* Çift taraflıysa Balthazard formülü uygulanır.
43- Tibia psödoartrozu (tedavi edilemeyen)                                 40
* Çift taraflıysa Balthazard formülü uygulanır.
44- Yanlış pozisyonda kaynamış tibia kırığı                                15
45- Ayak bileği kırığı
a) Kemik çatalı korunarak iyileşme                                   0
b) Kemik çatalı genişlemiş fibula köşelenmiş ve sekonder
artrosis deformanslı                                          20
46- Ayak bileği ankilozu
a) Uygun pozisyonda                                          20
b) Uygun olmayan pozisyonda
1- Tek taraflı                                             25
2- İki taraflı                                             40
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
47- A- a) Artrotik değişikliği olmayan pes planus ve pes cavus                       1
b) Artrotik değişikliği olan pes planus ve pes cavus                         10
B- Rigid PEV (opere edilmemiş)                                       40
48- I.den V. parmağa kadar ankiloz, her bir parmak için                           1
49- Diz ekleminde gevşeme:
a) Fonksiyon bozukluğu yapan bağ lezyonları tek taraflı                        30
b) Fonksiyon bozukluğu yapan bağ lezyonları iki taraflı                        40
50- M. Gluteus maksimum felci                                       10
51- M. Gluteus medius ve minimus felci                                   20
52- Kalça fleksörlerinin felci                                       30
53- N. Femoralis felci                                           40
54- N. İschiadicus felci                                          40
55- N. Tibialis felci                                           20
56- N. Fibularis felci                                           20
57- Yükleme yeteneğini bozan ayak taban eskarları (Hafif)                         15
58- Topuk ve ayak tabanında büyük doku kayıplarından sonraki eskarlar                   20
59- Polimyelit sekelleri:
A- Yalnız bir alt ekstremitede olan:
1- Hafif, yürümeyi bozmayan                                      20
(adale fonksiyon kaybı 4-5 derece olan)
2- Orta derecede: Adale fonksiyon kaybı 3. dereceden olan                       40
3- Ağır derecede: 1., 2. dereceden adale fonksiyon
bozukluğu olan                                             50
B- İki alt ekstremiteyi içine alan:
1- Biri orta, diğeri hafif                                       40
2- İkiside orta olup ancak koltuk değneği ile yürüyen                         60
3- İkiside ileri derecede olup yürüme şansı olmayan                          80
C- Üst ekstremitelerin birinde:
1- Hafif                                                15
2- Orta                                                20
3- Ağır                                                55
D- Üst ekstremiteler (iki taraflı)
1- İkiside hafif                                            35
2- Biri orta diğeri hafif                                       40
3- İkiside orta                                            60
60- Skolyoz:
1- Fonksiyon bozukluğu yapmayan                                    20
2- Ağır olup, solunum, dolaşım veya sinirsel bozukluklardan
birini yapanlar                                           40
61- Kifo-skolyoz                                              30
Solunum fonksiyon bozukluğu yapan                                   45
62- Doğuştan kalça çıkığı:
1- Bir taraflı                                             30
2- İki taraflı                                             45
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
63- Malformasyonlar
1- Doğuştan çarpık ayak
a) Tek taraflı (hafif)                                         10
b) Tek taraflı (tedaviye cevap vermeyen)                                20
c) İki taraflı (yürümeyi bozuş şekline göre)
1) Hafif                                                30
2) Ağır                                                40
2- Doğuştan koksa vara
a) Tek taraflı                                             20
b) İki taraflı                                             30
c) Perthes sekeli
1) Hafif                                                10
2) Orta                                                20
3) Ağır                                                30
64- Spondilit Rizomelik: (her yıl yeniden muayene kaydıyla)
1- Orta                                                40
2- Ağır                                                60
65- Romatoid Artirit
1- Orta                                                40
2- Ağır                                                60
DERİ HASTALIKLARI
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Psoriazis vulgaris
Bu gruptaki hastalar (eklem tutulumu hariç) 1 yıllık
kontrollerle değerlendirilir.
a- Vücudun %20-50'sini kaplayan                                    20
b- Vücudun %50-80'sini kaplayan                                    30
c- Eklem tutulumu ayrıca değerlendirilir.
2- Eksfolyatif dermatitler (Eritrodermiler)                                40
Bu gruptaki hastalar 1 yıllık kontrollerle değerlendirilir. Altta yatan
hastalık varsa ayrıca değerlendirilir.
3- Jeneralize püstüler psoriazis                                      40
Bu gruptaki hastalar 1 yıllık kontrollerle değerlendirilir.
4- İnatçı palmoplanter erüpsiyonlar
- Akrodermatitis kontinua
- Palmoplantar püstülozis
Bu gruptaki hastalarda arızanın derecesi ve süresi altı aylık
kontroller ile saptanır.
a- Hafif şiddette                                           10
b- Orta şiddette                                            20
c- Ciddi seyirli hastalıkta                                      40
5- Palmoplanter keratodermiler
A- Herediter tipte olanlar: (Unna Thost, Mal de Melada vs.)
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
a- Orta şiddette                                            25
b- Ciddi seyirde                                            50
c- Mutilasyon yapıcı (Vohnwinkel) formda ekstremite fonksiyon
kaybı da hesaplanır.
B- Geniş yer kaplayan tedaviye dirençli verrü ve kalluslar:
Bir yıllık kontroller ile arıza derecesi saptanır.
a- Orta şiddette                                            20
b- Ciddi seyirli hastalıkta                                      30
6- Otoimmün vezikülobüllöz ve püstüler hastalıklar
- Pemfigus grubu hastalıklar
- Pemfigoid grubu hastalıklar
- Duhring hastalığı
- Diğerleri
Bu grup hastalıklarda arıza derecesi bir yıllık kontrollerle saptanır.
a- Hafif şiddette                                           20
b- Orta şiddette                                            40
c- Ciddi seyirli hastalıkta                                      60
7- Diğer herediter deri hastalıkları
A- Epidermolizis bülloza
a- Simpleks                                              20
Birer yıllık kontrollerle arıza derecesi belirlenir
b- Jeneralize benign atrofik epidermolizis bülloza                           40
c- Distrofik formlar                                          65
B- İktiyozlar
a- İktiyozis vulgaris                                         10
Bir yıllık kontrollerle arıza derecesi belirlenir.
b- X'e bağlı tip                                            20
Bir yıllık kontrollerle arıza derecesi belirlenir.
c- Büllöz iktiyoziform eritrodermi                                   65
d- Lameller tip                                            40
8- Lepra
a- Erken dönemde tanınan, tedavi altındaki lepra                            20
Bir yıllık kontrollerle arıza derecesi belirlenir.
b- Sinir tutulumu, trofik değişiklikler, göz ve iç organ bulguları varsa
ilgili branşça değerlendirilir.
9- Kutanöz T hücreli lenfomalar.
A- Mikozis fungoides
Bu grup hastalar, 1 yıllık kontrollerle değerlendirilir.
a- Premikotik evre                                           40
b- İnfiltratif (plak), tümoral evre                                  60
c- İnternal tutulum olduğunda ilgili branşça değerlendirilir.
B- Sezary sendromu                                             80
GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1-) Akciğer, plevra ve göğüs kafesi hastalıkları, veya akciğeri tutan
diğer tüm hastalıklarda solunum ve dolaşım fonksiyonunda bozukluk
yapmışsa;
a- Az etkilenme varsa                                         20
b- Orta derecede etkilenme varsa                                    40
c- Ağır derecede etkilenme varsa                                    80
2-) Akciğer Tüberkülozu;
a- Aktif ise (yıllık kontrollere göre)                                 60
b- İnaktif ise (1. maddedeki fonksiyon bozukluklarına göre değerlendirilir.)
3-) Akut Tüberküloz Plörezi (geçici süreyle)                                60
Kronik Tüberküloz Plörezi 1. maddeye göre değerlendirilir.
4-) Ekstra Pulmoner Tüberküloz
a- Aktif ise (yıllık kontrollere göre)                                 60
b- İnaktif ise (yaptığı fonksiyon bozukluğuna göre değerlendirilir.)
5-) Akciğer ameliyatları (yıllık kontrollere göre)
A- Solunum fonksiyonlarına göre:
a- Az etkilenme varsa                                         20
b- Orta derecede etkilenme varsa                                    40
c- Ağır derecede etkilenme varsa                                    80
B- Doku kaybına göre
a- 1 akciğerin tamamen kaybı                                      50
b- 1 lobun çıkarılması                                         20
c- Birden fazla lob alınmış ise solunum fonksiyonlarındaki azalmaya
göre değerlendirilir.
DAMAR HASTALIKLARI
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
1- Tıkayıcı damar hastalığı olanlarda:
A- Arteriosklerozis obliterans (ASO):
a- Distal arter atımları palpe edilemiyor, clodicatio intermittant var ve
trofik bozukluk yok ise:
1- Tıbbi tedaviden istifade ediyor ise                                    20
2- Tıbbi tedaviden istifade edemiyor ise                                   30
b- Distal arter atımları palpe edilemiyor, clodicatio intermittant ve
trofik bozukluk varsa:
1- Cerrahi tedaviden istifade etmiş olanlar                                  30
2- Cerrahi tedaviden istifade edememiş olanlar                                50
B- Tromboangitis obliterans (Buerger):
a- Sempatektomi ameliyatı yapılmamış ve tıbbi tedaviden yararlanıyorsa                   30
b- Sempatektomi yapılmış, trofik bozukluk yok ama clodicatio
intermittant varsa                                             40
c- Sempatektomi yapılmış, trofik bozukluğu ve iskemiye bağlı
istirahat ağrısı olanlar                                          50
d- Yukarıdaki maddelere ilaveten amputasyon uygulananlara
amputasyonla ilgili oranlar Balthazard ile eklenir.
2- Fonksiyonel damar hastalığı olanlar (Reynaud Fenomeni, Acrosiyanosoz vs):
a- Trofik bozukluğu olmayanlar                                       20
b- Trofik bozukluğu olanlar (doku nekrozu)                                 40
3- Travmatik damar hastalığı olanlar
a- Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu olmayanlar                          0
b- Cerrahi müdahale görmüş, dolaşım bozukluğu ve iskemi
bulguları olanlar                                             30
c- Cerrahi müdahale uygulanmasına rağmen amputasyon uygulanan
vakalar uzuv kaybı ile ilgili maddelere göre değerlendirilir.
4- Venöz sistem hastalıkları: Kronik venöz yetmezlik ve derin ven trombozuna
bağlı venöz dönüş bozukluğu olanlar:
a- Staz ülseri bulunmayanlar                                        20
b- Staz ülseri bulunanlar:
1- Tek ekstremite                                               40
2- İki ekstremite                                               70
5- Lenf sistemi hastalıkları: (İster konjenital ister akkiz lenfödemi
olanlar):
a- Hafif derecede lenfödemi olanlar                                    10
b- Orta derecede lenfödemi olanlar:
1- Tek ekstremitede                                              20
2- İki ekstremitede                                              45
c- İleri derecede lenfödemi olanlar (Yürüme ve hareketi engelleyecek
ölçüde)                                                  80
ONKOLOJİ
Tümörlerin Sınıflaması
1- İleri klinik evreli (Evre III ve IV) malign tümörü olan tedaviye cevap
vermeyen çalışamıyacak durumdaki hastaların Vücut İşgücünden %80'den fazla
kaybettikleri kabul edilir.
II- Çalışabilir koşulu ile:
A- Benign Tümörü olan hastalar: Primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre
yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıplarında Çalışma
gücü kayıp oranı genel hükümler bölümünde belirtilen miktarlar kadar olup
benign tümöründen dolayı ilave Çalışma gücü kayıbı söz konusu değildir.
B- Malign transformasyon gösteren benign tümörleri: Primer tümörün sebep
olduğu veya bu tümöre yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon
kayıplarında Çalışma gücü kayıp oranı genel hükümler bölümünde belirtilen
miktarlara net %5 ilavesi kadardır. Ancak bu gruptaki hastalar 6 ayda bir
yeniden değerlendirilerek malign transformasyon gösterenler veya progresyon
göstererek fonksiyon kaybı değişenler belirlenmelidir.
C- Çalışabilir durumda ve tedaviye cevap veren klinik evreli (Evre I ve
II) malign tümörü olan hastalar: Primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre
yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıplarında Çalışma
gücü kayıp oranı genel hükümler bölümünde belirtilen miktarlara net %10
ilavesi kadardır. Ancak bu gruptaki hastalar 6 ayda bir yeniden
değerlendirilerek, progresyon göstererek klinik evresi ve fonksiyon kaybı
değişenler belirlenmelidir.
YANIKLAR
Özür durumuna göre
çalışma gücü kaybı
oranı %
------------------
I- DERMA İLE İLGİLİ YANIK ARIZALARI:
a-) Vücut yüzeyinin %10'unu kaplayan ve ameliyatla giderilemeyen
keloid hipertrofi                                             20
b-) Vücut yüzeyinin %50'sini kaplayanlar                                 30
c-) Vücut yüzeyinin %50'sinden fazlasını kaplayanlar                           40
d-) Saçlı derinin yarıdan çok alanını kaplayan yanıklar ve yaralar                    25
e-) Yanık zemininde gelişen Marjolin ülseri ve skuamöz kanserler ilgili
branş tarafından değerlendirilir.
II- AKCİĞER VE DAMAR SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
a-) Ağır inhalasyon travması sonucu Akciğerde kalan sekeller ilgili branş
tarafından değerlendirilir.
b-) Akut Trakeotomy sonucu Trakea'da kalan sekeller ilgili branş
tarafından değerlendirilir.
c-) Yanık sonrası oluşan kalıcı damar içi pıhtılaşmaları ilgili branş
tarafından değerlendirilir.
d-) Yanık sonrası oluşan kalıcı lenfödemler ilgili branş tarafından
değerlendirilir.
III- KULAK-BURUN SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
a-) Buruna ait sekeller ilgili branş tarafından değerlendirilir.
b-) Kulağa ait kayıp ve sekeller ilgili branş tarafından değerlendirilir.
IV- GÖZ İLE İLGİLİ YANIK ARIZALARI
a-) Elektrik yanıkları sonrası oluşan katarakt ilgili branş tarafından
değerlendirilir.
b-) Termal travma sonucu oluşan Blefaritler ilgili branş tarafından
değerlendirilir.
V- ÜROGENİTAL SİSTEMİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
a-) Yanık komplikasyonu sonucu oluşan Üro-nefropatiler ilgili branş
tarafından değerlendirilir.
b-) Elektrik travması ve yanık sonrası gelişen genital ve üriner organ
sekelleri ilgili branş tarafından değerlendirilir.
VI- SİNDİRİM SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
a-) Curling ülseri perforasyonu sonucu opere edilen vak'alar ilgili branş
tarafından değerlendirilir.
b-) Yanığa bağlı Özefagus darlıkları ilgili branş tarafından
değerlendirilir.
c-) Yanık komplikasyonu sonucu oluşmuş kolesistitisler ilgili branş
tarafından değerlendirilir.
d-) Yıldırım çarpması ve elektrik travması sonucu oluşan ağır Anorektal
harabiyete bağlı Kolostomililer ilgili branş tarafından
değerlendirilir.
e-) Yanık sonrası oluşmuş ileri kaşeksiler ilgili branş tarafından
değerlendirilir.
VII- HAREKET SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
a-) Yanık sonrası uygulanan ampütasyon, Dezertikülasyona bağlı extremite
kayıpları ilgili branş tarafından değerlendirilir.
b-) Yanık sebebiyle kalmış Sindaktililer ilgili branş tarafından
değerlendirilir.
c-) Extremiteleri ve eklemleri tutan sekel olarak kalmış kontraktürler
ilgili branş tarafından değerlendirilir.
d-) Yanık sonrası kostal kondritis ve heterotopik periartiküler kemik
oluşması ilgili branş tarafından değerlendirilir.
VIII- SİNİR SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN YANIK ARIZALARI
a-) Yanık sonrası oluşan merkezi ve periferik sinir lezyonları ilgili
branş tarafından değerlendirilir.
b-) Yanık sonrası gelişebilecek kalıcı ruhsal tepkiler ilgili branş
tarafından değerlendirilir.
EK 3: ÖZÜRLÜ RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI
ÖZÜRLÜ RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ
1- Adana Devlet Hastanesi
2- Afyon Devlet Hastanesi
3- Ankara Numune Hastanesi
4- Antalya Devlet Hastanesi
5- Aydın Devlet Hastanesi
6- Balıkesir Devlet Hastanesi
7- Bilecik Devlet Hastanesi (**)
8- Bingöl Devlet Hastanesi (**)
9- Bolu Devlet Hastanesi
10- Bursa Devlet Hastanesi
11- Çorum Devlet Hastanesi
12- Denizli Devlet Hastanesi
13- Diyarbakır Devlet Hastanesi
14- Edirne Devlet Hastanesi
15- Erzincan Devlet Hastanesi
16- Erzurum Devlet Hastanesi
17- Gaziantep Devlet Hastanesi
18- Gümüşhane Devlet Hastanesi (*)
19- Hatay Devlet Hastanesi
20- İçel Devlet Hastanesi
21- İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi
22- İstanbul Prof.Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi (**)
23- İstanbul Şişli Etfal Hastanesi
24- İzmir Atatürk Devlet Hastanesi
25- Kars Devlet Hastanesi
26- Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi (**)
27- Kütahya Devlet Hastanesi
28- Konya Devlet Hastanesi
29- Kahramanmaraş Devlet Hastanesi
30- Mardin Devlet Hastanesi (**)
31- Muğla Devlet Hastanesi
32- Muş Devlet Hastanesi (*)
33- Ordu Devlet Hastanesi
34- Rize Devlet Hastanesi
35- Samsun Devlet Hastanesi
36- Siirt Devlet Hastanesi (*)
37- Sivas Devlet Hastanesi
38- Tokat Devlet Hastanesi
39- Trabzon Devlet Hastanesi
40- Samsun Bafra Devlet Hastanesi (**)
41- Şanlıurfa Devlet Hastanesi
42- Van Devlet Hastanesi
43- Zonguldak Devlet Hastanesi
_____ (*) Sağlık kuruluşları, 31.8.2002 tarih ve 24862 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğin 1. maddesi hükmü gereğince ilave edilmiştir. (**) Sağlık kuruluşları, 2.3.2004 tarih ve 25390 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğin 1. maddesi hükmü gereğince ilave edilmiştir.
_____
ÖZÜRLÜ RAPORU VERMEYE YETKİLİ SOSYAL SİGORTALAR KURUMU HASTANELERİ EĞİTİM HASTANELERİ 1- Ankara Eğitim Hastanesi 2- Okmeydanı Eğitim Hastanesi 3- İstanbul Eğitim Hastanesi 4- Göztepe Eğitim Hastanesi 5- Tepecik Eğitim Hastanesi 6- İzmir Eğitim Hastanesi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI YETKİ VERİLEN SAĞLIK KURULUŞLARI 1- Ankara Etimesgut Hava Hastanesi (*) 2- Balıkesir Askeri Hastanesi (*) 3- Çanakkale Askeri Hastanesi (*) 4- Erzincan Askeri Hastanesi (*) 5- Isparta Askeri Hastanesi (*) 6- İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi (*) 7- Konya Askeri Hastanesi (*) 8- Van Askeri Hastanesi (*)
_____ (*) Sağlık kuruluşları, 2.3.2004 tarih ve 25390 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğin 1. maddesi hükmü gereğince ilave edilmiştir.
_____
BÖLGE HASTANELERİ 1- Adana Bölge Hastanesi (***) 2- Ankara İhtisas Hastanesi (**) 3- Ankara Ulus Hastanesi (**) 4- Antakya Bölge Hastanesi (***) 5- Antakya İskenderun Hastanesi (*****) 6- Antalya Bölge Hastanesi (***) 7- Aydın Bölge Hastanesi (***) 8- Aydın Nazilli Hastanesi (**) 9- Balıkesir Bandırma Hastanesi (**) 10- Balıkesir Edremit Hastanesi (**) 11- Bartın İbrahim Denizcier Hastanesi (**) 12- Batman Hastanesi (**) 13- Bursa Bölge Hastanesi (****) 14- Bursa Çocuk Hast. Hastanesi (**) 15- Bursa Gemlik Hastanesi (**) 16- Bursa İnegöl Hastanesi (**) 17- Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi (**) 18- Bursa Hastanesi 19- Denizli Bölge Hastanesi (***) 20- Diyarbakır Bölge Hastanesi (***) 21- Düzce Hastanesi (**) 22- Elazığ Bölge Hastanesi (***) 23- Erzurum Bölge Hastanesi (***) 24- Eskişehir Bölge Hastanesi (***) 25- Gaziantep Bölge Hastanesi (***) 26- Giresun Hastanesi (**) 27- İstanbul Eyüp Hastanesi (**) 28- İstanbul Kartal Hastanesi (**) 29- İstanbul Paşabahçe Hastanesi (**) 30- İstanbul Şişli Hastanesi (**) 31- İstanbul Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi (**) 32- İzmir Aliağa Hastanesi (**) 33- İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi (**) 34- İzmir Ödemiş Halil Kaya Hastanesi (**) 35- İzmit Bölge Hastanesi (***) 36- Kayseri Bölge Hastanesi (***) 37- Kırklareli Lüleburgaz Hastanesi (**) 38- Kocaeli Hastanesi (**) 39- Kocaeli Gebze Hastanesi (**) 40- Konya Bölge Hastanesi (***) 41- Malatya Bölge Hastanesi (***) 42- Manisa Salihli Hastanesi (**) 43- Manisa Soma Hastanesi (**) 44- Mersin 70. Yıl Tarsus Hastanesi (*) 45- Muğla Fethiye Hastanesi (**) 46- Niğde Hastanesi (**) 47- Rize Bölge Hastanesi (***) 48- Sakarya Hastanesi (***) 49- Samsun Bölge Hastanesi (***) 50- Sinop Hastanesi (**) 51- Tekirdağ Çerkezköy Hastanesi (**) 52- Trabzon Bölge Hastanesi (***) 53- Yalova Yaşar Okuyan Bölge Hast. 54- Zonguldak Bölge Hastanesi (***) 55- Zonguldak Karadeniz Ereğli Hastanesi (**)
_____ (*) Sağlık kuruluşları, 31.8.2002 tarih ve 24862 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğin 1. maddesi hükmü gereğince ilave edilmiştir. (**) Sağlık kuruluşları, 2.3.2004 tarih ve 25390 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğin 1. maddesi hükmü gereğince ilave edilmiştir. (***) Sağlık kuruluşları, 2.3.2004 tarih ve 25390 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğin 2. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (****) Sağlık kuruluşları, 25.5.2004 tarih ve 25472 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan tebliğin 1. maddesi hükmü gereğince ilave edilmiştir. (*****) Sağlık kuruluşları, 25.5.2004 tarih ve 25472 sayılı mükerrer R.G.'de yayımlanan tebliğin 1. maddesi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
_____
ÖZÜRLÜ RAPORU VERMEYE YETKİLİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ADANA 1- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi AFYON 2- Kocatepe Üni.Tıp Fak.Hast. (*) ANKARA 3- Ankara Üniversitesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastaneleri 4- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri 5- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 6- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 7- Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ANTALYA 8- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi BURSA 9- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi DENİZLİ 10- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi DİYARBAKIR 11- Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi EDİRNE 12- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ELAZIĞ 13- Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ERZURUM 14- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ESKİŞEHİR 15- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi GAZİANTEP 16- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi HATAY 17- Mustafa Kemal Üni.Tıp Fak.Hast. (*) ISPARTA 18- Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İSTANBUL 19- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 20- İ.Ü. Çapa TIP Fakültesi Hastanesi 21- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 22- Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İZMİR 23- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 24- 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi K.MARAŞ 25- Sütçü İmam Üni.Tıp Fak.Hast. (*) KAYSERİ 26- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KOCAELİ 27- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KONYA 28- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi MALATYA 29- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi MANİSA 30- Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi SAMSUN 31- 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesi SİVAS 32- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi TRABZON 33- Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ŞANLIURFA 34- Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi VAN 35- 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ZONGULDAK 36- Karaelmas Üni.Tıp Fak.Hast. (*)
_____ (*) Sağlık kuruluşları, 2.3.2004 tarih ve 25390 sayılı R.G.'de yayımlanan tebliğin 1. maddesi hükmü gereğince ilave edilmiştir.
_____

yönx