1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar. (26.4.2017)
Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında Veri Sorumlusu – Veri İşleyen İlişkisi: Sorumluluğun Hukuki Kaynağı Meselesi (25.4.2017)
1/7/2016-31/3/2017 Dönemine İlişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunuldu (21.4.2017)
SGK Teşvikinden Yararlanmak İçin Sigortalının İşe Girdiği Tarihten En Az Bir Gün Önce Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsiz Olması Gerekmektedir. (21.4.2017)
Muhtasar, DV, KDV, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ve Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı. (20.4.2017)
Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hazırlandı. (18.4.2017)
Yeni Yayınlanan Özelgeler 2017/3 (12.4.2017)
Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı. (10.4.2017)
12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (7.4.2017)
45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. (7.4.2017)
479 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. (4.4.2017)
Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu ("Ek 2 Formu") Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar. (31.3.2017)
Alt İşverenlerce Ek-8 Formunun Doldurulmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayınlandı. (30.3.2017)
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirimin Gönderilme Süresi Uzatıldı. (30.3.2017)
Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi Yayınlandı. (28.3.2017)
KGK Tebliğleri Yayımlandı. (27.3.2017)
Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. (24.3.2017)
Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı. (24.3.2017)
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı. (23.3.2017)
Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (22.3.2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...