Kamu Gözetimi Kurumu tarafından, "Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırlandı.

Söz konusu Taslak, yürürlükte olan Yönetmelikle karşılaştırmalı olarak yayınlanmıştır.

Taslak Yönetmelik ile;

  • Kendi nam ve hesabına bağımsız denetim faaliyetinde bulunanlar “serbest bağımsız denetçi” olarak adlandırılmış ve serbest bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklara bir kısım ilave şartlar belirlenmiştir.
  • Ayrıca Yönetmelikte, sadece kendi nam ve hesabına denetim yapanları ifade eden ibareler, serbest bağımsız denetçi ibaresi ile değiştirilmiş; ancak tüm bağımsız denetçileri ifade eden ibareler aynen korunmuştur. Söz konusu değişikliklere denetçilerin uyum sağlaması amacıyla da yine bu Yönetmelikle geçici madde ile geçiş süresi öngörülmüştür.
  • Beş yılda bir karşılanması öngörülen sürekli eğitim süresi de Avrupa Birliği ülkeleri ile uyum sağlanması adına bir ve üç yıllık sürelere bağlanmıştır.
  • Sürekli eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ise bağımsız denetim faaliyetinin durdurulacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca denetim faaliyeti durdurulanların, durdurma kararı devam ettiği süre içinde yeni sözleşme yapamayacağı da Yönetmelikte yer alan yeniliklerdendir.
  • Öte yandan, mevzuatta denetim sözleşmelerinin imzalanma süresine yönelik bir düzenleme olmadığından özellikle denetçiler aleyhine gelişen bu durumun önüne geçmek amacıyla, sözleşmenin denetçinin seçiminden itibaren 60 gün içinde imzalanacağı kuralı getirilmiş; ayrıca haklı sebeple fesih halinde Kurum onayının araması uygulamada yavaşlamaya neden olduğundan haklı sebebi belirleme denetimi üstlenenlere bırakılmış olmakla birlikte durumun sebepleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca denetim raporunun teslim edileceği süre net bir şekilde belirlenmiş ve süresi içinde teslim edilmemesi yaptırıma bağlanmıştır.
  • İlaveten, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında geçen ilgililer ifadesinin ne şekilde anlaşılacağına ve söz konusu fıkraların ne şekilde uygulanacağına ilişkin açıklayıcı düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu Taslak Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı