Tarih : 31.08.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-135[7-2015/5]-213186

31.08.2016

Konu: Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası uygulaması


             İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; anneniz …… tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında ÖTV'den müstesna olarak ilk iktisabı yapılıp …… tarihinde tescil edilen ……plakalı aracın, adı geçenin …… tarihinde vefatı üzerine mirasçılarına intikal ettiği; terekede söz konusu taşıt ile birlikte banka hesabındaki 2.863,58 TL'nin bulunduğu; dokuz mirasçıdan sekizinin ……, …… ve …… tarihlerinde noter nezdinde düzenlenen feragatnameler ile söz konusu araç üzerindeki miras haklarından lehinize vazgeçtiği; bahse konu feragat işlemini müteakiben aracın tek başına adınıza tescili aşamasında ÖTV yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı; ancak Kanunun (7/2) maddesi çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu düzenlemenin 1/5/2015 tarihinden önceki uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar mülga 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin mülga (15.2) bölümü ile mülga 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde, 1/5/2015 tarihinden sonraki uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yapılmıştır.

            Bu kapsamda, feragatnamelerin düzenlendiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mezkur Sirkülerin (3/f) bölümünde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında istisnadan yararlanarak araç iktisap etmiş olan kişinin ölümü üzerine;

            - Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların vereceği feragatname üzerine aracın tek bir mirasçı adına tescil edilmesi durumunda, intikalin murisin mirasçısı olduğunu gösterir veraset ilamı ile diğer mirasçıların onun lehine miras hakkından feragatini gösterir belgenin ilgili kuruluşlara ibrazı suretiyle bu işlemin "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu,

            - Ancak, muristen mirasçılara sadece söz konusu aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu işlemin, bir ivaz karşılığı yapılmış ise satım, ivazsız olarak yapılmış ise bağış olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu durumda ÖTV Kanununun (15/2-a) maddesi uyarınca, ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan söz konusu aracın ilk iktisabındaki matrah üzerinden (miras hissesinin karşılığını teşkil eden kısım hariç), mirasçı adına kayıt ve tescil tarihindeki orana göre ÖTV beyan edilerek ödenmesi ve düzenlenecek ÖTV ödeme belgesinin ilgili tescil kuruluşuna verilmek suretiyle mirasçı adına kayıt ve tescil işlemi yapılması gerektiği

             belirtilmiştir.

            Bunun yanı sıra, ilgili dönemde, söz konusu uygulamada, ÖTV'den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya hakkın "birden fazla mal ve hak" kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil edilmiş olması gerekmekte olup, mezkûr beyannameye dahil edilmeyenler "birden fazla mal ve/veya hak" kapsamında değerlendirilmemektedir. Ayrıca, banka hesabında/hesaplarındaki paranın, taşıt dışındaki mal ve/veya haklar kapsamında dikkate alınabilmesi için, muris adına açılmış olan hesap/hesaplarda ölüm tarihi itibariyle mevcut olması aranmaktadır.

            Buna göre, başvurunuzda belirtilen paranın annenizin ölüm tarihi itibarıyla, kendi adına açılmış banka hesabında bulunması ve söz konusu araçla birlikte Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinde beyana konu edilmiş olması halinde, feragatnamelerin düzenlendiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan ÖTV mevzuatı gereğince, diğer mirasçıların araç üzerindeki miras paylarından lehinize vazgeçmeleri dolayısıyla aracın adınıza kayıt ve tescilinde, mezkur Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

            Öte yandan, söz konusu aracı, annenizin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitiminden önce, istisnadan yararlanamayan bir kişi veya kuruma devretmeniz halinde, Kanunun (15/2-a) maddesi gereğince, bu devir dolayısıyla adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan (istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumdan), annenizin ilk iktisabındaki matrah üzerinden, alıcı adına kayıt ve tescil tarihindeki orana göre hesaplanacak ÖTV tahsil edilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.