Tarih : 04.11.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı : 84974990-180-340253

04/11/2016

Konu : Kullandırılacak yatırım kredilerinde aracı finansal kuruluşun ticari banka veya fmansal kiralama şirketi olması durumunda BSMV tahakkuku yapılıp yapılamayacağı hk.

İlgi : … tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bankanızın kamusal sermayeli bir kalkınma bankası olduğu, temel faaliyet alanınızın imalat sanayii, enerji, turizm, eğitim, sağlık sektörlerindeki yatırımların finansman ihtiyaçlarını orta ve uzun vadeli yatırım kredileri ile karşılamak, önceliklerinizin ise ülkemizin kalkınma plan ve programları ile paralellik arz etmekte olduğu belirtilerek istihdamı artırıcı, cari açığı azaltıcı (ihracat ve ithal ikame yatırımları) nitelikteki KOBİ yatırımlarına finansman sağlama kapsamında bankanızca kullandırılacak yatırım kredilerinde bankanızın aracı finansal kuruluş kullanmak suretiyle verdiği kredilerde aracı finansal kuruluşun ticari banka veya katılım bankası olması ile finansal kiralama şirketi olması durumlarında bankanızca banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) tahakkuku yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, bankaların 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu hükme bağlamıştır.

Aynı Kanunun istisnaları belirleyen 29 uncu maddesinin (n) bendinde ise, mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paraların BSMV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, bankanız tarafından aracı finansal kuruluş kullanmak suretiyle kullandırılacak kredilerde bankanızca açılan bir yatırım kredisi söz konusu olmayacağından, bankanızca aracı finansal kuruluşlara verilen krediler dolayısıyla lehe alınacak tutarlara BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.