Tarih : 30.12.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

30.12.2016

Sayı: 84974990-180[28-2015/1 ]-447960

Konu: Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi iptali nedeniyle BSMV tahsil edilip edilemeyeceği.          

....

İlgi: .... tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kurumunuzun havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili projesine ait ... tarihli ve ... sayılı Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesinin (VRHİB), belge süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde kapatılmamasından dolayı 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ hükümlerine göre Ekonomi Bakanlığı tarafından resen iptal edildiği ve söz konusu belgenin kullanıldığının tespiti halinde belge kapsamında uygulanan istisnaların ilgili kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi gerektiğinin bildirildiği, söz konusu belgenin iki adet teminat mektubuna ait banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) istisnası işlemlerinde kullanılması nedeniyle ................... Bankasınca belge kapsamında yapılan BSMV istisnasının gecikme cezasıyla birlikte vergi dairesine beyan edilen tutarın hesabınızdan çekilerek tahsil edildiği, daha sonra Kurumunuzun yaptığı başvuru sonucunda Ekonomi Bakanlığının 27.08.2014 tarihli yazısıyla, resen iptal işleminin kaldırıldığı ve belgeye 30.05.2016 tarihine kadar ek süre verildiğinin bildirilmesi üzerine hesabınızdan çekilen BSMV tutarının iade edilmesi talebinizin ilgili banka tarafından reddedildiği belirtilerek Ekonomi Bakanlığının resen iptaline ilişkin işlemi kaldırmış olmasına rağmen VRHİB'nin iptali nedeniyle BSMV tahsil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu, mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde BSMV istisnası, ilgili Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve bu Kararlara istinaden Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Tebliğlere göre uygulanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin 19 uncu maddesinde, "Vergi resim harç istisnası belgesinin iptal edilmesi halinde; belge kapsamında uygulanan istisnalar, 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir." hükmü yer almaktadır.

2008/6 sayılı Tebliğin 19 uncu maddesi hükmü gereğince vergi resim ve harç istisnası belgelerinin resen iptal edildiğine ilişkin bilginin alınmasından itibaren derhal belge kapsamında uygulanan istisnalar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçların ilgili mevzuat gereğince müeyyide uygulanarak tahsil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, aynı Tebliğin 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, "Müsteşarlık, vergi resim harç istisnası belgesine yönelik olarak tesis edilen iptal işlemlerini (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri almaya yetkilidir." hükmü bulunmaktadır.

Anılan fıkra hükmü, resen kapatmanın kaldırılabilmesi ve belgeye süre verilebilmesi için belge kapsamında herhangi bir müeyyidenin tahsil edilmemiş olmasını şart koşmakta, ilgili vergi dairesince tahsil edilmiş herhangi bir müeyyide bulunması durumunda belgenin tekrardan açılması mümkün bulunmamaktadır.

Yapılan inceleme sonucu, Ekonomi Bakanlığının ... sayılı VRHİB'nin resen iptal edildiği ve belgenin kullanıldığının tespiti halinde müeyyide uygulanması gerektiğini bildiren ... tarihli yazısı üzerine ...Bankası tarafından, Ekonomi Bakanlığınca resen iptal kararının kaldırıldığı ve ek süre verildiği ... tarihinden önce, söz konusu belge kapsamında uygulanan BSMV istisnalarına ilişkin olarak ilgili vergi dairelerine düzeltme beyannameleri verildiği ve tahakkuk eden vergilerin ödendiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, ... sayılı VRHİB'nin resen iptalinin kaldırılması ve belgeye ek süre verilmesine ilişkin Ekonomi Bakanlığınca verilen yazıdan önce müeyyide uygulanmış olması nedeniyle, yapılan BSMV tahsilatında mevzuata aykırı bir husus bulunmamakta olup, ödenen BSMV tutarlarının iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 
Bilgi edinilmesini rica ederim.