Tarih : 01.09.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 18008620-155[2016-705-28]-59

01/09/2016

Konu: İhale Sözleşmesi Devrinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … … tarafından ihalesi yapılan “… …. İnşaatı İşi"nin … … Tic. A.Ş - … … Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde kaldığı belirtilerek, söz konusu ihale işinin … … Tic. A.Ş- … … Ltd. Şti. İş Ortaklığına devrine ilişkin olarak noterliğinizde düzenleneceği belirtilen sözleşmenin, ihale işini devralan iş ortaklığı adına düzenlenmiş …/…/2015 tarihli ve …… numaralı Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine (VRHİB) istinaden damga vergisi ve harçtan istisna edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerin harçtan bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) seri no.lu Tebliğin (4) seri no.lu Tebliğ ile değişik "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde;

"3.2.1. Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

 

3.2.11. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri, "

diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmış; "4.Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde de;

"... 4.7. Diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşeron, malzeme müteahhidi v.b) yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla, belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir."

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Konuya ilişkin Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; "… … Tic. A.Ş.- … … Ltd. Şti. İş Ortaklığının ……..2015 tarihli müracaatı üzerine, …… ihalesi yapılan ve anılan İş Ortaklığının yükleniminde kalan "…… İşine" ilişkin olarak ……..2015 tarihli ve …… sayılı VRHİB düzenlenmiştir. Anılan İş Ortaklığının ……..2016 tarihli müracaatında ise; …… Tic. A.Ş.'nin unvanının …… Tic. A.Ş. olarak değiştiği, ayrıca VRHİB konusu işin …… Tic. A.Ş.-…… Ltd. Şti. İş Ortaklığına devrinin ilgili İdarece uygun görüldüğü bildirilmiş olup, VRHİB'nin bu doğrultuda revize edilmesi talep edilmiştir. Söz konusu müracaat ekinde alınan … Müdürlüğünün ……..2016 tarihli ve 34410 sayılı yazısının incelenmesi neticesinde, ……..2016 tarihli ve 26335 sayılı yazımız ile bahse konu VRHİB'nde firma unvanı … … Tic. A.Ş.- … … Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak revize edilmiştir.

 

Bu itibarla, … ….2016 tarihi itibariyle, … … Tic. A.Ş.-… … Ltd. Şti. İş Ortaklığının adı geçen işle ilgili olarak VRHİB sahibi durumu sonlanmış olup, VRHİB sahibi … … Tic. A.Ş.-… … Ltd. Şti. İş Ortaklığı olmuştur." denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu işin … … Tic. A.Ş - … … Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından, … … Tic. A.Ş-… … Ltd. Şti. İş Ortaklığına devrine ilişkin olarak noterliğinizde düzenleneceği belirtilen "Devir Sözleşmesi" başlıklı kağıda, … … Tic. A.Ş.- … … Ltd. Şti. İş Ortaklığının söz konusu işle ilgili olarak VRHİB sahibi durumunun sonlandırıldığı, her iki işlem tarafının da ihale konusu işle ilgili olarak düzenlenmiş geçerli VRHİB'ne sahip olmadığı dikkate alındığında damga vergisi ve harç istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, özelge talep formu eki noterliğinizde düzenleneceği belirtilen devir sözleşmesinin, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre …/…/2015 tarihli sözleşmeden alınması gereken verginin dörtte biri tutarında damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.