Tarih : 10.08.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 97895701-155-114032

10/08/2016

Konu : Sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin alınan komisyon kararının damga vergisine tabi olup olmadığı 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … Kaymakamlığı İlçe Afet ve Acil Durum Bürosunun …/…/2014 tarihinde yapmış olduğu ihaleyi kazandığınız, …/…/2015 tarihinde ihaleye ilişkin sözleşmeyi imzalayarak sözleşme ve ihale kararı damga vergilerini ödediğiniz, sözleşmenin süresinin …/…/2016 tarihinde sona erdiği, ancak söz konusu sözleşmenin süresinin Kaymakamlık Afet ve Acil Durum Harcama Komisyonu tarafından aldığı bir kararla yeni bir ihale yapılmadan bir yıl uzatıldığı, söz konusu karara istinaden yeni bir sözleşme düzenlenerek sözleşmeye ait damga vergisini ödeyeceğinizi belirtilerek, Afet ve Acil Durum Bürosunun almış olduğu karara istinaden tekrardan ihale kararı damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerine alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hükmü yer almaktadır.

 

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "II.Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Özelge talep formu eki …/…/2015 tarihli "… İli … İlçesi … Hizmet Alımı Sözleşmesi"nin "5.1." maddesinde, sözleşmenin konusunun "… İli … İlçesi …" olduğu, "6.1" inci maddesinde sözleşme bedelinin 2.781.120,00 TL olduğu, "36.1." maddesinde ise, idare tarafından uygun görülmesi ve yüklenicinin de kabul etmesi ile işbu sözleşmenin, verilen teklif bedeli üzerinden aynı şartlarda 12 aylık dönemler halinde olacak şekilde ihtiyaç devam ettiği sürece tekrarlanarak uzatılabileceği hükümlerine yer verildiği, …/…/2015 tarih ve … karar no.lu "… Kaymakamlığı Afet ve Acil Yardım Harcama Komisyon Kararı"nın tetkikinde, … … A.Ş. ile …/…/2015 tarihinde imzalanan sözleşmenin "36.1”nci maddesine istinaden sözleşmenin 12 aylık süre ile yenilenmesine oy birliği ile karar verildiği, …/…/2016 tarihinde ise "… İli … İlçesi … Hizmet Alımı Ek Sözleşmesi"nin imzalandığı anlaşılmaktadır.

 

Buna göre, daha önce ihalesi yapılarak düzenlenmiş bir sözleşmenin, aynı şartlar ile yenileneceğine dair alınan "…… Kaymakamlığı Afet ve Acil Yardım Harcama Komisyon Kararı" başlıklı kağıdın, atıf yapılan ihale kararı üzerinden Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.