Tarih : 20.10.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GİRESUN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 97677631-140[123-2016/1]-19

20.10.2016

Konu: Harçlar Kanunu Uygulamaları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile eklerinin tetkikinden, … İlinde lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş işlemlerine başlanıldığı ve bu kapsamda MERNİS ortamında hazırlanan ana sözleşmenin noter tarafından onaylandığı ancak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, … Ticaret Borsası tarafından belirlenen ana sözleşmedeki ayni sermaye tutarının nakdi olarak taahhüt edilmesine müteakip ticaret sicilinde tescil işleminin yapılabileceği hususu bildirildiğinden, ticaret sicilinde henüz tescil işleminin gerçekleştirilemediği, kuruluş işlemlerinin tamamlanamadığı belirtilerek, ticaret siciline tescil edilecek esas şirket ana sözleşmesinin tadil işlemleri dahil tüm kuruluş işlemlerinin noter harcından istisna olup olmayacağı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmıştır.


492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu belirtilmiş; aynı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." hükmü bulunmaktadır.


Buna göre, anonim şirketin kuruluşuna ilişkin işlemlerin 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesine istinaden harçtan istisna edilmesi gerekmekte olup, anonim şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmadan önce ve şirketin kuruluşuna ilişkin olmak kaydıyla, düzenlenenen ana sözleşmeden ve bu sözleşmenin tadiline ilişkin düzenlenen kağıtlardan noter harcı aranılmaması gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.