Tarih : 09.12.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 46480499-140.04.01[2014/621]-111

09.12.2016

Konu: IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamında yaptırılan iş yerinin tapu harcı

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile imzalanan ... 2013 tarih ve ... sayılı " ... Keçi İşletme Projesi" konulu Avrupa Topluluğu (AT) sözleşmesi kapsamında yaptırılan işyerine ilişkin yapı kullanma izni ve tapu tescil işlemlerinin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında yapı kullanma izin belgesi harcından ve tapu tescil harcından istisna tutulmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
 
            492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu kadastro harçlarına tabi olduğu; (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında ise arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde maktu harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın tutarı 25/12/2015 tarih ve 75 seri no'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 189,00 TL olarak belirlenmiştir.
 
            Aynı Kanunun 123 üncü maddesinde; "Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz." hükmü yer almaktadır.
 
            Öte yandan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 80 inci maddesinde "İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.
 
            ….
 
            f) Yapı kullanma izni verilmesi işleri "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir." hükmüne yer verilmiştir.
 
            Diğer taraftan, IPA Çerçeve Anlaşması'nın 26/2-g maddesinde; "AT sözleşmeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nde damga vergisine veya tescil harcına veya eş etkili diğer herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaktır. Bu muafiyet, tedarik sözleşmeleri hariç, AT sözleşmeleri kapsamındaki işlemler ve ilgili ödeme emirlerine de uygulanacaktır" denilmektedir.
 
            08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No'lu Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği'nin "4.7.2.2. Harç İstisnası Uygulaması" başlıklı bölümünde "Avrupa Birliği veya Türkiye ile Avrupa Birliği ortak katkısı ile finanse edilen ve Sözleşme Makamı ile AT Yüklenicisi arasında imzalanan AT Sözleşmesi ve AT Sözleşmesi kapsamında yapılacak işlemler harca tabi tutulmayacaktır. Ancak, AT Yüklenicisi ile tedarikçi arasında düzenlenen tedarik sözleşmesi ile bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemler istisna kapsamında yer almadığından, söz konusu işlemler harca tabi tutulacaktır." açıklaması yer almaktadır.
 
            Buna göre, söz konusu işyerine ilişkin yapı kullanma izni harcı işlemi ile ilgili olarak yapılan işlemin ve tapu tescil işlemlerinin AT sözleşmesi kapsamında öngörülen bir işlem olması halinde yapı kullanma izni harcının ve tapu harcının aranılmaması, AT sözleşmesi kapsamında yapılması gereken işlemler içerisinde yer almaması durumunda ise yapı kullanma izni harcının ve tapu harcının aranılması gerekmektedir.
 
            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 
 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.