Tarih : 05.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 37009108-130[28-2015/58531]-6162

05/02/2016

Konu: Gübre makinalarının tesliminde uygulanması gereken KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "8436.80.90.00.00" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen gübre atma makinesi, parçalayıcılı mobil gübre pompası, gübre toplama ve hazırlama sistemi, otomatik ve mobil gübre sıyırıcılar-gübre separatörü, basit ve seyyar gübre pompalama ve karıştırma makinesi, hortumlu gübre dağıtıcısı, çiftlik gübresi dağıtma tankeri, sıvı gübre taşıma ve dağıtma tankı, gübre karıştırıcı makinesi, otomatik yalak-suluk olarak isimlendirilen eşyaların tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Sözü edilen BKK eki II sayılı listenin B/28 inci sırasında sayılan eşyalar arasında TGTC'nin "8436.80.91.00.00", "8436.80.99.00.11", "8436.80.99.00.12", ve "8436.80.99.00.13" GTİP No.ları da sayılmıştır.

 

            TGTC'nin "84.36" tarife pozisyonunda, "Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları" tanımlanmıştır.

 

            Bu tarife pozisyonu ile ilgili "8436.80.91.00.00", "8436.80.99.00.11", "8436.80.99.00.12" ve "8436.80.99.00.13" GTİP No.ları 2009 yılında TGTC'de yapılan değişiklikte "8436.80.90.00.00 Diğerleri" GTİP No.su olarak düzenlenmiştir.

 

            Dolayısıyla, TGTC'nin "8436.80.90.00.00" GTİP No.sunda yer alan eşyalardan yalnız "otomatik yalaklar, arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makine ve cihazlar, arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar, mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç)" kapsamındaki eşyalar, söz konusu 28 inci sıra kapsamında değerlendirilerek % 8, bu eşyalar kapsamında olmayanlar ise TGTC'nin "8436.80.90.00.00" GTİP No.sunda yer alsa bile genel oranda (% 18) KDV'ye tabi bulunmaktadırlar.

 

            Buna göre, özelge talep formunuz ekinde sözü edilen eşyalardan yalnızca otomatik yalak-sulukların 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/28 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında, diğer eşyaların ise bu sıra kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.