Tarih : 17.02.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı:39044742-130-13056

17/02/2016

Konu: Uzman hekimler tarafından uygulanan botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, lazer epilasyon, dövme silme, iple yüz germe, iple yüz asma ve ozon terapi gibi işlemlerde   uygulanacak KDV oranı
 

            İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunda, İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği Uygunluk Belgesi ile çalışan poliklinik statüsündeki işletmenizde sadece uzman tıp doktorlarının uyguladığı botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, lazer epilasyon, dövme silme, iple yüz germe, iple yüz asma, ozon terapi ve güzellik uzmanlarının uyguladığı iğneli epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj, oksijen terapi, peeling işlemlerinin yapıldığı; özelge talep formuna ek olarak verilen ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde ise işletmenizde kullanılan, uzman olmayan kişiler tarafından ve sağlık kuruluşu olmayan yerlerde kullanılması yasak olan IPL teknolojisi dışındaki lazer epilasyon cihazlarının 90.18 tarife pozisyonunda (Tıpta cerrahide dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi cihazları, diğer eletromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil)) olarak tanımlandığı ve tesliminde % 8 oranında katma değer vergisi uygulandığı belirtilerek, uzman tıp doktorlarının uyguladığı söz konusu işlemler için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu BKK eki II sayılı listenin B/21 inci sırasında; "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri" yer almaktadır.

 

            Ayrıca, 15.02.2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 4/2 nci maddesinde, ''Sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezler, güzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane veya polikliniğe dönüştürülür.'' denilmektedir.

 

            Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde ise, ''Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan A tipi, B Tipi ve C Tipi tıp merkezlerini, A ve B tipi poliklinikleri laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.'' hükmü yer almaktadır.

 

            Buna göre, poliklinik olarak faaliyet gösterdiği ve ilgili mevzuat çerçevesinde özel sağlık kuruluşu olduğu anlaşılan işletmenizde, tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütüldüğü belirtilen botoks, dolgu, mezoterapi, PRP, lazer epilasyon, dövme silme, iple yüz germe, iple yüz asma ve ozon terapi hizmetlerinin, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olması halinde, bunların sözü edilen BKK eki II sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması; söz konusu hizmetlerin insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında olmaması halinde ise bunlara genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.