Tarih : 23.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-KDV.28-64142

23/05/2016

Konu: 3004.90.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ürünün (Diş hekimliğinde kullanılan sığır kaynaklı kemik grefti (kemik tozu)'nin) tesliminde uygulanacak KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızca yurt dışından ithalatı gerçekleştirilen ve diş hekimliğinde kullanılan sığır kaynaklı kemik grefti (kemik tozu)'nin Gümrük İdaresine Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "3006.40.00.00.18" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası ile beyan edildiği, ilgili idare tarafından GTİP numarasının kabul edilmeyerek, bunun yeniden belirlenmesi için İstanbul Gümrük Laboratuvarına gönderildiği, tahlil sonucuna göre söz konusu ürünün 3004.90.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilerek, bu ürünün tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında, GTİP numaraları itibarıyla sayılan eşyaların ithal veya yurtiçi teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri % 8 oranında KDV'ye tabi tutulmaktadır. Ancak, bu sıra kapsamında "30.04" tarife pozisyonuna yer verilmemiştir.

 

            Buna göre, İstanbul Gümrük Laboratuvarı tahlil sonucuna göre 3004.90.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ürün, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırası kapsamında yer almadığından, bu ürünün ithali ve yurtiçi tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.