Tarih : 14.07.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 45404237-130[I-16-19]-178

14/07/2016

Konu: Yemlerin toptan ve perakende satışında KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sırada yer alan hayvan yemlerinin toptan ve perakende satışında uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.
 
KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)' na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/23 üncü sırasında "...her türlü fenni karma yemler..." sayılmışken; 29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile, bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiş ve 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında, bu listenin 19 uncu sırasında, "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 10/02/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi uyarınca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle aynı hüküm istisna maddesi haline getirilmiştir.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sırada yer alan hayvan yemlerinin toptan ve perakende ayrımı yapılmaksızın;

- 01/01/2016 ile 10/02/2016 tarihleri arasında ithal veya tesliminin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması,

 

- 10/02/2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise bu ürünlere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/1-ı maddesine göre KDV istisnası uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.