Tarih : 15.07.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı: 37009108-130-46279

15/07/2016

Konu: Arı şurubu (yemi) KDV oranı
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan alınan ruhsat ile % 72 oranında kristal şeker ve % 28 oranında içme suyu karışımından elde edilen invert şekere % 0,08 oranında boyar bileşen ilave edilerek üretilen arı şurubuna (yemine) hangi oranda katma değer vergisi (KDV) uygulanacağı sorulmaktadır.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)' na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiş ve 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenmiştir.

 

            Buna göre, yapılan değişiklik sonrasında söz konusu listenin 19 uncu sırasında "Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bununla birlikte, 10/02/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle aynı hüküm istisna maddesi haline getirilmiştir.

 

            Konuya ilişkin görüşüne başvurulan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan cevabi yazıda; "Mısır nişastasından ve şeker pancarı şekerinden elde edilen arı şurubu (arı yemi) ise arı beslenmesinde kullanılmak üzere karma yem üretiminde yem hammaddesi olarak kullanıldığı gibi karışım yapmadan direk arı beslenmesinde de kullanılmaktadır." ifadesine yer verilmiştir.

 

            Bu bağlamda, sadece hayvan gıdası olarak kullanılması halinde, arı şurubunun (yeminin);

 

            - 1/1/2016 ile 10/02/2016 tarihleri arasında ithal ve tesliminin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması,

 

            - 10/2/2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminde ise KDV'den istisna olması gerekmektedir.

 

            Ancak, insan gıdası olarak kullanılan arı şurubunun ithal veya tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerektiği tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.