Tarih : 26.08.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-KDV.28-127550

26/08/2016

Konu: Yem katkı maddelerinin tesliminde KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 2309.90.96.90.13, 2809.20.00.00.16, 2809.20.00.00.17, 2835.25.00.00.00 ve 2835.26.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ürünlerin ithal ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek; bu sırada belirtilen yemlerin tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen yem teslimleri 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

 

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 23 üncü faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiş ve bu fasla ait 23.09 tarife pozisyonunda "Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar" tanımlanmış olup, bu tarife pozisyonu "2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)" ve "2309.90 Diğerleri" şeklinde iki gruba ayrılmıştır. "2309.90 Diğerleri" tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında "2309.90.96.90.13 Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları" da sayılmıştır.

 

Buna göre, 2309.90.96.90.13 GTİP numaralı ürünün ithal ve yurt içi tesliminin 01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna olması; 2809.20.00.00.16, 2809.20.00.00.17, 2835.25.00.00.00 ve 2835.26.00.00.00 GTİP numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen ürünlerin ise bahis konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bunların ithali ve yurt içi tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.