Tarih : 06.09.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-KDV 28-134045

06/09/2016

Konu: Gübre hammaddesi teslimlerinde KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve dilekçenizde, Şirketinizin asit alım satımı faaliyetinde bulunduğu, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 2808.00.00.00.12 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan "Teknik nitrik asit (kezzap)" ve 2814.20.00.00.00 GTİP numarasında sınıflandırılan  "Amonyağın sulu çözeltileri" adlı ürünlerin, gübre üreticisi firmalara gübre hammaddesi olarak satışının gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ürünlerin gübre üreticisi olmayan firmalara tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı 01/01/2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 20 nci sırasında yer alan ürünlerin teslimi 10/02/2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

            Diğer taraftan, TGTC'nin 28 inci faslında "İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri" düzenlenmiş ve bu fasılda 2808.00.00.00.12 "Teknik nitrik asit (kezzap)" ve 2814.20.00.00.00 "Amonyağın sulu çözeltileri"de yer almıştır.

            Buna göre, söz konusu GTİP numaralarında sınıflandırılan ürünlerin, hammadde olarak tescilli gübrelerin imalinde kullanılmak üzere gübre üreticisi firmalara tesliminin 01/01/2016-10/02/2016 tarihleri arasında % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10/02/2016 tarihinden sonra ise KDV'den istisna olması gerekmektedir.

            Ancak, bu ürünlerin tarımsal amaç dışında ve gübre üreticisi olmayan firmalara tesliminde ise genel oranda (% 18) KDV uygulanacağı tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.