Tarih : 20.12.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-130[28-2016/20-1281]-178

20.12.2016

Konu: Kedi-köpek maması, balık yemi ve kuş yemi satışlarında uygulanacak KDV oranı 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kedi ve köpek maması ile balık ve kuş yemi teslimlerinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye eklenen 19 uncu sıra ile yem teslimlerinde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

 

            Anılan sırada "Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" hükmüne yer verilmiştir.

 

            Ancak, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında yer alan ürünlerin teslimleri 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

 

            TGTC'nin 23 üncü faslında "Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiş ve bu fasla ait 23.09 tarife pozisyonunda "Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar" tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonu "2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)" ve "2309.90 Diğerleri" (Kedi veya köpek maması dışında kalan ve hayvan gıdası olarak kullanılan diğer müstahzarlar) şeklinde iki gruba ayrılmıştır.

 

            Buna göre;

 

            - TGTC'nin 2309.10 tarife pozisyonunda tanımlanan kedi-köpek mamalarının, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almaması nedeniyle ithali veya yurt içi tesliminin % 18 oranında KDV'ye tabi tutulması,

 

            - Kuş ve balık yemlerinin, bahse konu BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırasındaki "her türlü fenni karma yemler … vb. hayvan yemleri" ibaresi kapsamında değerlendirilerek, 01.01.2016 tarihinden 10.02.2016 tarihine kadarki ithal veya teslimlerinin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10.02.2016 tarihinden sonraki ithal veya teslimlerinin ise anılan Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında KDV'den istisna olması,

 

            gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.