Tarih : 21.12.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 18008620-130[2016-701-16]-75

21.12.2016

Konu: Gübre üretiminde kullanılan kükürtün KDV oranı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen üretici lisans belgesi ve gübre tescil belgesinin bulunduğu ifade edilmekte ve gübre olarak tescil edilen elementel kükürt üretiminde hammadde olarak kullanıldığı belirtilen kükürtün, …. Genel Müdürlüğünce tarafınıza tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı 01/01/2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir.

 

            Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, yukarıda sözü edilen BKK eki (I) sayılı listenin 20 nci sırasında yer alan ürünlerin teslimi 10/02/2016 tarihinden geçerli olmak üzere istisna kapsamına alınmıştır.

 

            Buna göre, lisanslı gübre üreticisi olan Şirketinizin satın alacağı kükürt ürününün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin imalinde hammadde olarak kullanılması halinde, bu ürünün 01/01/2016-10/02/2016 tarihleri arasındaki tesliminin % 1 oranında KDV'ye tabi tutulması, 10/02/2016 tarihinden sonraki tesliminin ise KDV'den istisna olması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.