Tarih : 07.09.2017
GİB'de Yayım Dönemi : Ekim 2017


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 62030549-125[10-2015/84]-275726
 
07.09.2017

Konu: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin teknoparktan çıkarak faaliyetine devam etmesi durumunda istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin 2014 yılında …… Teknoparkta program geliştirerek 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde istisnadan yararlandığı, 2015 yılında Teknoparktan çıktığı, geliştirilmiş olan programın sadece bir müşteriye yapıldığı ve halen aynı müşteriye program hakkında hizmet verildiği belirtilerek, söz konusu müşteriye verdiğiniz hizmet nedeniyle istisnanın devam edip etmediği hususunda bilgi talep edilmektedir.

         4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde; "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

             Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna" başlıklı bölümünde söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup, Tebliğin "5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" bölümünde;

              "...Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

 

            Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.

 

               ...."

               açıklamalarına yer verilmiştir.

           Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin ……. Teknopark bünyesinde başlattığı proje ile ilgili olarak, söz konusu teknoparktan ayrıldıktan sonra vergisel teşviklerden yararlanılamayacağından, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi daha önce bölgede geliştirdiğiniz yazılımdan …… Teknoparktan ayrıldıktan sonra elde edilecek kazançlarınızla ilgili olarak anılan istisnadan yararlanmanız mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.