Tarih : 21.05.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155.01.01.01[2015/2032]-512                                                          21/05/2015

Konu : ... Devleti ile Sinema Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşmenin damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ... ile Türkiye Cumhuriyeti arasında %50 oranında bütçe paylaşım esasına dayalı "..." adlı ortak yapım film projesine yönelik olarak Japon firması ve Genel Müdürlüğünüz ve yapımcı uygulayıcı firma olan ... Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ile Genel Müdürlüğünüzle yapımcı firma arasında imzalanacak yapım sözleşmesinin ve söz konusu proje için Ülkemiz adına üstlenilecek maliyete yönelik olarak Başbakanlık kaynaklarından sağlanacak kaynağın Bakanlığınıza aktarımı aşamasında düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; 12 nci maddesinde damga vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre damga vergisinin alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 numaralı fıkrasında ise, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve eklerinin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde ise, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası'nca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan "Ortak Sinema Filmi Yapımcılığı Sözleşmesi" başlıklı kağıdın incelenmesinden, Genel Müdürlüğünüz ile ... menşeli ... Co. Ltd. ve ... Prodüksiyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. arasında düzenlendiği, sözleşmenin konusunu oluşturan Türk-... Ortak yapımı sinema filminin Türkçe adının "...", ... adı "... olduğu, sözleşmenin toplam bedelinin 15.000.000 USD olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde,

-488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre resmi daire olan Genel Müdürlüğünüz ile ... menşeli ... Co. Ltd. ve ... Prodüksiyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan "Ortak Sinema Filmi Yapımcılığı Sözleşmesi" ile yapımcı şirketle imzalanacak olan "Yapım Sözleşmesi"nin, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasında göre damga vergisine tabi tutulması ve sözleşmelere ait verginin tamamının kişi konumunda bulunanlarca ödenmesi,

- Söz konusu proje için Ülkemiz adına üstlenilecek maliyete yönelik olarak Başbakanlık kaynaklarından sağlanacak kaynağın Bakanlığınıza aktarımı aşamasında düzenlenen kağıtların, her iki tarafında resmi daire olması nedeniyle Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulmaması,

gerekmektedir.

Diğer taraftan, Ülkemizde gerçekleştirilecek çekimlerin uygulanması için Genel Müdürlüğünüz ile yapımcı firma arasında imzalanacak sözleşme gereği yapımcı firmaya yapılacak ödemeler esnasında düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.