Tarih : 29.05.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 96620903-155[1-15/1]-53                                                                                      29/05/2015

Konu : 6306 sayılı Kanuna göre Sigorta Prim Bildirgelerinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı 27/03/2013 tarih ve 1391 sayılı Genelgesi gereği ... yapı kimlik no.lu riskli binayı yıktığınız belirtilerek, yerine yapılacak olan yeni bina inşaatında çalıştırılacak işçilerin sigorta prim bildirgelerinden alınacak olan damga vergisinden muaf olup olmadığınız hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/e fıkrasında ise, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, "Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teskil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir." hükmüne yer verilmiş, "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde ise riskli alan içinde veya dışında olup, ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapının riskli yapı olduğu belirtilmiştir.

Aynı Kanunun "Dönüşüm Gelirleri ve Diğer Hükümler " başlıklı 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; "Bu Kanun uyarınca yapılacak işlem, sözleşme , devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır." hükmü yer almıştır.

Buna göre, riskli yapının yıkılarak taşınmaz üzerine yeni inşa edilecek olan bina için çalıştırılacak işçilere ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği sigorta prim bildirgelerinin, 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmayıp damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.