Tarih : 10.06.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155.01.01.01[2014/3051]-609                                                           10/06/2015

Konu : Sözleşmedeki garanti hükmüne istinaden ayrı bir taahhütname düzenlenmemesi halinde damga vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile ... arasında ... tarihinde imzalanan ... Genel Tadilatı İşi Sözleşmesine ait damga vergisinin ödendiği, ancak ilgili idare tarafından söz konusu sözleşmenin 33.4 üncü maddesinde yer alan garanti taahhüdüne ilişkin hüküm gereğince ayrıca damga vergisi ödenmesi gerektiğinin bildirildiği belirtilerek, sözleşmeden ayrı olarak garanti taahhütnamesi/belgesi düzenlenmeden, sözleşme hükmünde yer alan garantiye ilişkin belirleme nedeniyle ayrıca damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tâbi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tâbi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kâğıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergisinin alınacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

... arasında ... tarihinde düzenlediğiniz ... Genel Tadilatı İşi Sözleşmesinin, ...Personel Kısmı ve Foto Film Merkezi Binalarda inşaat, mekanik ve elektrik iş kalemlerinde oluşan bina tadilat işinin 307.000,00 TL bedelle yapımına yönelik olarak düzenlendiği, sözleşmenin 33.4 üncü maddesinde, iş kapsamında montajı yapılan tüm iş kalemlerinin 2 (iki) yıl boyunca yüklenicinin garantisi altında olacağı belirtilmiştir.

Buna göre, şirketiniz ile ... arasında düzenlenen sözleşmenin "33.4." maddesi kapsamındaki garantiye yönelik olarak, sözleşmeden ayrı bir tahhütname veya bu mahiyette bir kağıt düzenlenmemesi halinde, söz konusu sözleşmede yer alan iş kapsamında montajı yapılan tüm iş kalemlerinin 2 (iki) yıl boyunca yüklenicinin garantisi altında olacağı belirlemesi için ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.