Tarih : 10.06.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155.01.01.01[2014/3288]-605                                                           10/06/2015

Konu : 6446 sayılı Kanun kapsamında yapılan tadilin damga vergisi hk.

İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin değerlendirilmesi sonucu, ... ilinde kurulacak olan ... Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali tesisine ilişkin olarak şirketiniz ile ... İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve … Company Ltd. arasında 24/03/2014 tarihinde imzalanan sözleşmenin 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından şirketiniz adına düzenlenmiş bulunan ve Vergi Dairesi Başkanlığımıza ibraz edilen ... tarih ve ... No.lu Üretim Lisansı Belgesinde, tesisin tamamlanma tarihinin 11/12/2016 olarak belirlenmiş olması nedeniyle, 6446 sayılı Kanundaki istisna hükmünde yer alan 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesislerine ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulanamayacağı yönünde ilgi (b)'de kayıtlı mukteza yazımızla bilgi verilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz adına düzenlenmiş olan Üretim Lisansı Belgesindeki, üretim tesisi tamamlanma tarihinin ... tarih ve ... sayılı Kurul Kararı ile 30/12/2015 olarak değiştirilmiş olması nedeniyle söz konusu sözleşmenin harç ve damga vergisinden istisna olup olmayacağı hususunun yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 42 nci maddesinde, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas olduğu, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu, rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hükmün uygulanmayacağı; 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin 30 numaralı bendinde üretim tesisinin, elektrik enerjisinin üretildiği tesisler olduğu; 5784 sayılı Kanun ile eklenen geçici 14 üncü maddesinin (c) fıkrasının 2 numaralı bendinde, 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. 31/01/2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan 6408 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "31/12/2012" ibaresi "31/12/2015" olarak değiştirilmiştir. 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 6446 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin (5) numaralı bendi ile 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla, 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döneminde ve sadece üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans belgesi sahibi firmalarla diğer firmalar arasında düzenlenen kağıtlara ve yapılan işlemlere, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olduklarının tevsiki kaydıyla damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır. Söz konusu istisna uygulamasında, harcın doğduğu işlemin yapıldığı tarihte, damga vergisinde kağıdın düzenlendiği tarihte istisna şartlarının varlığı aranacaktır.

İlgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunun ekinde yer alan ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ... ili ... Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali üretim tesisinde 11/08/2011 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere düzenlenen ... tarih ve ... No.lu Üretim Lisansı Belgesinin "Özel Hükümler" başlıklı bölümünün üretim tesisine ilişkin bilgilerin bulunduğu l inci maddesinde tesisin tamamlanma tarihinin 11/12/2015 iken ... tarih ve ... sayılı Daire Başkanlığı Olur'u ile 11/12/2016 olarak belirlendiği, ... tarih ve ... sayılı Kurul Kararı ile de 30/12/2015 olarak yeniden belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ... Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali tesisine ilişkin olarak şirketiniz ile ... Endüstri, İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve ...Contracting Company Ltd. arasında 24/03/2014 tarihinde sözleşme imzalandığı, söz konusu sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından şirketiniz adına düzenlenen ... tarih ve ... No.lu Üretim Lisansı Belgesinde tesisin tamamlanma tarihinin 11/12/2016 olarak belirlendiği dikkate alındığında, imzalandığı/noterde işlemin yapıldığı dolayısıyla damga vergisi ve harcın doğduğu tarihte istisna şartlarını taşımayan işe ilişkin sözleşmenin, daha sonra yapılan tadil nedeniyle söz konusu istisna hükmünde yer alan 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girecek olan üretim tesislerine yönelik olarak tanınan harç ve damga vergisi istisnasından faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.