Tarih : 06.07.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155[2014/3107]-725                                                                         06/07/2015

Konu : İcra dairelerinin SGK adına yaptığı ödemelerde damga vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) borçlu olduğu icra takip dosyalarına istinaden, SGK namına alacaklı tarafa yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmî daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadî işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/d fıkrasında, icra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzların damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Söz konusu Kanunun "Vergi ve fon muafiyeti" başlıklı 36 ncı maddesiyle de Sosyal Güvenlik Kurumuna damga vergisi muafiyeti getirilmiştir.

Diğer taraftan, 16 No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, Damga Vergisi Kanununa göre resmi daire olmayıp, 5502 sayılı Kanunun 36 ncı madde hükmü uyarınca damga vergisi muafiyeti bulunan bir kuruluştur.

Buna göre, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun uygulaması açısından, Kanunun 8 inci maddesinde sayılan kuruluşlardan olmayan, dolayısıyla resmî daire statüsünde bulunmayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının borçlarına ilişkin olarak, alacaklı tarafa yapılacak ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtların, damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.