Tarih : 16.10.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : 90792880-155.01.05.04[2014/2994]-1055                                                         16/10/2015

Konu : Resmi Daire tarafından verilen beyannamelerin damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, vergi dairesine vermiş olduğunuz muhtasar ve damga vergisi bayannamelerine ilişkin olarak döner sermaye işletmenizin damga vergisinden muaf olup olmadığı hakkında görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/bd fıkrasında, muhtasar beyannamelerin maktu damga vergisine tabi olduğu, 2/be fıkrasının parantez içi hükmünde ise damga vergisi beyannamelerinin damga vergisine tabi olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "I- Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 55 inci maddesinde, "Kurum bünyesinde, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, bu Kanunda öngörülen hizmetlere ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje ve araştırma hizmetlerini yerine getirmek üzere Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur." hükmü yer almakta olup Döner Sermaye İşletmenizin Kurumdan ayrı tüzel kişiliği olduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir.

Damga vergisi uygulaması bakımından kanunda tanımı yapılan resmi dairelere bağlı olmakla birlikte ayrı tüzel kişilik ve iktisadilik vasıflarından her ikisine birden haiz olan kuruluşlar resmi daire olarak kabul edilmemekte, buna karşılık bu iki özellikten herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Döner Sermaye İşletmenizin genel bütçeli idareler arasında yer alan Türkiye İstatistik Kurumundan ayrı tüzel kişiliğinin bulunmadığı hususu dikkate alındığında 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu bakımından resmi daire olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, resmi daire olarak işletmenizce vergi dairesine verilecek olan muhtasar beyannamelerin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-be fıkrasının parantez içi hükmü gereğince damga vergisi beyannameleri vergi dışı bırakıldığından, işletmeniz tarafından vergi dairesine verilecek olan damga vergisi beyannameleri için damga vergisi aranılmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.