Tarih : 04.12.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 90792880-155.01.01.01[2014/3484]-4452                                                        04/12/2015

Konu : Bedeli Belli Olmayan Sözleşmelerde Damga Vergisi Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Baştabipliğiniz ile ... A.Ş. arasında 16/04/2014 tarihinde imzalanan "Elektrik Enerjisi Satış Sözleşme"sinin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği; 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve damga vergisi hiç alınmayan veya noksan alınan kağıtların vergisinin mükelleflere, cezasının düzenleyenlere ait olduğu, beşinci fıkrasında, vergi ve cezanın, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formu ekinde yer alan "Elektrik Enerjisi Satım Sözleşmesi" ve eklerinin incelenmesinden, sözleşmenin 7 nci maddesinde, müşterinin sözleşme Ek-2'de yer alan ve ilgili mevzuatta belirtilen uzlaştırma dönemlerine uygun olmak üzere elektrik enerjisi ihtiyaç planını yapacağı ve yetkili imzaları içerir şekilde ...'ya bildirileceği; sözleşmenin eki "Ticari Şartlar" başlıklı kağıtta perakende satış tarifesi birim fiyatının 18,80 Krş/kWh olarak belirlendiği, sözleşmenin 01/06/2014 tarihinde başlayacağı ve 31/05/2015 tarihi mesai saati bitiminde sona ereceği; yine sözleşme eki "...  .... Hastanesi Baştabipliği 2014 Yılı Elektrik Enerjisi İhtiyaç Planı"nda 2014 yılı ay bazında yıllık elektrik enerjisi tüketim miktarlarına yer verilerek toplamda 1.500.799,08 kWh elektrik enerjisine ihtiyaç olduğu belirlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Baştabipliğiniz ile ... A.Ş. arasında düzenlenen Elektrik Enerjisi Satım Sözleşmesinin, sözleşme ekinde müşteri sıfatıyla firmaya vermiş olduğunuz yıllık ihtiyaç planında yer alan 1.500.798,08 kWh yıllık toplam enerji miktarının sözleşme eki Ek:2'de yer verilen 18,80 Krş/kWh perakende satış tarifesi birim fiyatına göre hesaplanacak bedel üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası gereğince damga vergisine tabi tutulması ve verginin kişi konumunda bulunan ... A.Ş. tarafından ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu kağıda ait damga vergisinin ödenmesi bakımından Kanunun 24 üncü madde hükmü uyarınca Kurumunuzun da müteselsil sorumluluğunun bulunduğu tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.