Tarih : 17.12.2015
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

HAKKARİ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı : 88945244-DV-2015/1-7                                                                                     17/12/2015

Konu : 222 sayılı kanun kapsamında ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, "... Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi" ihalesinin şirketiniz uhdesinde kaldığı, söz konusu ihale işine ilişkin alınan ihale kararı ve düzenleneceği belirtilen sözleşmenin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükmü yer almaktadır.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinin (a) fıkrasında mecburi ilköğretim kurumları; ilköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğretim okulları ve gezici okullar), yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar, (b) fıkrasında isteğe bağlı eğitim kurumları; okul öncesi eğitim kurumları, tamamlayıcı sınıflar ve kurslar şeklinde tanımlanmış; 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişik 7 nci maddesinde; İlköğretimin 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumu olduğu; 83 üncü maddesinde, ilköğretimin bütün gelirlerinin ve 78 inci maddede belirtilen giderlerinin (personel masrafları hariç) her türlü resim ve vergiden muaf olacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanunun 78 inci maddesinde sayılan giderler ise ilköğretim kurumlarınca yapılacak masrafları kapsamakta olup maddenin;

(a) fıkrasında, köy, kasaba, şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapımı, tadili, esaslı onarımı, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri,

(b) fıkrasında, küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıklarının tedavisi, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderler,

ilköğretim giderleri olarak sayılmıştır.

222 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinde yer alan söz konusu muafiyet hükmünün uygulanmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı Bakanlığımızın 22/10/1998 tarihli ve 37904 sayılı genel yazısında, ilköğretim kurumlarının ve öğretmen evlerinin yapımı, tadili, onarımı ile okul eşyası, ders aletleri tedariki ve arsa veya arazi iktisabı için yapılacak harcamalara ait olmak ve bir tarafı ilköğretim idaresi teşkil etmek kaydıyla, düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezlerinin 222 sayılı Kanunda tanımlanan ilköğretim kurumları arasında yer almadığı dikkate alındığında, başvurunuza konu "... Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi"ne ilişkin düzenlenen ihale kararı ve sözleşmeye 222 sayılı Kanunun 78 ve 83 üncü maddesi uyarınca damga vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.