Tarih : 20.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı      :97895701-155[1-2014/219]-63059                                                                  20/05/2016

Konu    :Damga vergisi ödenmiş sözleşmenin suret tasdikinin noterde yapılması sırasında damga vergisinin aranıp aranılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Üniversitesi (Kiracı) ile … Vakfı (Mal Sahibi) arasında düzenlenen 01/07/2007 tarihli kira sözleşmesine ilişkin damga vergisinin vergi dairesine ödendiği, noterliğinize müracaat edilerek sözleşmenin suret tasdikinin yaptırılmak istendiği, söz konusu sözleşmenin "Kira Sözleşmesinin Özel Şartlar" bölümünün 5 inci maddesinde, kira süresinin 5 yıl olduğu, kiracı kira sözleşmesinin bitiminden altı ay önce kira sözleşmesini fesih etmek istediğini mal sahibine yazılı olarak tebliğ etmediği takdirde kira sözleşmesinin aynı şartlarda 2 nci maddede belirtilen kira artışı şartı ile her defasında birer yıl uzayacağının belirtildiği, söz konusu sözleşmenin suret tasdikinin damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 24 üncü maddesinde, resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve damga vergisi hiç alınmayan veya noksan alınan kağıtların vergisinin mükelleflere, cezasının düzenleyenlere ait olduğu, vergi ve cezanın, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınacağı; 27 nci maddesinde, noterlerin, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemeyeceği veya bunların suretlerini çıkarıp veremeyeceği, birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken cezasının ayrıca alınacağı hükme bağlanmıştır.         

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden nispi; "IV-Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümün 3 üncü maddesinde de, tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kira sözleşmesi süresinin, süre uzatımına ilişkin yazılı bir karar/olur alınmaksızın veya yeni bir sözleşme düzenlenmeksizin veyahut mevcut sözleşmeye bu hususa ilişkin ayrıca bir şerh konulmaksızın otomatik olarak uzaması halinde, damga vergisine tabi bir kağıt bulunmadığından, uzatılan süre için damga vergisi aranılmayacaktır. Ancak, sözleşmede yer alan bedelin artırılmasına ve aynı zamanda sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin yeni bir kağıt düzenlenmesi ya da şerh konulması durumunda düzenlenecek kağıdın/konulacak şerhin, yeni bir sözleşme mahiyetinde bulunması nedeniyle uzatılan süre ve artan bedel esas alınarak hesaplanacak matrah üzerinden damga vergisinin aranacağı tabiidir.

Diğer taraftan, 19 No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde Damga Vergisi Kanununun konusuna giren kağıtların vergilendirilmesinde nüsha ve suret ayrımına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, damga vergisi uygulamasında nüsha, aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan her bir kağıdı ifade etmekte ve bunların her biri belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette bulunmaktadır. Suret ise, aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden diğer kağıtlardır. Suretlerin sadece resmi dairelere ibraz edilecek olanları damga vergisine tabidir.

Buna göre, noterliğinize suret tasdiki için getirilmiş bulunan kira sözleşmesinin çıkartılacak suretinin tasdiki sırasında sözleşme için tekrar damga vergisi aranılmaması, ancak söz konusu suretlerin bir resmi daireye ibraz edilecek olmaları halinde, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/3 üncü fıkrasına göre maktu damga vergisi aranılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.