Tarih : 23.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı     :97895701-155[1-2014/122]-63890                                                                  23/05/2016

Konu    :Türkiye'de üretim-montajı yapılan trenlerin serbest bölgede faaliyette bulunan yabancı firmaya satışının döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisine tabi olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, "… Projesi" kapsamında …… Genel Müdürlüğü tarafından "… … İşi Demiryolu Araçları İhalesi" yapıldığı, 440 araçlık tren üretim işinin ihaleyi kazanan … firması olan … tarafından üstlenildiği, söz konusu firmanın 440 araçlık trenlerin 300 araçlık kısmının üretim-montaj işini ekte yer alan sözleşmelerle merkezi …/İstanbul'da bulunan şirketinize devrettiği, sözleşmeye istinaden üretim-montaj işi yapılan trenlerin … …'nin serbest bölgede bulunan şubesine ihraç edilerek satışının yapıldığı belirtilerek, … … ile şirketiniz arasında yapılan sözleşmelerin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "3.1 İhracat işlemleri" başlıklı bölümünün (3.1.3) maddesinde, İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalara, (3.1.8) maddesinde, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalat veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara (Gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği belirtilmekte;

Tebliğin "4. Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde ise,

"4.1. (3.1.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin

Belgesi"; (3.2.)de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir."

açıklamaları yer almaktadır.


Öte yandan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde, serbest bölgelerin ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olduğu, bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı; 8 inci maddesinde ise, serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaretin, dış ticaret rejimine tabi olduğu, geçici 6 ıncı maddesinde ise, serbest bölgelerin, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (i) fıkrasında ise, faaliyet ruhsatının serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatını ifade ettiği belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,

-    Serbest bölgelerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edildiği, bu meyanda bir malın ihracat mevzuatı ve gümrük mevzuatına uygun şekilde serbest bölgelere çıkarılmasının ihracat sayıldığı ve 19/01/2011 tarihli "… … ile … … A.Ş. … Projesi 300 Araç İmalatı Alt-Yüklenici Sözleşmesi" başlıklı kağıdın 2 nci maddesinin (b) fıkrasında alt-yüklenicinin araçların yükleniciye ihracını gerçekleştireceğinin hükme bağlandığı dikkate alındığında, ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla söz konusu sözleşmenin damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

-     19/01/2011 tarihli "… … ile … … A.Ş. (Türkiye) Arasında Lokal Parça Temini Alt-Yüklenici Sözleşmesi" başlıklı kağıdın, düzenlendiği tarihte geçerli bu konuda adınıza düzenlenmiş Dahilde İşleme İzin Belgesinin ibraz edilmesi ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 01/06/2011 tarihli "Alt-Yüklenici Sözleşme Zeyilnamesi" başlıklı kağıdın, 08/04/2010 tarihinde düzenlenen alt-sözleşme ile ilişkili olduğu ve söz konusu sözleşmenin özelge talep formu ekinde yer almadığı anlaşıldığından zeyilname hakkında görüş verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.