Tarih : 23.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı     :90792880-155.01.01.01[2015/3615]-93655                                                  23/05/2016

Konu   :Sözleşme matrahı Hk.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Hamilton-Bermuda merkezli … Limited firmasının Türkiye'de petrol arama faaliyetinde bulunmak maksadı ile kurulan … Limited Ankara Şubeniz ile … … Ltd. Şti ile arasında imzalanan 01/07/2013 tarihli "Profesyonel Hizmet Sözleşmesi"nde, danışmanlık bedeli, sigorta bedelleri ve muhtelif ihtilaflara konu parasal hadlere atıflar yapıldığından bahisle söz konusu sözleşme matrahının tespiti hususunda görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun, 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit ve işlem üzerinden alınacağı, ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabi olacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 bendinde, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye tabi kâğıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kâğıt üzerinde yer alan dövizin, kâğıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacağı belirtilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan şubeniz ile … … Ltd. Şti. arasında akdedilen 01/07/2013 tarihli "Profesyonel Hizmet Sözleşmesi"nin "İşin Konusu" başlıklı bölümünde, yüklenicinin EK A'da belirtilen hizmetleri yerine getireceği; hizmetlerin başlangıç tarihinin …/…/20…, bitiş tarihinin …/…/20… olduğu; "Ücret" başlıklı bölümünde, para biriminin ABD Doları olduğu; "6.Mali hususlar" başlıklı bölümünün 6.1 maddesinde, ücretin düzgün bir şekilde ifa edilen hizmetlerin tam karşılığı olarak yükleniciye fatura ibrazı karşılığında aylık 10.000 ABD Doları olarak yapılacağı; "9.Talepler, yükümlülükler ve tazminat " başlıklı bölümünün 9.2/A maddesinde, yüklenicinin tazminat alanları herhangi bir zarar veya ziyana ilişkin olarak hangi sebepten doğduğuna bakılmaksızın, her bir olay başına 1.000.000 ABD Doları veya karşılığı kadar tazmin edeceği; 9.2/B maddesinde yüklenicinin ayrıca, her bir olay başına 1.000.000 ABD Doları veya karşılığını aşan herhangi bir zarar veya ziyana ilişkin olarak da tazminat alanları tazmin edeceği; "11.Sigorta" başlıklı bölümünün 2/B maddesinde, yüklenicinin poliçe limiti olay başına 1.000.000 ABD Doları veya karşılığından az olmamak üzere genel veya umumi mali sorumluluk sigortası yaptıracağı; 2/C maddesinde, yüklenicinin poliçe limiti olay başına 1.000.000 ABD Doları veya karşılığından az olmamak üzere motorlu taşıtlar sorumluluk sigortası yaptıracağı; "14. Geçerli Yasa ve İhtilafların Halli" başlıklı bölümünün 14.3/B maddesinde, tahkim yargılamasına ilişkin olarak, uyuşmazlığın değerinin 5.000.000 İngiliz Sterlinini veya karşılığını aşması durumunda üç hakem tarafından İngilizce dilinde yürütüleceği belirlemelerine yer verilmiştir.

Buna göre, söz konusu sözleşmenin, Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, aylık hizmet tutarının sözleşme süresi ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar ile mali sorumluluk sigortası ve motorlu taşıtlar sorumluluk sigortası yaptırma taahhütlerinin sözleşmenin düzenlediği tarihteki T.C Merkez Bankası tarafından tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre Türk Lirasına çevrilmesi sonucu bulunacak tutarın kıyaslanarak en yüksek vergi alınması gereken tutar üzerinden, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre sözleşmenin düzenlendiği tarihte geçerli olan nispette damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.