Tarih : 23.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı     :90792880-155.01.01.01[2015/370]-93680                                                      23/05/2016

Konu   :Spor federasyonun taraf olduğu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, federasyonunuzun …/…/2006 tarih … sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile özerk statüye kavuştuğu; "… … …. Hizmet Alımı"na ilişkin olarak … … Limited Şirketi ile aranızda …/…/…… tarihinde imzalanan sözleşmenin 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu kapsamında damga vergisinden müstesna tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I- Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası faaliyetlerde temsil etmek ve Tahkim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonları kurulur. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakanın teklifi ve Başbakanın kararı ile kurulur ve kararın Resmi Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanır. Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir. Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı dışında kullanılamaz ve Genel Müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satılamaz ve devredilemez. Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır. Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır." hükmü yer almakta; onüçüncü fıkrasında, bağımsız federasyonların bütçesinin katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirlerden oluştuğu; ondördüncü fıkrasında ise, bağımsız federasyonların tüm gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükmüne yer verilmiştir.

İncelenmesinden de görüleceği üzere, 3289 sayılı Kanunda, federasyonların işlemleri ile ilgili düzenlenen kağıtlar bakımından herhangi bir muafiyet ya da istisna hükmüne yer verilmemiştir.

Yukarda yapılan açıklamalar çerçevesinde, federasyonunuz ile … … Limited Şirketi arasında …/…/…… tarihinde imzalanan "Hizmet Alım Sözleşmesi"nin 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümüne göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
 

Bilgi edinilmesini rica ederim.