Tarih : 24.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı   :90792880-155.14.02[2016/189]-94807                                                                 24/05/2016

Konu :Sözleşme hükmü uyarınca düzenlenen taahhütnameye vergi, resim ve harç istisnası belgesi kapsamında harç ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … … San. ve Tic. A.Ş. ile düzenlediğiniz "… … … Tedarik Sözleşmesi" uyarınca, Savunma Sanayi Müsteşarlığına hitaben düzenlenen yedek parça taahhütnamesinin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi olması halinde söz konusu projeye ilişkin olarak firmanızın sahip olduğu vergi resim ve harç istisnası belgesi kapsamında istisna uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ''I-Akitlerle ilgili kâğıtlar'' başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, 41 inci maddesinde, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." hükmüne, 42 nci maddesinde ise "Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için tarifede belirtilen oranda nispi harç alınacağı, II-1 maddesinde de, belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların her birinden maktu esasa göre harç alınacağı açıklanmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tabloda sadece belli parayı ihtiva eden taahhütnamelere yer verildiği dikkate alındığında, belli parayı ihtiva etmeyen taahhütnameler damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu kapsamda, taahhütnamelerin, düzenlendikleri tarihte belli parayı ihtiva etmesi veya eki olduğu belirtilen kağıtlarda belli paranın tespitine imkan veren verilerin olması veya atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerin harçtan bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu kanun hükümlerinin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde;


"3.2.2. Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan Savunma Sanayi Projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,


3.2.3.      Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Savunma Sanayi açısından önem arzettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3.2.4.   (3.2.2) ve (3.2.3.) bentlerinde belirtilen firmalara, yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,"

döviz kazandırıcı faaliyet olarak belirtilmiş, mezkur Tebliğin "4. Uygulamaya îlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde de;

"4.1. (3.1.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin Belgesi"; (3.2.)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

4.7. Diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşeron, malzeme müteahhidi v.b) yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla, belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir."

düzenlemelerine yer verilmiştir.

Öte yandan, MSB Savunma Sanayi Müsteşarlığına … … Tedarikine yönelik olarak … … San. ve Tic. A.Ş. ve … … Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında imzalanan …/…/…… tarihli … … … Tedarik Sözleşmesinin 23.6 ncı maddesinde, tedarik edilen son ürünün nihai kabulünden sonraki 10(on) yıl boyunca bedeli karşılığı yedek parça sağlamayı taahhüt edeceği ve sözleşmenin imzalanmasını takip eden 20 gün içerisinde yedek parça taahhütnamesini İstanbul Tersanesine sunacağı hükümleri yer almaktadır. Söz konusu işe yönelik olarak … … …  San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen …/…/…… tarih ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi ile … … Tedarik Projesine yönelik olarak şirketiniz adına düzenlenen …/…/…… tarih ve … sayılı Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ve şirketiniz adına düzenlenmiş belge kapsamında söz konusu proje ile ilgili olarak düzenlenecek belli parayı ihtiva eden kağıtlara damga vergisi, noterde yapılacak tasdik işlemlerine ise harç istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Özelge talep formunuz eki "Taahhüt Mektubu" başlıklı kağıdın incelenmesinden, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve … … Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında imzalanan …/…/…… tarihli … … Tedarik Sözleşmesinin 24.3 üncü maddesi uyarınca Savunma Sanayi Müstaşarlığına hitaben düzenlendiği ve sismik araştırma gemisi için talep edilmesi durumunda yedek parçaların sözleşme süresinin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl boyunca MTA Genel Müdürlüğüne bedeli karşılığı sağlanacağına yönelik taahhüt içerdiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve … … Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında imzalanan …/…/…… tarihli … … Tedarik Sözleşmesinin 24.3 üncü maddesi uyarınca düzenlenen "Taahhüt Mektubu" başlıklı kağıdın, söz konusu işe ilişkin olarak adınıza düzenlenen vergi, resim ve harç istisnası belgesinin geçerlilik süresi içinde düzenlenmiş olması kaydıyla damga vergisi ve harca tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.