Tarih : 24.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı       : 90792880-155[2016/339]-94827                                                                 24/05/2016

Konu     : Sözleşme süresinin uzatılmasında damga vergisi
 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Başkanlığınız ile ... A.Ş. arasında 31/12/2012 tarihinde imzalanan protokolde; protokolün süresinin bir yıl olduğu, taraflardan herhangi birinin protokol süresinin bitiminden 2 ay önce yazılı bildirimde bulunmaması halinde protokolün aynı şartlarda birer yıl süre ile yürürlükte kalmaya devam edeceği hükümlerinin yer aldığı, 2013 yılı için düzenlenen söz konusu protokolün 2015 yılında da aynı şartlar ile devam edilmesinin ... A.Ş.'ye bildirilmesine yönelik olarak düzenlenen yazının damga vergisine tabi olup olmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerine alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "LAkitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve Başkanlığınız ile ... A.Ş. arasında 31/12/2012 tarihinde imzalanan protokolün 15 inci maddesinde, "işbu protokolün süresinin bir yıl olduğu, taraflardan herhangi birinin protokol süresinin bitiminden 2 ay önce bildirimde bulunmaması halinde protokolün aynı şartlarda birer yıl süre ile yürürlükte kalmaya devam edeceği" belirlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, sözleşmenin süresinin kendiliğinden uzadığı dikkate alındığında, Bakanlığınızca, daha önce düzenlenmiş bir sözleşmenin aynı şartlar ile devam edeceğine dair ... A.Ş.'ye yönelik olarak düzenlenen ve sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen bu hususu hatırlatma mahiyetinde olduğu anlaşılan yazının, sözleşmenin süresini uzatan damga vergisine tabi kağıt olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.