Tarih : 24.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Temmuz 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı       :66813766-155[1/2015/47]-290                                                                    24/05/2016

Konu     :Gümrük İdarelerine Verilen Geçici Tescil Numaralı Transit Beyannamelerde Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin gümrük müşavirliği faaliyeti ile iştigal ettiği ve faaliyeti gereği gümrük idarelerinde transit beyanname düzenlediği, herhangi bir transit işlemi yapılırken transit eşyaya ait bilgilerin gümrük idaresince oluşturulan NCTS sistemine girildiği ve bu bilgilerin sistem tarafından kayıt edilerek (LRN/LR) ile başlayan geçici bir tescil numarasının verildiği, söz konusu eşyanın gümrüğe sunulması durumunda da (MRN/TR) ile başlayan tescil numarasının sistem tarafından verildiği, gümrük saymanlığı tarafından ise TR numarası ile başlayan beyanname üzerinden damga vergisinin tahsil edildiği, bazı durumlarda da sistem üzerinden (LRN/LR) geçici tescil numarasının oluşturulduğu, ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu beyannamenin gümrük idaresine sunulmadığı, bu nedenle bu işlem için (MRN/TR) tescil numarasının oluşturulmadığı belirtilerek, söz konusu beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı ile sistem üzerinden geçici tescil numarası oluşturulup gümrük idaresine sunulmayan beyannamelerden damga vergisi alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 2/c fıkrasında, gümrük idarelerine verilen beyannamelerin maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan yazışmada, NCTS'de (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) yükümlüler tarafından doldurularak gümrük idaresine elektronik yollarla gönderilen beyanların geçici tescil numarası aldığı (LRN), bu beyanların gümrük idaresince tescil edilmesi durumunda ise söz konusu beyanlara tescil numarası atandığı (MNR) belirtilerek gümrük mevzuatı açısından gerek geçici tescil numarası almış beyanların gerekse de tescil numarası almış beyanların beyanname hükmünde olduğu bildirilmiştir.

Buna göre, NCTS üzerinden verilen (LNR) ile başlayan geçici tescil numarası alan ancak tescil numarası almamış beyannameler ve (MRN) ile başlayan tescil numarası alan beyannameler iki ayrı transit beyanname olduğundan, söz konusu transit beyannamelerin Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-c fıkrası uyarınca ayrı ayrı maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.