Tarih : 20.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 96620903-140[59/m-2016/1]-100486

20/05/2016

Konu: Tescilli korunması gerekli kültür varlığı olan yapının satışının harçtan muaf olup olmadığı.

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … ili, … ilçesi … mevkii … pafta, … ada, … numaralı parselde kayıtlı taşınmazın III. derece doğal sit alanında kaldığı ve parsel üzerinde tescilli korunması gerekli kültür varlığı bulunduğu belirtilerek, söz konusu tescilli yapının satışının harçtan muaf olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

   492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (m) bendinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının devir ve iktisabına ilişkin işlemlerin tapu harcından müstesna tutulacağı; son fıkrasında ise, bu maddede yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümlerin saklı kalacağı hükmüne yer verilmiştir.

   Diğer taraftan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesinde, "Tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.  ..." hükmüne yer verilmiştir. 

   Konuyla ilgili olarak Başkanlığımızca yayımlanan 18/04/2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.63/6373-2227 sayılı genel yazıda, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki gayrimenkulün alımı satımı ve yeniden inşası ile ilgili tapu işlemlerinin 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin (m) bendi, bu işlemler dışında kalan ve harç mükellefiyeti doğuran diğer işlemlerin ise 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca harçtan istisna tutulması gerektiği; 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin (m) bendine göre istisnanın koruma kurulunca, gayrimenkul hakkında "korunması gerekli kültür varlığıdır" kararının alındığı tarih itibarıyla uygulanacağı ve bent kapsamında yürütülecek istisna uygulamasında kararın tapuya işlenip işlenmediğinin araştırılmayacağı; 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre harç istisnasının ise koruma kurulunca alınan "korunması gerekli kültür varlığıdır" kararının tapu siciline işlendiği tarihten itibaren uygulanabileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

            Özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı … Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce … Tapu Müdürlüğüne yazılan …/…/… tarih ve … sayılı yazıda, … ilçesi, … Mah., … mevkii … pafta, … ada, … numaralı parselde bulunan taşınmazın İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun …/…/… tarihli ve … sayılı kararı ile tescilli Kentsel ve III. Derece Doğal Sit alanında kaldığı ve parsel üzerinde aynı Kurulun …/…/… tarih ve … sayılı kararı ile tescilli "korunması gerekli kültür varlığıdır" kaydı konulmuş bir yapının bulunduğu belirtilmiştir.

   Öte yandan, söz konusu taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesine …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı kayıtla "korunması gerekli kültür varlığı" şerhi konulduğu görülmektedir.

   Bu itibarla, "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edildiği anlaşılan söz konusu taşınmazın tapuda yapılması gereken devir işleminin, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (m) bendi uyarınca harçtan istisna tutulması gerekmektedir.


   Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.