Tarih : 23.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 97895701-155[1-2014/194]-63894

23/05/2016

Konu: RES projesine ilişkin yapılacak bütün işlemlerin harçtan ve düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sahip olduğunuz üretim lisansı gereği Aydın … bölgesinde "… RES" olarak isimlendirilen rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali inşa ettiğiniz, söz konusu santralin 31/12/2015 tarihinden önce faaliyete geçirileceği belirtilerek, bu yatırımın hayata geçirilmesi için bankalardan
kullanılan kredinin teminatı olarak düzenlenen alacağın devri sözleşmesi kapsamında borçlu tarafa yapılan alacak devri ihbar belgelerinin ve bu ihbar yazısına cevaben borçlu kişilerce düzenlenen teyit ihbar yazılarının, şirketinizin ve bu işleme taraf olan diğer kişilerin söz konusu projeye ilişkin olarak yapacakları işlemlerin 6446 sayılı Kanun kapsamında harçtan ve düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 1 inci maddesinin 30 numaralı bendinde üretim tesisinin, elektrik enerjisinin üretildiği tesisler olduğu; 5784 sayılı Kanun ile eklenen geçici 14 üncü maddesinin (c) fıkrasının 2 numaralı bendinde, 31.12.2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmış, 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olan 6408 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "31.12.2012" ibaresi "31.12.2015" olarak değiştirilmiştir. 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de 31.12.2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere sağlanan teşvikler uyarınca, üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan müstesna olduğu hüküm altına alınmış, ayrıca 6446 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin (5) numaralı bendi ile 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci maddesiyle, bu süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, EPDK tarafından verilen üretim lisansının alındığı tarihten itibaren başlayıp üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihe kadar olan süreci ifade eden üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisiyle ilgili düzenlendiğinin tevsiki kaydıyla, Kanunda belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, lisans belgesi sahibi firmalarla üçüncü kişiler arasında yapılan işlemler harca, düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi olmayacaktır.

Bu çerçevede, 6446 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan istisna hükmü münhasıran üretim tesisleri ile ilgili işlemler ve bu işlemlere ilişkin kağıtlara yönelik olduğu dikkate alındığında, kredi işlemlerinin bu kapsamda değerlendirilmesi ve damga vergisi ve harçtan istisna tutulması mümkün değildir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı, üçüncü fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun "IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 23 üncü fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhlerin (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

4 Seri No.lu Damga Vergisi Sirkülerinde, Kanun kapsamındaki kredi tanımına Bankalar Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile teminat mektupları, kefalet, aval, ciro ve kabuller gibi gayrinakdi kredilerin gireceği, akreditiflerin de bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiş, 18 Seri No.lu Damga Vergisi Sirkülerinin "3- Kredinin teminatına ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulaması" başlıklı bölümünde de, söz konusu istisna kapsamında kullandırılan kredinin teminatına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bu amaçla yapılan işlemlere, münhasıran kullandırılan krediye ilişkin olması kaydıyla istisnanın uygulanması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, alacağın devrine ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçtan istisna edilebilmesi için, söz konusu kağıtların, münhasıran bankalardan kullanılan krediden doğmuş ve doğacak borçların teminatına ilişkin olması ve sözleşmelerde krediden kaynaklananlar dışındaki diğer borçları da kapsayacak genel mahiyetli ifadelerin yer almaması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, 11/07/2014 tarihli "Alacağın Devri Sözleşmesi" başlıklı kağıdın, Türkiye … Bankası ile … Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. arasında düzenlenen 07/07/2014 tarihli kredi sözleşmesinin teminatı olarak doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının temlikinin kabul edildiğine ilişkin bir sözleşme olduğu ve söz konusu bankanın devir nedeniyle tahsil edeceği paraların bankaya karşı borçlarından sadece T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından … İli, … İlçesinde rüzgar enerjisine dayalı "… RES" projesi kapsamında …/08/2011 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere düzenlenen …/08/2011 tarih ve EÜ/…-13/… no.lu Üretim Lisansı Belgesi kapsamında yapılan iş ile ilgili olarak kullanılan kredi borcuna mahsup edileceğine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu "Alacağın Devri Sözleşmesi" ile buna ilişkin "Devir İhbarnamesi", "Teyit Mektubu" ve "Ek Alacak Devri Sözleşmesi" başlıklı kağıtların münhasıran adı geçen şirketin Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından kullandığı krediden doğmuş ve doğacak borçların teminatına ve geri ödemesine ilişkin olması ve sözleşmede krediden kaynaklananlar dışındaki diğer borçları da kapsayacak genel mahiyetli ifadelerin yer almaması kaydıyla harçtan ve damga vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.