Tarih : 24.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 97895701-140.08.09-64700

24/05/2016

Konu: Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri harcı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının 19/06/… tarihli ve … sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12/06/… tarihli ve …/… sayılı kararına istinaden tarafınızca işletilmekte olan "Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi"nin ödeme sistemi olarak kabul edilmesine ve bu kapsamda şirketinize sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine karar verildiği belirtilerek, söz konusu faaliyet izni nedeniyle 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "XI- Finansal faaliyet harçları" bölümü kapsamında harç alınıp alınmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            492 sayılı Harçlar Kanununun 108 inci maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanların harca tabi olduğu; 110 uncu maddesinde, imtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarının (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı hüküm altına alınmıştır.

            492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin "XI- Finansal faaliyet harçları" başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinin (a) fıkrasında;

            " a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

            (Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)" nden maktu harç alınacağı hükmü yer almıştır.

            Öte yandan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, kanunun amacının, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtilmiş; 3 üncü maddesinin (b) bendinde banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi; (z) bendinde sistem, ödeme sistemi ve menkul kıymet mutabakat sistemi; (z) bendinin (aa) alt bendinde sistem işleticisi, sistemin günlük işleyişinden sorumlu olan ve sistem işletimi için gerekli olan faaliyet iznine sahip tüzel kişi olarak tanımlanmış; 5 inci maddesinde ise sistem işleticisinin Bankadan izin almak kaydıyla bu Kanun kapsamında sistem işletebileceği hüküm altına alınmıştır.

         Özelge talebiniz üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile yapılan yazışma neticesinde alınan yazıda, Merkez Bankası tarafından, şirketiniz adına 6493 sayılı Kanun kapsamında Banka Meclisinin 12/06/… tarih ve …/… sayılı kararı ile sistem işleticiliği faaliyet izni verildiği; ödeme sistemi ve sistem işleticiliği faaliyetlerinin finansal faaliyet (hizmet)  olarak kabul edildiğine ilişkin gerek bankacılık mevzuatında gerekse de diğer mevzuatta herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtilmiştir.          

            Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6493 sayılı Kanun kapsamında şirketinize sistem işleticisi olarak verilen faaliyet izni kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin finansal faaliyet (hizmet) olduğuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığının belirtildiği dikkate alındığında, şirketinize verilen faaliyet izni için 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin XI inci bölümüne göre harç aranılması mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.