Tarih : 25.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 66813766-140[57-2013-121]-292

25/05/2016

Konu: İcra Müdürlüğünün İpotek Şerhini Kaldırma İşleminin   Mahkeme Kararıyla İptal Edilerek Yeniden Tesis Edilmesinde Harç ve Damga   Vergisi.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; İlimiz ... İlçesi, ... Mahallesi, eski: ... pafta, ... parsel, ... sahife, yeni: ... ada, ... parsel, ... nolu gayrimenkuller üzerinde bulunan tapuda ... / ... /1981 tarih ve ... yevmiye numarası ile kayıtlı ipotek şerhinin İzmir ... İcra Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı ve İzmir ... İcra Hukuk Mahkemesinin ... / ... /2013 tarih ve Esas No: 2013/ ... , Karar No: 2013/ ... sayılı ilamı gereğince taşınmaz üzerindeki ipotek şerhinin kaldırılması işleminin iptal edildiği belirtilerek, İzmir ... . İcra Hukuk Mahkemesinin söz konusu kararı gereğince anılan taşınmaz üzerine tekrar ipotek şerhi konulmasından ne şekilde tapu harcı ve damga vergisi aranılacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.
 
492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlarının tapu ve kadastro harcına tabi olduğu; söz konusu tarifenin I-7/a fıkrasında, ipotek tesisinde ipotekle sağlanan borç miktarı üzerinden nispi harç alınacağı; I/13-c fıkrasında ise, (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinden maktu harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, İzmir ... . İcra Hukuk Mahkemesinin ... / ... /2013 tarih ve Esas No:2013/ ... , Karar No: 2013/ ... sayılı kararı ile İzmir ... . İcra Müdürlüğünün ipoteğin kaldırılması işleminin iptal edildiği dikkate alındığında, söz konusu karara istinaden Müdürlüğünüzce yeniden yapılacak işlem nedeniyle, 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin yukarıda açıklanan I/13-c fıkrasına göre tapu harcı aranılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu işleme ilişkin olarak Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlardan hangisinin düzenlendiği belirtilmediğinden, damga vergisi yönünden değerlendirme yapılamamıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.