Tarih : 06.06.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Haziran 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

İVEDİ

Sayı: 90792880-140.04.01[2016/594]-116004   06/06/2016

Konu:İntikalen taksim işleminin harca tabi olup olmadığı [2016/594]

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden, 22/07/1992 tarihinde vefat eden babanız … … adına kayıtlı taşınmazların, anneniz ve üç kardeşe veraseten intikal ettiği, annenizin de 20/12/2014 tarihinde vefat etmesi üzerine annenize ait hisse ile babanızdan intikal eden taşınmazların düzenleme şeklinde miras taksim sözleşmesine istinaden … Tapu Müdürlüğünde yapılacak olan intikalen taksim işleminin 5403 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde harçtan istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.
 

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanlarının tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu belirtilmiş, 123 üncü maddesinin ilk fıkrasında ise, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
 

Öte yandan, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8/I maddesinin son fıkrasında, "Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kağıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır." hükmü; geçici 5 inci maddesinde ise;
 

"Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre tamamlanır.
 

Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır.

 

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir." hükmü yer almaktadır.

 

5403 sayılı Kanunun 6537 sayılı Kanunun 15/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 5 inci maddesi ile eklenen 8/I maddesi, Kanunun yürürlüğe girdiği 15/05/2014 tarihinden sonra gerçekleşen ölümler sonucu yapılacak olan intikal işlemlerini kapsamakta olup, 15/05/2014 tarihinden sonra gerçekleşen ölüm nedeniyle elbirliği halinde mülkiyet esaslarına göre intikali yapılmış yeter gelirli tarımsal arazilerin devri nedeniyle yapılacak işlemlerde, devir konusunda anlaşan mirasçılara terettüp eden harçların 5403 sayılı Kanunun 8/I maddesi gereğince aranılmaması gerekmektedir.

     Öte yandan, 5403 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi ile, maddenin yayımı tarihi itibarıyla mirasçılar arasında paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin intikal işlemlerinin hızla yapılması özendirilmekte olup, 6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce gerçekleşen ölümlerde, aynı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla henüz paylaşımı yapılmamış (intikali yapılmamış veya elbirliği mülkiyet esaslarına göre intikali yapılmış) tarımsal arazilerin, maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde mirasçılara paylı mülkiyet olarak devir işlemlerinde harç istisnası uygulanması gerekmektedir.

 

Yukarıda yer alan kanun hükümlerine göre, vefat eden babanız … …'dan intikal eden mallar için mirasçıları olarak miras taksim sözleşmesi düzenlenmiş olmasına rağmen, tapuda herhangi bir işlem yapılmayıp taşınmazlara halihazırda elbirliği mülkiyet esaslarına göre sahip olunması durumunda, 6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce gerçekleşen ölüm nedeniyle aranızda paylaşılmak suretiyle paylı mülkiyete konu edilecek olan taşınmazların devrine ilişkin işlemlerin 5403 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması şartıyla söz konusu işlemlerden harç aranılmaması gerekmektedir.

 

6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra 20/12/2014 tarihinde vefat eden anneniz … …'a intikal eden taşınmazların devrine ilişkin işlemlerde ise söz konusu taşınmazların yeter gelirli tarımsal arazi vasfı taşıması halinde, devir konusunda anlaşan mirasçılara terettüp eden harçların 5403 sayılı Kanunun 8/I maddesi gereğince aranılmaması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.