Tarih : 16.05.2016
GİB'de Yayım Dönemi : Haziran 2016

T.C

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[229/2014-VUK-1-18272]-59025 16/05/2016

Konu: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni.

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ... tarihli Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğüne verdiğiniz dilekçe ile şirketinizin online yemek siparişi işi ile iştigal ettiği, tüketiciler ve restoranları bir araya getiren bir platformda sistem üzerinden iletilen siparişlerden hesaplanan komisyon bedellerini aylık olarak restoranlara fatura ettiği, kullanıcıların üye restorandan site üzerinden sipariş verdiği ürünlerin teslimatının restoran tarafından gerçekleştirildiği ve ödemenin kullanıcı tarafından restoran yetkilisine sipariş tesliminde yapıldığı, şirketinizin ödeme sistemine sanal pos uygulamasını da ekleyerek müşterilere daha fazla ödeme çeşitliliği sunmayı amaçladığı, sanal pos yoluyla ödeme yapan tüketicilere kullanım yaygınlığını artırmak amacıyla her bir satış üzerinden belirli oranlarda indirim sağlamayı planladığı, indirimli yemek siparişi alan şirket kullanıcısından sanal POS aracılığıyla indirimli tutarın tahsil edileceği, söz konusu yemek siparişi restorana iletildikten sonra restoranın yapılan indirimden haberi olmayacağı için siparişi indirimsiz bedel üzerinden keseceği fiş/fatura ile teslim edeceği, şirketin arada kalan indirim tutarını pazarlama ve satış dağıtım gideri olarak kaydedeceği belirtilerek, söz konusu indirim tutarına ilişkin sipariş verenlerden belge temin edilememesi, sipariş verenlerle şirket arasında ticari bir ilişki olmaması nedeniyle belge düzeni hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            l- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN;

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin, Kanunun 1 inci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendinde ise ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde, indirim konusu olarak dikkate alınabileceği belirtilmekte olup, pazarlama satış ve dağıtım harcamaları genel giderler kapsamında değerlendirilmektedir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumunuz tarafından tüketiciler ve restoranları bir araya getiren bir platformda sistem üzerinden iletilen siparişlerden hesaplanan komisyon bedellerinin kurum kazancının tespitinde gelir, müşterilere daha fazla ödeme çeşitliliği sunmak amacıyla sanal pos yoluyla ödeme yapacak tüketicilere satış üzerinden yapılacak indirim tutarının da pazarlama ve satış gideri olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            ll- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN;

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat" başlıklı 3/B maddesinde "B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır..." hükmü bulunmaktadır.

 

            Aynı Kanunun 228 inci maddesinde ise "Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:

 

            1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler;

 

            2. Vesikasının teminine imkân olmayan giderler;

 

            3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

 

            1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır." hükmü yer almaktadır.

            Buna göre;

            -Nihai tüketiciler için yapılan söz konusu harcamaların, gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması koşullarıyla Vergi Usul Kanununun 228 inci maddesinde hükme bağlandığı üzere belge aranmadan gider yazılması mümkündür. Ayrıca, sanal pos uygulaması üzerinden yapılan ödemelere ilişkin banka hesap hareketlerini gösterir listelerin muhafaza ve incelemeye yetkililerce istenilmesi halinde ibrazının zorunlu olduğu tabiidir.

            -Öte yandan, restoranlardan aldıkları belgeleri gider belgesi olarak kullanan mükelleflere yapılan indirimlerin ise Vergi Usul Kanununda belirtilen genel hükümler çerçevesinde adınıza düzenlenecek belgelerle belgelendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.